Kategórie

Voda

Voda je najrozšírenejšou látkou na svete a zároveň aj najdôležitejšou pre život akéhokoľvek živého organizmu. Dnes má už väčšina ľudí na svete neobmedzený prístup k vode. Na Slovensku je možné si zabezpečiť pitnú vodu viacerými spôsobmi, a to prípojkou z verejného vodovodu alebo studňou. V prímorských krajinách sa získava pitná voda aj z morskej vody. U nás rozoznávame vodu pitnú, úžitkovú, napájaciu a odpadovú. Do domu si vieme vodu zabezpečiť tzv. vodovodnou prípojkou. Nie vždy je to však možné.

Pokiaľ ideme prerábať nehnuteľnosť, prípadne kúpime nový pozemok, kde už sú existujúce inžinierske siete privedené, tak nie je žiadny problém. Ten môže nastať, pokiaľ príslušné úrady nesúhlasia s vybudovaním ďalšej prípojky buď na novom pozemku mimo, prípadne aj v zastavanom území. Môže to byť z rôznych dôvodov a preto je vhodné sa o týchto skutočnostiach informovať ešte pred kúpou pozemku, a to u jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

V prípade, že nemáte čas ani trpezlivosť na vybovovanie na úradoch, existujú spoločnosti, ktoré to za Vás všetko pozisťujú, prípadne aj vybavia jednotlivé prípojky. Tento problém viete vyriešiť aj tak, že si zadáte požiadavku o zakreslenie inžinierskych sietí už priamo do projektovej dokumentácie stavby. Projektant osloví jednotlivých správcov inžinierskych sietí a možnosti napojenia zakreslí do projektu.

Skúsenosti našich čitateľov, prípadne rady profesionálov s inžinierskymi sieťami a ich pripojením, si môžete prečítať aj v našom diskusnom fóre.

Postup pri zriadení vodovodnej prípojky

Ak už idete pripájať daný pozemok, prípadne nehnuteľnosť k inžinierskym sieťam, znamená to, že prebehlo stavebné povolenie a máte súhlas jednotlivých správcov sietí.
Vodovodná prípojka je úsek potrubia, ktorý spája rozvádzaciu verejnú vodovodnú sieť s vnútorným vodovodným obvodom nehnuteľnosti. Prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti, ktorá je následne pripojená na verejný vodovod.

Možno ju zriadiť nasledovne:

1. Majiteľ nehnuteľnosti (obstarávateľ) si podá písomnú žiadosť o vybudovanie vodovodnej prípojky u príslušného správcu vodovodnej siete.

2. Správca následne vypracuje písomnú zmluvu, ktorú podpíšu obe strany. Jednu kópiu spolu s podmienkami na vybudovanie prípojky odovzdá obstarávateľovi.

3. Obstarávateľ musí zabezpečiť podmienky na vybudovanie prípojky – zväčša to býva zriadenie vodovodnej šachty, ktorá sa nachádza buď tesne za hranicou pozemku. Ak sa vzhľadom na dĺžku prípojky nepodarí osadiť vodovodnú šachtu na pozemku medzi nehnuteľnosťou a prípojkou, je možné osadiť vodomer aj do pripájanej nehnuteľnosti. Avšak toto sa vykonáva iba vo výnimočných prípadoch a iba so súhlasom správcu siete. Obstarávateľ tiež musí zaobstarať zákopový materiál na obsyp potrubia (hlinu prípadne piesok, nič kamenisté ani štrkové).

4. Správca následne vykoná výkop, montáž celej prípojky od verejnej siete až po hlavný uzáver vnútorného vodovodu a tiež aj tlakovú skúšku, o ktorej sa vyhotoví záznam.

5. Obsyp môže vykonať správca alebo aj obstarávateľ. Po kontrole obsypu sa následne vykoná aj utesnenie prestupu potrubia do šachty alebo nehnuteľnosti. Po všetkých týchto prácach sa musia vykonať aj konečné terénne úpravy a to položením asfaltu, betónu, a pod.

6. Správca vyhotoví výkon prác a aj faktúru, ktorú odovzdá obstarávateľovi.
Ceny za zriadenie vodovodnej prípojky sa môžu odlišovať vzhľadom na množstvo vykonaných prác správcom, lokalitou, dĺžkou potrubia, ale aj tým, že celú prípojku môže vykonať namiesto správcu certifikovaná spoločnosť, ktorá má so správcom zmluvu a ktorá si môže fakturovať svoju cenu. Tá však nebýva veľmi odlišná od cien správcu.

Voda zo studne

Ani v dnešnej dobe nie je v niektorých oblastiach Slovenska zriadený verejný vodovod. V tomto prípade sa vyhotovuje studňa. Je však dôležité, čo od nej očakávate. Je iné mať studňu na zavlažovanie a iné studňu na pitie. Pokiaľ plánujete piť vodu zo studne, je vhodné si dať urobiť rozbor vody, ktorá sa v studni nachádza. Rozbor sa vykonáva v certifikovaných laboratóriách na vlastné náklady majiteľa studne. Prípadne môžete využiť aj možnosť rozboru vody bezplatne, ktorý často pri príležitosti Medzinárodného dňa vody vykonáva Úrad verejného zdravotníctva. Informácie viete získať na ich internetovej stránke http://www.uvzsr.sk/.

Studňu – vyvŕtať, kopať, či naraziť?

Studňu si môžete zhotoviť viacerými spôsobmi. V minulosti sa studne kopali ručne, čo bolo fyzicky i časovo náročné. Dnes už je tento spôsob skôr raritou a sú na to určené špeciálne bagre. Takáto studňa však mala väčší priemer a tým aj väčšiu zásobu vody. Tento spôsob sa využíva najmä v oblastiach, kde je hladina podzemnej vody vysoká, avšak maximálne do hĺbky 8 metrov.
Ak je pôda, čiže podložie mäkšie a poddanejšie, je možnosť využiť narážanie studne. Robí sa tak maximálne do hĺbky 20-tich metrov.

Najčastejší spôsob vyhotovenia studne je v dnešnej dobe vŕtanie. Špeciálnou vrtnou súpravou sa vyvŕta diera o priemere približne od 20 cm a o hĺbke, ktorá nie je ničím obmedzená. Takáto studňa vám vie poskytnúť neobmedzený prístup k vode počas celého roka. Ak už máte upravené okolie domu, nemusíte sa obávať, že Vám ho firma celé zničí. Na navŕtanie studne jej totiž stačí minimálny priestor.

V rozhodovaní, aký spôsob zhotovenia studne využiť, nemusí byť rozhodujúca iba cena. Môžu Vám pomôcť skúsenosti Vašich susedov, ktorí už tento problém riešili, prípadne ak budete mať možnosť nahliadnuť na hydrogeologické mapy, viete odhadnúť hĺbku vrtu aj sami.


Fotografie: isifa/Shutterstock

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)