Kategórie

Strecha – koruna domu

Žiadny stavebník sa pri plánovaní a zhotovovaní projektu domu nevyhne otázke - akú strechu zvoliť, aby bola čo najfunkčnejšia, cenovo dostupná a zároveň estetická. V prvom rade si treba uvedomiť o aký typ stavby ide. Iná strecha bude zvolená pri garáži, iná pri altánku či priemyselnej budove a samozrejme iná pri rodinnom dome.

Taktiež samotný sklon, materiál, spôsob a kvalita zhotovenia danej strechy vplýva na energetickosť danej budovy, nakoľko až 30% tepla uniká práve zo strechy. Otázkou je aj zároveň, či chce mať budúci majiteľ budovy na streche umiestnené strešné okná, svetlovody, solárne panely a iné doplnky, ktoré sú potrebné na kvalitné zastrešenie.

Tvar strechy

Ak zvažujeme energetickú úspornosť a teda aj menšie zaťaženie rodinného rozpočtu pri užívaní budovy, je potrebné zvážiť nielen strešnú krytinu, hrúbku a typ zateplenia, ale aj tvar strechy. Nepísaným pravidlom je, že úspornejšia strecha je tá, ktorá má čo najmenšiu plochu a nie je príliš členitá, takže bez množstva výčnelkov, ktoré síce vo väčšine prípadov plnia hlavne estetickú funkciu, ale v prípade nesprávneho a nekvalitného zhotovenia môžu po krátkom čase robiť problémy. Rozlišujeme viacero tvarov striech:

1. Rovná (plochá)

V minulosti veľmi často využívaná, ale s množstvom nedostatkov. V dnešnej dobe sa dodávatelia v oblasti plochých striech zdokonalili a majitelia sa nemusia obávať, že o niekoľko rokov začne strecha zatekať. Takáto strecha je pritom považovaná za veľmi úspornú voči energiám, nakoľko je možné na ňu inštalovať solárne kolektory slúžiace na ohrev vody, či fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie. Taktiež je možné z takéhoto typu strechy vytvoriť extenzívnu vegetačnú strechu, ktorá je pokrytá bezúdržbovými trávami. Tie v zime veľmi dobre regulujú teplo, pomáhajú znižovať tepelné straty a v letných mesiacoch zase znižujú prehrievanie strechy a tým predlžujú životnosť samotného plášťa.

Ploché strechy rozlišujeme jedno, dvoj a viac plášťové. Jednoplášťové sú finančne najmenej náročné na výstavbu, ale drahšie na údržbu, pretože skôr dochádza k opotrebeniu pod vplyvom poveternostných vplyvov. Samozrejme nepísaným pravidlom je, že čím viacej vrstiev sa použije pri zhotovení strechy, tým môžeme povedať, že je strecha kvalitnejšia, ale aj drahšia. Medzi tieto zaraďujeme dvoj a viac plášťové ploché strechy. Medzi ďalšie výhody týchto striech môžeme zaradiť aj lepšiu prístupnosť z dôvodu údržby, prípadne požiarnej bezpečnosti.

Rovné strechy sa využívajú aj v nákupných centrách, kde sú tieto strechy pochôdzne, resp. slúžia ako parkovacie miesta. Samozrejme musia byť zhotovené na základe osobitných kritérií, nakoľko je potrebné, aby odolali obrovskému zaťaženiu.

2. Sedlová

Sedlová strecha patrí k najbežnejším a historicky aj naviac používaným typom striech. Vyniká jednoduchosťou a zároveň aj menšou finančnou záťažou vzhľadom na menšiu spotrebu materiálu. Je tvorená dvoma strešnými rovinami, dvoma odkvapmi a dvoma štítmi. K výhodám tiež patrí ľahšia pokládka a vynikajúce odvádzanie vody z hornej časti stavby, ktorá v mnohých prípadoch prispieva k poškodeniu strešnej krytiny.

3. Valbová, polovalbová a stanová

Valbová strecha je veľmi podobná sedlovej streche, avšak odlišuje sa od nej tým, že namiesto štítov má ďalšie dve strešné roviny, resp. valby. Pokiaľ sú tieto strešné roviny rovnako dlhé a odkvapy majú v jednej rovine, potom sa takáto strecha nazýva valbová. Pokiaľ dve roviny sú kratšie a zároveň odkvapy sú umiestnené vyššie, potom vzniká strecha polvalbová. Obidve strechy sa používajú pri obdĺžnikovom pôdoryse budovy. Polovalbové strechy sa často využívajú aj pri chalupách.

Stanová strecha je takmer rovnaká ako valbová, avšak rozdiel je v tom, že stanová sa aplikuje väčšinou pri budovách štvorcového pôdorysu, ako to bolo v minulosti. Pri použití menšieho sklonu je možné ju použiť aj na obdĺžnikový tvar budovy.

