Kataster a katasterportal: To najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť o registri nehnuteľností

 • 07.09.2023

Už ste niekedy predávali alebo kupovali dom, byt či pozemok? Prípadne ste inak menili práva k nehnuteľnosti? Predpokladáme teda, že ste pravdepodobne osobne navštívili kataster, presnejšie Katastrálny odbor okresného úradu.

Keďže aj služby štátu sa postupne modernizujú, väčšinu úkonov súvisiacich s evidenciou práv k nehnuteľnostiam už dnes môžete zrealizovať aj elektronicky. Pre tieto účely slúži Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN) alebo katasterportal. Okrem komunikácie s úradmi ho využijete tiež pri zisťovaní informácií o nehnuteľnostiach, ich vlastníkoch a iných oprávnených osobách aj o prípadných ťarchách. Pred kúpou pozemku, bytu či domu si tak dokážete z pohodlia domova overiť, či nie ste objektom podvodného predajcu.

Kataster a katasterportal
Zdroj: iStock

Čo je kataster nehnuteľností a na čo slúži

Kataster nehnuteľností je verejný register a zároveň informačný systém, ktorý eviduje geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a všetky údaje o právach k nim. Vďaka katastru si teda môžete overiť, kde v rámci katastrálneho územia sa daná nehnuteľnosť nachádza alebo aký je tvar a rozloha pozemku. Taktiež viete zistiť, o aký druh nehnuteľnosti ide, kto je jej vlastníkom a či sú k danej nehnuteľnosti viazané nejaké záložné, nájomné alebo predkupné práva a vecné bremená.

Dôležité: Údaje zapísané v katastri sú platné, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dáta na elektronickom portáli katastra sa aktualizujú spravidla každých 24 hodín. Informácie o čase poslednej aktualizácie vám kataster ponúkne v sekcii Prehľady – Aktuálnosť údajov.

Pozor! Inžinierske stavby a drobné stavby sa do katastra nezapisujú.

Čo je katasterportal a na čo slúži

Katasterportal je oficiálny elektronický portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Môžete sa na ňom pohybovať ako prihlásený aj neprihlásený používateľ. K službám, ktoré si vyžadujú prihlásenie prostredníctvom eID, patrí napríklad elektronické podávanie návrhov na vklad do katastra alebo sledovanie stavu katastrálneho konania. Pre účely vyhľadávania a overovania informácií o nehnuteľnostiach a vlastníckych a iných právach stačí využívať portál ako neprihlásený užívateľ.

Najdôležitejšie informácie nájdete na liste vlastníctva

List vlastníctva je doklad, ktorý preukazuje vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Môže vám poslúžiť ako dôkaz na preukázanie práva k nehnuteľnosti, s ktorou plánujete nejakým spôsobom nakladať – napr. ak plánujete predaj bytu, domu či pozemku. List vlastníctva je však dôležitým zdrojom informácií aj v prípade, ak chcete kupovať. Pri jeho prehliadaní zistíte, či osoba, ktorá nehnuteľnosť predáva, je jej výlučným vlastníkom. A takisto sa dozviete, či sa k nehnuteľnosti vzťahujú nejaké iné práva alebo či sú informácie, ktoré vám predajca o nehnuteľnosti uviedol, pravdivé (napr. výmera či druh pozemku).

Ako získať list vlastníctva
Zdroj: iStock

Ako získať list vlastníctva

Ak potrebujete výpis z listu vlastníctva na právne úkony, musíte oň písomne alebo elektronicky požiadať kataster. Takýto úkon je, samozrejme, spoplatnený. Na informačné účely vám však postačí výpis z listu vlastníctva, ktorý si jednoducho vygenerujete na portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností.

Pre elektronické vyhľadanie konkrétneho listu vlastníctva budete potrebovať niektorú z nasledujúcich kombinácií informácií:

 • obec / katastrálne územie + číslo listu vlastníctva
 • obec / katastrálne územie + číslo parcely
 • obec / katastrálne územie + súpisné číslo
 • obec / katastrálne územie + priezvisko vlastníka (krstné meno a dátum narodenia ako spresňujúce nepovinné údaje)

Tip: Ak nedisponujete žiadnou z vyššie uvedených informácií, ale viete, kde sa nehnuteľnosť nachádza, môžete ju vyhľadať priamo na mape (sekcia mapa na katasterportal). Okrem toho, že tu zistíte číslo parcely a prepracujete sa k listu vlastníctva, si tiež môžete overiť jej hranice, prípadne zistiť, komu patria susedné parcely.

Po vyhľadaní konkrétneho listu vlastníctva si dokážete kliknutím na jeho číslo pozrieť náhľad alebo si otvoríte úplný list vlastníctva vo formáte PDF alebo HTML.

