Kategórie

Financovanie bývania

Dnes už každý, kto nechce bývať v prenájme, prípadne u rodičov a chce si kúpiť byt alebo postaviť dom, musí si najskôr zistiť svoje možnosti financovania bývania. Existuje široká škála produktov či služieb, ktoré môžeme pritom využiť. Samozrejme niekedy nie je ľahké vedieť sa orientovať vo svete financií.

Asi najlepším spôsobom, ako si vyriešiť bývanie, je financovanie zo svojich zdrojov. Nie každý má ale túto možnosť. Aj keby sme si odkladali mesačne nemalú čiastku, potrebovali by sme niekoľko rokov, možno desaťročí, kým by sme si vedeli splniť svoje predstavy o bývaní. Dokonca aj tí, ktorí majú túto možnosť, využívajú možnosti financovania z bánk či iných inštitúcií, nakoľko to môže byť pre nich z dlhodobého hľadiska výhodnejšie.

K možnostiam financovania bývania z externých zdrojov môžeme zaradiť:
- Hypotekárny úver,
- Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých,
- Americkú hypotéku,
- Stavebné sporenie,
- Štátny fond rozvoja bývania,
- Hypotekárny leasing.

1. Hypotekárny úver

Možno povedať, že je najpoužívanejším a aj najznámejším spôsobom financovania bývania z iných zdrojov. Ide o účelový úver. Takýto typ úveru môže poskytovať jedine inštitúcia (banka), ktorá má na to potrebnú licenciu.

Funguje na princípe emisie hypotekárnych záložných listov zo strany banky tretej osobe. Takto získané finančné prostriedky následne poskytne ako úver dlžníkovi, ktorý za to banke platí úrok. Hypotekárny úver patrí k menej rizikovým úverom, nakoľko riziko návratnosti je zabezpečené záložným vlastníctvom k danej nehnuteľnosti. To znamená, že počas trvania a splácania hypotekárneho úveru je k danej nehnuteľnosti vydané záložné právo v prospech banky, a v prípade, ak dlžník nespláca úver, banka má právo nehnuteľnosť predať a tak získať svoje finančné prostriedky späť.

Hypotekárny úver možno poskytnúť na:

- Kúpu – väčšina bánk neposkytuje 100 % hodnoty nehnuteľnosti vo forme úveru. Samozrejme záleží to aj od momentálneho stavu na finančnom a realitnom trhu. Každopádne je potrebné rátať s čiastočným financovaním z vlastných zdrojov.

- Výstavbu – založiť samotný stavebný pozemok tiež neakceptujú všetky banky. Klient je povinný začať s výstavbou sám a banka následne poskytne finančné prostriedky na dokončenie. Podmienky za akých okolností a v akej etape už možno žiadať o úver v prípade výstavby nehnuteľnosti je potrebné si zistiť priamo v banke, pre ktorú sa rozhodnete.

- Rekonštrukciu

Hypotekárny úver zaraďujeme k dlhodobým úverom, nakoľko jeho splatnosť sa pohybuje v rozmedzí 10-tich až 30-tich rokov. V princípe platí, že čím dlhšia splatnosť, tým menšia splátka. Avšak v konečnom dôsledku, pri dlhšej splatnosti dlžník aj viac preplatí na úrokoch.

V poslednom období sa banky predháňajú v získavaní klientov v oblasti hypoték. Aj preto vznikla možnosť refinancovania takéhoto úveru. Ide o vyplatenie hypotekárneho úveru v jednej banke, hypotekárnym úverom v inej banke. Tým prechádza aj záložné právo v prospech druhej banky. Nie v každom prípade však môže byť pre klienta táto možnosť výhodná.

2. Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých

Ide o spolupodieľanie sa štátu na splácaní hypotekárneho úveru banke. Týmto spôsobom môžu byť úvery prístupnejšie aj pre mladých ľudí, ktorí ešte nemajú pracovné zázemie natoľko silné, aby si dovolili vysokú splátku.

Podmienky na získanie štátneho príspevku sú dané zákonom, a síce:

- žiadateľ nepresiahol 35 rokov,
- hrubý príjem žiadateľa nepresiahne 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (Od 1.4.2015 je jeho výška 1193,40 eur a v prípade dvoch žiadateľov je to 2386,80 eur),
- účel úveru je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia. Samozrejme ide o nehnuteľnosť, určenú na bývanie.

3. Americká hypotéka

V tomto prípade sa síce zakladá nehnuteľnosť, avšak účel nie je určený. V podstate sa jedná o bezúčelový úver, pri ktorom nie je podmienkou dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Takto sa dajú peniaze použiť na rekonštrukciu, kúpu, výstavbu nehnuteľností ale aj na kúpu pozemku, konsolidáciu iných úverov, kúpu auta a podobne. Úroková sadzba pri amerických hypotékach býva o niečo vyššia, ako pri klasických, nakoľko tu vzniká pre banku väčšie riziko.

4. Stavebné sporenie

Táto možnosť nadobudnutia bývania bola v neďalekej minulosti veľmi preferovaná, avšak postupom času sa jej podiel na externých formách financovania zmenšuje. Rodičia ho zvykli zakladať svojim deťom pri narodení a za pár desaťročí boli schopní našetriť dostatok finančných prostriedkov, ktoré tvorili pevný základ pri získavaní samostatného bývania.

Stavebné sporenie je vhodné pre tých, ktorí vedia, že bývanie budú riešiť o niekoľko rokov. Jeho princíp spočíva v tom, že stavebný sporiteľ si sporí časť finančných prostriedkov prostredníctvom svojich vkladov, štátnych prémií a úrokov. Tieto prostriedky neskôr môže využiť v prospech bývania. V prípade, ak mu táto čiastka nebude postačujúca, má možnosť vziať si stavebný úver za priaznivých podmienok.

5. Štátny fond rozvoja bývania

Poskytnutie štátnej podpory fondom rozvoja bývania je upravené zákonom č 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania a Vyhláškou č. 284/2013 Z.z..
Ide o oveľa výhodnejšie financovanie bývania oproti bankovým úverovým produktom, avšak má prísne predpísané podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri žiadosti, ale aj k dokladovaniu využitia štátnej podpory. Takto získané finančné prostriedky možno využiť na:

- obnovu bytovej budovy,
- výstavbu nájomného bytu,
- kúpu nájomného bytu,
- výstavbu zariadenia sociálnych služieb,
- obnovu zariadenia sociálnych služieb,
- obstaranie nehnuteľnosti kúpou alebo výstavbou pre fyzické osoby.

6. Hypotekárny leasing

Je určený skôr pre právnické osoby. Majú možnosť využiť finančný leasing, pri ktorom je vopred dohodnutý prenájom s možnosťou odkúpenia po ukončení nájmu, alebo operatívny leasing, avšak tu nevzniká možnosť odkúpenia nehnuteľnosti do svojho vlastníctva.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)