4. Mansardová

Tento typ strechy preslávil v 17. storočí Francois Mansart. Podľa neho je aj pomenovaný vnútorný priestor pod strechou, tzv. mansarda. Pri veľkých stavbách, ako boli paláce, zámky, či kláštory, nebolo možné využiť sedlový typ strechy, pretože samotné krokvy by museli byť veľmi dlhé. Preto architekti začali navrhovať sedlové resp. valbové strechy so zalomenou rovinou, pričom z každej vznikli dve roviny v rôznych uhloch. Týmto spôsobom vznikol pod strešnou konštrukciou bohatý, plne využiteľný a dostatočne presvetlený priestor. Práve tento prvok odlišuje mansardovú strechu od iných. V dnešnej dobe je možné stretnúť sa s takýmto spôsobom zastrešenia aj pri rodinných domoch, avšak je to skôr výnimka ako pravidlo.

5. Pultová

Pultová strecha má jednu strešnú rovinu s troma štítmi – dva bočné a jeden hrebeňový. Strešná rovina presahuje na južnej strane dostatočne na to, aby v lete vytvorila dostatočné zatienenie a tým aj neželané prehriatie vnútorného priestoru. Naopak v zimných mesiacoch vniká do interiéru dostatočné svetlo, nakoľko zimné slnko býva nízko. Využíva sa hlavne pri prístavbách, prípadne pri stavbách na hranici pozemku. Často možno na takýchto strechách vidieť aj solárne panely, ktoré prispievajú k energetickej úspore. Výhodou je aj jednoduchosť zhotovenia, ľahká pokládka a zároveň aj finančná úspora v použitom materiáli.

Strechy ďalej rozlišujeme podľa sklonu na:
- Ploché - do 10° (rovná, príp. pultová strecha),
- Šikmé – od 10° do 55°,
- Strmé – za strmé sa strechy považujú už od 45°.

Strecha - konštrukcia

Konštrukcia rovnej strechy

Ako bolo vyššie spomenuté, rovné strechy môžu byť jedno-, dvoj- alebo viac plášťové. Jednoplášťové strechy môžu byť s izoláciou, bez izolácie, s parozábranou i bez parozábrany. Najjednoduchším typom je jednoplášťová strecha bez izolácie, ktorá sa využíva hlavne na krytie priestorov, ktoré nekladú nároky na vykurovanie.

Rovné strechy bez parozábrany sa dnes už nevyužívajú pre ich nedostatočné vlastnosti vzhľadom k vysokej kondenzácií vodných pár. Preferujú sa s izoláciou a zároveň aj s parozábranou.

Ak sa rozhodneme pre dvojplášťovú rovnú strechu, môžeme si vybrať s vetraním alebo bez. Dvojplášťová strecha bez vetrania je podobná jednoplášťovej, keďže vzduchový priestor vytvára ďalšiu vrstvu izolácie. Potom hydroizolačná vrstva je umiestnená priamo nad vzduchovou.

Vetranie pri dvojplášťovej streche s vetraním môže byť zabezpečené prostredníctvom prirodzenej alebo nútenej cirkulácie vzduchu.

Konštrukcia šikmej strechy

Pred realizáciou šikmej strechy je potrebné rozmyslieť si, na aké účely bude využívané podkrovie. Tomu je potrebné prispôsobiť aj samotný tvar krovu. Rozlišujeme Klasický väznicový krov a Hambálkový krov.

Klasický väznicový krov – využíva sa na zastrešenie väčších rozponov, pri ktorých by sa na iných typoch krovov vytváral prehyb. Týmto spôsobom je možné prekryť rozpon od 6 do 16 metrov. Medzi väznicové krovy patrí stojatá stolica a ležatá stolica.

- Stojatá stolica – je zložená z jednej až troch väzníc, ktoré sú podoprené zvislými stĺpikmi. Na optimalizáciu rozloženia krokiev sa mení počet a rozloženie väzníc v závislosti od rozponu sklonu strechy. Tento typ konštrukcie je využívaný hlavne pri zložitejších tvaroch striech.
- Ležatá stolica –v tomto prípade sú väznice podopreté šikmými stĺpikmi, ktoré sú uložené bližšie k podporám. Priečnu výstuž zabezpečujú kleštiny. Tento typ znižuje aj spotrebu dreva.

Hambálkový krov – najviac využívaný typ krovu, ktorého realizácia prináša konečným užívateľom najjednoduchšie riešenie týkajúce sa obývania podkrovia. Na jeho zhotovenie je potrebné menšie množstvo reziva, nakoľko nie sú potrebné žiadne podpery, stĺpiky ani väznice. Takýto krov vzniká vložením spojky – tzv. hambálky, medzi dve krokvy v hornej dĺžke krokiev. Týmto spôsobom nám vznikne trojuholníkový systém, pričom každé protiľahlé krokvy musia byť spojené hambálkou, t.j. vytvorí sa plná väzba.