Ako sa orientovať na liste vlastníctva

V hornej časti listu vlastníctva nájdete základné informácie: číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia. Ďalej sa tento dokument skladá z troch častí:

 • Časť A – Majetková podstata: tu nájdete nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vlastníctva a údaje o nich (výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku a iné).
 • Časť B – Vlastník alebo iná oprávnená osoba: tu nájdete meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia, prípadne názov, sídlo a identifikačné číslo vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, jeho spoluvlastnícky podiel, spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti a ďalšie informácie súvisiace s vlastníckymi právami.
 • Časť C – Ťarchy: tu nájdete všetky záznamy o vecných bremenách, záložných právach, predkupných právach a iných právach k danej nehnuteľnosti.
Ako sa orientovať na liste vlastníctva
Zdroj: iStock

Čo je dôležité skontrolovať na liste vlastníctva

Ak plánujete kúpu nehnuteľnosti, odporúčame vám sústrediť sa na nasledujúce body:

 • Zhodujú sa informácie o nehnuteľnosti od predávajúceho s informáciami na liste vlastníctva (napr. súhlasí rozloha, druh pozemku, spôsob využívania, jeho umiestnenie a pod.)?
 • Je predávajúci jediným vlastníkom nehnuteľnosti? Nie je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov? Neexistujú iní spolumajitelia, ktorí musia s predajom súhlasiť?
 • Sú na nehnuteľnosti nejaké záložné alebo predkupné práva či vecné ťarchy? Nie je na nehnuteľnosti plomba?

Odporúčame overiť si všetky vyššie popísané informácie ešte pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy k nehnuteľnosti.

Zapojte sa do diskusie vo Fóre na Modrej streche.

Zápis práva k nehnuteľnosti do katastra

Právo k nehnuteľnosti je možné do katastra zapísať prostredníctvom katastrálneho konania tromi spôsobmi:

 • vkladom
 • záznamom
 • poznámkou

Všetky tri úkony vykonáva na návrh alebo žiadosť katastrálny odbor okresného úradu, čiže kataster. Vklad je úkonom, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti. Ak napríklad kupujete pozemok, vaše právo k nemu nevzniká kúpno-predajnou zmluvou, ale až povolením vkladu.

Záznam plní len evidenčnú funkciu. Zapisujú sa ním zmeny – napr. práva, ktoré vznikli zo zákona. Záznamom sa eviduje aj dedičské osvedčenie.

Poznámkou sa vyznačuje skutočnosť týkajúca sa osoby alebo nehnuteľnosti, ktorá nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnosti. Slúži napríklad pre vyznačenie dočasného opatrenia súdu o zákaze nakladať s nehnuteľnosťou, kým sa nerozhodne o prejednávanej veci.

Čo potrebujete vedieť o katastrálnom konaní

S katastrálnym konaním sa najčastejšie stretnete v prípade, keď potrebujete zapísať svoje právo k nehnuteľnosti do katastra. To znamená, keď sa stanete novým majiteľom alebo spolumajiteľom pozemku, bytu či domu. Môžete naň natrafiť aj v situácii, keď z dôvodu čerpania hypotekárneho úveru zakladáte svoju nehnuteľnosť v prospech banky. Aj takáto ťarcha sa eviduje na katastri. V oboch týchto prípadoch ide o konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.  V procese katastrálneho konania sa môže rozhodovať aj o prípadnej zmene hraníc katastrálnych území, zmene v údajoch katastra alebo o oprave vzniknutých chýb.

Ako prebieha konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností môžete podať písomne na príslušnom katastri alebo elektronicky cez katasterportal. V druhom prípade musia byť všetky dokumenty vrátane príloh autorizované elektronickým podpisom.

Tip: Pred podaním návrhu na vklad je možné elektronicky podať takzvané Oznámenie o návrhu na vklad. Ak do 90 dní od oznámenia podáte Návrh na vklad, správny poplatok vám bude znížený o 15 eur.

Povinnou prílohou návrhu na vklad je doklad, na základe ktorého má byť  právo k nehnuteľnosti zapísané – napr. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné. Prikladá sa v dvoch kópiách s overenými podpismi dotknutých strán.

Ako prebieha konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností
Zdroj: iStock

Samotný návrh na vklad do katastra obsahuje:

 • údaje navrhovateľa
 • názov príslušného okresného úradu
 • predmet návrhu
 • právny úkon, ktorý oprávňuje na zmenu v katastri
 • označenie nehnuteľnosti
 • označenie spoluvlastníckeho podielu
 • číslo overenia geometrického plánu
 • označené prílohy

Tip: O vzor návrhu na vklad môžete požiadať na katastrálnom odbore príslušného katastrálneho úradu.

Katastrálny odbor rozhoduje v konaní štandardne do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. V tomto prípade sa platí správny poplatok 66 eur pri písomnom podaní návrhu a 33 eur pri elektronickom podaní. V prípade urýchleného konania rozhoduje kataster do 15 dní a platí sa správny poplatok 266 eur, resp. 133 eur pri elektronickom podaní. Ak sú predmetom návrhu viaceré právne úkony, poplatok sa hradí za každý právny úkon osobitne.

P.S. – Vedeli ste, že originálne inšpirácie do záhrady, nápady na projekt domu či rady do domácnosti nájdete aj u našich susedov? Navštívte našu českú Modrú střechu.

Autor: Martina Dudová

Zastrešil: Copywriting – Patrik Putera (Profil na Modrej streche – @patrik_putera)

Zdroj foto: iStock

Diskusie na tému článku