Kategórie

Projekty rodinných domov

Projekty rodinných domov

Pokiaľ už ste sa rozhodli pre bývanie v rodinnom dome a chcete niečo úplne nové, prípadne šité na mieru, čaká Vás cesta, ktorá sa začína výberom vhodného pozemku a získaním stavebného povolenia. K povoleniu budete potrebovať projekt rodinného domu, ktorý si môžete vybrať buď z katalógu, ale tiež sa na jeho tvorbe môžete aktívne zúčastniť.

Existuje obrovské množstvo katalógových projektov, ktoré vypracovávajú odborné stavebné spoločnosti. Medzi nimi možno nájsť aj projekty pre úzke pozemky, prípadne pozemky, ktoré majú svah. Je to neustále rozrastajúci sa objem nových a nových projektov, z ktorých je niekedy ťažko si vybrať vzhľadom na ich rozmanitosť a počet, avšak niekomu môžu pripadať ako keby boli cez kopírovací papier. Tieto projekty sú k dispozícií takmer hneď a sú cenovo lacnejším riešením pre stavebníka. Takže ak nemáte čas a záujem spolupracovať s architektom na dispozičnom riešení a podmienkach bývania, ktoré by Vám boli šité priamo na mieru, môžete sa uberať týmto smerom. Do projektu sa následne doplní iba osadenie stavby do konkrétneho pozemku a pripojenie na inžinierske siete.

Ak sa však rozhodnete pre individuálne riešenie, čaká Vás množstvo stretnutí s architektom, ktorý bude chcieť od Vás Vaše predstavy o bývaní. Tie následne využije pri vypracovávaní projektu, v ktorom spojí aj okolitý ráz prostredia s charakterom domu, aby nepôsobil rušivo vzhľadom k svoju okoliu. Do projektu zahrnie aj orientáciu k svetovým stranám, aby dom plnil aj rôzne technické vymoženosti. Následne môže projekt obohatiť rôznymi exteriérovými a interiérovými vylepšeniami, ktoré dom urobia niečím výnimočným.

Architekt následne vypracuje pre stavebníka nielen projektovú dokumentáciu ale aj vizualizáciu v počítačovom programe na to určenom, aby stavebník presne získal predstavu o tom, ako bude jeho dom v konečnom štádiu vyzerať. Niektorí architekti ponúkajú aj vypracovanie makety, ktoré sa donedávna vyrábali ručne, čo bolo veľmi prácne. Dnes im napomáhajú 3D tlačiarne, ktoré im v tomto smere prácu uľahčili a zrýchlili.
Práve služby architektov, dizajnérov ale i profesií z odbornej a technickej stránky poskytujú aj naši Profesionáli, ktorých môžete nájsť a kontaktovať ich priamo TU.

Projekt pre územné rozhodnutie

Ešte pred vypracovaním projektu rodinného domu na stavebné povolenie, môže od Vás stavebný úrad vyžadovať aj projekt pre územné rozhodnutie. Zvyčajne to býva v situáciách, kedy na danom pozemku nikdy predtým nestála žiadna budova, prípadne ide o neobývané časti v extraviláne mesta, či obce. Takýto projekt má nasledovnú štruktúru:

A) Sprievodná správa – obsahuje súhrn nasledovných všeobecných informácií:
- Identifikačné údaje o stavebníkovi a investorovi,
- Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku,
- Prehľad východiskových podkladov,
- Členenie stavby na prevádzkové súboru a stavebné objekty,
- Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu,
- Predpokladané náklady spojené s výstavbou.