Samotná konštrukcia šikmej zateplenej strechy sa skladá z nasledujúcich vrstiev:

1. Strešná krytina – je to najhlavnejšia hydroizolačná zložka strešnej konštrukcie, ktorá tvorí zároveň podstatnú časť estetického vzhľadu strechy. Chráni ostatné zložky konštrukcie pred dažďom, vetrom a inými poveternostnými vplyvmi. Strešnú krytinu rozlišujeme ľahkú a ťažkú, rovnú a tvarovanú resp. profilovanú, maloformátovú a veľkoformátovú.
Ľahkou krytinou je plechová, vláknitocementová, transparentná krytina, bitúmenová, fólia, slama a drevené šindle. Tento typ krytiny je lacnejšou verziou oproti ťažkým krytinám, avšak vyznačuje sa aj menšou trvanlivosťou.
Ťažkou krytinou je betónová, keramická a bridlicová škridla. Sú to najpoužívanejšie formy krytia striech, nakoľko ich životnosť je prirovnávaná k životnosti samotných stavieb. Ich financovanie je však náročnejšie.
2. Pomocná konštrukcia – debnenie alebo rošt
3. Poistná hydroizolačná vrstva – zabezpečuje odvádzanie vody mimo strešnej krytiny pri dažďoch alebo pri porušení strešnej krytiny. Zároveň prepúšťa vodné pary do vetracieho priestoru a chráni ostatné zložky strešného plášťa, vrátanie zateplenia.
4. Nosná konštrukcia
5. Tepelná izolácia – vsádzaná do nosnej konštrukcie. Pomáha vytvárať tepelné podmienky v podkroví.
6. Parozábrana – fólia, ktorá odráža teplo späť do interiéru a zároveň neprepúšťa nebezpečné elektromagnetické žiarenie do interiéru. Zároveň zabraňuje prepúšťaniu vodných pár do izolácie, čím predlžuje životnosť nosnej konštrukcie.
7. Nenosná konštrukcia – drevený rošt, alebo konštrukcia z plechových profilov, na ktoré sú upevnené podhľady (drevo, sadrokartón, laminát a pod.).
8. Klampiarske prvky a odkvapový systém strechy – je neodmysliteľnou súčasťou strechy, pretože zabezpečuje odvádzanie dažďovej vody a nečistôt do kanalizácie.

Problémy a riešenia pri strechách

Pri realizácii, ale aj neskoršom užívaní stavieb, dochádza vzhľadom na nekvalitné vyhotovenie alebo materiál k rôznym problémom.

S akými problémami sa stretli naši čitatelia a k akým riešeniam dospeli, si môžete prečítať TU.
Ak potrebujete poradiť od profesionálov, prípadne si vybrať svojho dodávateľa, kliknite SEM.

Problém Riešenie
Zatekanie strešných okien (nesprávne upevnenie a vyrovnanie rámu okna, zlé napojenie poistnej hydroizolácie na rám okna, zlé umiestnenie izolácie a parozábrany okolo okna, nekvalitné okno) Riešením môže byť výmena nekvalitného okna, prípadne otvorenie upevnenia existujúceho a následné správne ukotvenie a napojenie na izoláciu.
Stojaca voda (rovné strechy) - pri poškodení plášťa spôsobuje presak do izolácie a tým plesne. Neskôr rast machu na povrchu plášťa. - pri novej streche - reklamácia u dodávateľa a realizátora strechy - pri staršej streche - výmena celého plášťa, prípadne oprava jednotlivých poškodení
Riasy, mach, lišajníky, voda (čierne, zelené sfarbenie, urýchlenie procesu zvetrávania, pri narušenom povrchu vsiaknutá voda zamŕza a zväčšuje objem, dažďová voda obsahujúca rozpustné soli rozrušuje povrchové vrstvy) Pravidelnou údržbou predlžujeme životnosť strešnej krytiny i samotnej konštrukcie (čistenie chemickými prostriedkami, prípadne vysokotlakovým čističom). Pri staršej a zvetranej strešnej krytine treba zvážiť jej celkovú výmenu.
Vtáky na streche i v nej (diery v izolácii, špinavá omietka i strešná krytina, možnosť chorôb z výkalov) Na zabránenie vniknutiu vtáctva do priestoru pod škridľou sa používajú špeciálne sieťky, upevnené na krokvách. Na strešnú krytinu možno aplikovať hroty proti dosadaniu vtákov, prípadne možno využiť chemické a akustické odpudzovače.

Fotografie: thinkstock.com

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)