Kategórie

Plyn

Staviate novú nehnuteľnosť alebo ste si kúpili staršiu a plánujete v nej používať plyn na vykurovanie, či varenie? Určite už teda viete, že Vás čakajú rôzne administratívne a technické prípravy na zriadenie prípojky. Aký je postup k plynofikácii, aký plyn si možno vybrať a čo vlastne ten plyn je, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Bioplyn alebo zemný plyn

Bioplyn je alternatívnym zdrojom pre zemný plyn aj elektrinu. Vzniká z biologických odpadov (kuchynský odpad, zvyšky živočíšnej a rastlinnej výroby a pod.) pôsobením baktérií bez prístupu vzduchu. Bioplyn je v podstatne zmesou metánu, CO2 a ďalších prímesí (dusík, kyslík, sírovodík, amoniak). Výhodou je, že je prístupný po celý rok vo vysokej kvalite, umožňuje ekonomický spôsob nakladania s biologickými rozložiteľnými odpadmi z poľnohospodárskej výroby a môže nahradiť iné fosílne palivá. Nevýhodou môže byť jeho dostupnosť, keďže v dnešnej dobe existuje iba malé množstvo bioplynových staníc.

Zemný plyn je horľavý plyn a je veľmi významným fosílnym palivom. Jedná sa o zmes uhľovodíkov, pričom viac ako 90 % z objemu tvorí metán. Ostatok tvorí napríklad propán, bután a podobne. Zemný plyn nevyniká žiadnym zápachom, je bezfarebný a bez chuti. Z toho dôvodu sa odoruje zápachovými látkami, aby ho bolo možné vo vzduchu identifikovať. Slovensko nevyniká veľkými zásobami zemného plynu a preto sa k nám musí dovážať aj niekoľko tisíc kilometrov. U nás je zemný plyn známy buď ako CNG (stlačený zemný plyn) využívaný v domácnostiach na vykurovanie a LPG (palivo pre motory vozidiel).

Zemný plyn je na Slovensku rozvádzaný prostredníctvom plynovodov, ktoré sú prevádzkované na rôznych tlakových úrovniach. Potrubia sa pravidelne kontrolujú a servisujú. Pokiaľ sa rozhodnete pripojiť k tejto sieti, stačí Vám podniknúť niekoľko krokov, prípadne využiť asistenčné služby prevádzkovateľa distribučnej siete. Tiež si môžete prečítať skúsenosti a rady našich čitateľov s pripájaním na inžinierske siete a riešením kúrenia.

Avšak môže nastať aj situácia, kedy Vám prevádzkovateľ distribučnej siete nemusí pripojenie k sieti povoliť. Musia byť totiž dodržať určité podmienky:

- existencia voľnej technickej kapacity od vstupného bodu do distribučnej siete až po odberné miesto
- pred odberným miestom je vybudovaný plynovod
- vzdialenosť HUP umiestneného v plote, alebo na hranici pozemku budúceho odberného miesta a HUP od miesta pripojenia na distribučnú sieť nepresahuje 20 m

V prípade, ak zhotovenie plynovej prípojky by znemožňovali ďalšie faktory ako hustá sieť inžinierskych sietí, železničná trať, súkromný pozemok bez súhlasu majiteľa a podobne, môže prevádzkovateľ distribučnej siete žiadosť o pripojenie zamietnuť.

7 krokov k pripojeniu domácnosti k plynu

1. Žiadosť o pripojenie – podáva sa v dvoch origináloch poštou, cez internet alebo osobne na pobočkách prevádzkovateľa distribučnej siete. K žiadosti budete tiež potrebovať svoje osobné doklady a prílohy, ako list vlastníctva, situačný nákres, resp. kópia katastrálnej mapy. Ak sa doklady zasielajú poštou, mali by byť notárom overené.

2. Zmluva o pripojení - ak splníte tieto záležitosti, prevádzkovateľ Vám následne zašle faktúru na úhradu poplatku za pripojenie. Po jeho úhrade zo strany žiadateľa, následne prevádzkovateľ zašle návrh Zmluvy o pripojení spolu s technickými podmienkami pripojenia k sieti. Túto zmluvu je potrebné podpísať a následne zaslať do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy. Ak nebude doručená včas, návrh Zmluvy o pripojení zaniká.

3. Projektová dokumentácia – po doručení podpísanej zmluvy o pripojení si žiadateľ zabezpečí vyhotovenie projektovej dokumentácie plynovej prípojky a odberného plynového zariadenia (sporák, kotol a pod.). Túto projektovú dokumentáciu následne predloží na vyjadrenie prevádzkovateľovi distribučnej siete. Na vyjadrenie má približne 30 dní. Takúto projektovú dokumentáciu je potrebné mať aj k stavebnému povoleniu. Po obdržaní vyjadrenia k projektovej dokumentácií musí žiadateľ, prípadne zhotoviteľ požiadať na príslušnom úrade o ohlásenie drobnej stavby a rozkopávacie povolenie.

4. Zhotovenie – pred realizáciou zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu. Samotné zhotovenie plynovej prípojky môžu vykonávať iba zhotovitelia, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach. Niekoľko dní pred zásypom je povinný buď žiadateľ alebo zhotoviteľ požiadať o vizuálnu kontrolu pripojenia zo strany prevádzkovateľa. Až po vykonaní tejto kontroly, môže byť ukončené zhotovenie pripojovacieho plynovodu. Náklady na zhotovenie, vrátane nákladov na zhotovenie vnútorných rozvodov a inštaláciu plynových spotrebičov, znáša v plnej miere žiadateľ. Tiež bude potrebovať aj osvedčenie o vykonaní tlakovej skúšky, revíznu správu a doklad o odbornej prehliadke a skúške odberných plynových zariadení (OPZ).

5. Žiadosť o realizáciu pripojenia – túto žiadosť podáva žiadateľ po odovzdaní technickej dokumentácie spolu s osvedčením o vykonaní tlakovej skúšky, revíznou správou a odbornou prehliadkou a skúškou OPZ prevádzkovateľovi distribučnej siete. Žiadosťou žiada prevádzkovateľa o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

6. Zmluva o dodávke plynu – je nevyhnutnou podmienkou na montáž meradla. Túto zmluvu je potrebné uzatvoriť s dodávateľom zemného plynu minimálne 30 dní pred začiatkom odberu.

7. Montáž meradla – po splnení všetkých predchádzajúcich úkonov dochádza k montáži meradla zo strany prevádzkovateľa. Žiadateľ však musí mať nainštalovanú domovú regulačnú zostavu (skrinku) na hranici pozemku alebo v oplotení. V skrinke sa tiež musí nachádzať Regulátor tlaku plynu, ktorý si žiadateľ zabezpečí sám a o jeho pripojení musí mať platnú revíznu správu.

Ak ste vykonali všetky úkony, máte zložitú tortúru o pripojenie plynu do domácnosti za sebou. Stačí už iba napustiť plyn do odberného plynového zariadenia a spotrebičov. To však nerobte svojpomocne. Môže to zrealizovať iba dodávateľská firma, ktorá zabezpečila výstavbu rozvodov a inštaláciu spotrebičov. O samotnom napustení plynu sa musí vyhotoviť aj zápis.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)