B) Súhrnná technické správa – jedná sa o niečo konkrétnejšie informácie o stavbe ale stále v rovine všeobecných informácií, ktoré slúžia pre príslušné úrady na zorientovaní sa v predstavách stavebníka. Obsahuje:
- Charakter územia výstavby – v tejto časti sa zhodnocuje stavenisko (pozemok) a jeho charakter, uvádzajú sa údaje o potrebných prieskumoch, prehľad mapových a geodetických podkladov a informácie o príprave územia pred výstavbou.
- Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby – okrem toho aj dispozičné a konštrukčné riešenie, požiadavky na dopravu, konečnú úpravu plôch a priestranstiev, starostlivosť o životné prostredie, bezpečnosť práce a technických zariadení.
- Podzemná voda,
- Kanalizácia,
- Zásobovanie vodou,
- Teplo – akým spôsobom bude zabezpečené,
- Elektrická energia – požiadavky na elektroinštaláciu a obvody, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ...

C) Výkresy – Situácia s vytýčením odstupu od susedných nehnuteľností v mierke min. 1:200, Pôdorysy jednotlivých poschodí a pohľady na rodinný dom, zobrazujúce jeho vzhľad.

K projektu pre územné rozhodnutie je potrebné samozrejme priložiť aj vyjadrenia spoločností (vodárne, telekomunikačná spoločnosť, plynárne a pod.). Informácie o ostatných potrebných dokladoch získate na príslušnom stavebnom úrade.
Počas vypracovávania projektu pre územné rozhodnutie, môžete pracovať aj na vypracovávaní projektu rodinného domu na stavebné povolenie. Samozrejme ak neexistujú opodstatnené námietky susedov a príslušných orgánov, ktoré by Vám mohli v konečnom dôsledku ovplyvniť aj konečný vzhľad, rozmery a možno aj budúcu existenciu Vášho vysneného domu.

Projekt na stavebné povolenie

Jedná sa o konkrétne riešenia jednotlivých častí stavby, ktoré sú neskôr aj orientačným podkladom pre stavebné firmy, stavebný dozor, prípadne aj pre samotného stavebníka. Pre potreby stavebného povolenia, je potrebné k samotnému projektu doložiť aj množstvo ďalších vyjadrení a povolení od iných účastníkov stavebného konania, ktorých zoznam Vám je povinný poskytnúť príslušný stavebný úrad.

Obsah samotného Projektu rodinného domu, určeného na stavebné povolenie je nasledovný:

1. Stavebné riešenie novostavby:

A) Technická správa - dispozičné a konštrukčné riešenie s popisom použitého materiálu na základy, nosné konštrukcie, izoláciu, strechu, povrchovú úpravu, podlahy a podobne.

B) Výkresy – obsahujú situáciu rodinného domu vzhľadom na pozemok a susedné objekty podľa výpisu z katastrálnej mapy, pôdorysy jednotlivých podlaží spolu s napojením na inžinierske siete, pôdorys a konštrukciu strechy, pozdĺžne a priečne rezy domu, pohľady na dom z jednotlivých strán. Všetky by mali byť v mierke min. 1:200 a s presnými rozmermi a potrebnými vzdialenosťami od okolitých objektov.

2. Protipožiarna bezpečnosť stavby – podrobne popísané požiarne riziko, stavebné konštrukcie domu, protipožiarne vybavenie, únikové cesty obyvateľov rodinného domu a tiež aj prístupové možnosti hasičského zboru v prípade požiaru.

3. Zdravotechnické inštalácie – technická správa spolu s výkresmi o zabezpečení vody a kanalizácie do stavby.

4. Plynová inštalácia – obsahuje tiež písomnú a výkresovú časť o pripojení a rozvode plynu po jednotlivých podlažiach domu.

5. Ústredné vykurovanie – súpis navrhnutých vykurovacích telies, rozvodov potrubí a jednotlivých odborných skúšok - samozrejme s výkresovým zobrazením.

6. Elektroinštalácia – ide o elektroinštaláciu umelého osvetlenia, zásuviek, elektrických obvodov, súpis rozvádzačov a tiež aj ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Tiež je priložená výkresová časť určená pre odborníkov.

7. Statický posudok – veľmi dôležitá časť stavebného povolenia, ktorá nám poskytuje informácie o zaťažení stavby na m2 a konštrukčné požiadavky, aby nám strop o pár rokov nespadol na hlavu.

Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)