Ako postupovať pri kúpe pozemku?

  • 25.08.2022

Zapáčil sa vám pozemok a viete si predstaviť, že na ňom raz bude stáť váš dom? Kúpa pozemku so sebou prináša niekoľko nevyhnutných krokov. Súvisia nielen s preverením náležitostí spojených s plnohodnotným využívaním pozemku, ale aj s neobľúbenou byrokraciou. Ako postupovať pri kúpe pozemku? Toto sú štyri kroky, ktoré vás čakajú.

vyznačená parcela pozemku, výhľad na okolité pozemky a domy

1. Preverenie pozemku

Väčšinou vás pozemok osloví jeho veľkosťou. Môže byť rovinatý alebo naopak môže ísť o svahovitý terén. Tým však kúpa pozemku nekončí. Inak sa môžete počas stavby alebo neskôr, už pri bývaní, stretnúť s mnohými komplikáciami.

Prvým krokom je, že si na katastrálnom portáli vyhľadáte list vlastníctva, ktorý sa viaže k parcele, o ktorú máte záujem. Nájdete v ňom veľa užitočných informácií o vlastníckych vzťahoch k danému pozemku. Napríklad, či sa na pozemok vzťahuje ťarcha, vecné bremeno alebo záložné právo. Ďalej si všimnite, či pozemok nie je v dedičskom konaní, či na ňom nie je plomba alebo či má viacero vlastníkov, prípadne neznámych vlastníkov pozemku. „Preklepnite“ si aj susedné parcely. Aj tie v konečnom dôsledku významne ovplyvňujú vašu budúcu stavbu.

Nemenej dôležité je poznať druh pozemku. Teda či ide o pozemok, ktorý je vedený ako zastavaná alebo ostatná plocha. V prípade ornej pôdy a záhrady, ktorá je podľa územného plánu obce alebo územného plánu zóny určená na výstavbu rodinných domov, treba pozemok najprv vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Odporúčame:

Zapoj sa do diskusie a opýtaj sa používateľov (Strecháčov) na skúsenosti v sekcii „Pozemok“ v našom Fóre.

Územný plán obce zároveň určuje, či je na pozemku možné postaviť bungalov alebo poschodový dom. Ďalej určuje odstup stavby od ulice, susedných stavieb a podobne. Hoci sú územné plány verejne dostupné na webových stránkach obcí, pravdou je, že pre laika nie sú veľmi čitateľné. Preto sa pred kúpou pozemku na ne pozrite s odborníkom, ktorý vám územný plán „prečíta“.

Nie na každý pozemok je možné zaviesť všetky inžinierske siete. Či je to možné práve na tom vašom, sa informujte priamo u dodávateľov týchto služieb. Rovnako postupujte aj v prípade kanalizácie a internetového pripojenia.

Lokalita pozemku je dôležitá nielen z hľadiska dobrej občianskej vybavenosti. Myslite aj na to, či pozemok, ktorý chcete kúpiť nie je v nejakom ochrannom pásme sietí (stavby plynární, elektrární, vodárenských spoločností) alebo ochrannom pásme stavieb (napr. cesty, železnice, letiská a iné). Samozrejme, dbajte aj na to, aby pozemok nebol v lokalite ochranného prírodného pásma, častých povodní, podzemných vôd a podobne.

Na vyznačený pozemok na katastrálnej mape muž ukazuje ceruzkou, v pozadí pozemok

2. Kúpna zmluva

Druhým krokom pri kúpe pozemku je podpísanie kúpnej zmluvy. V záujme ochrany predávajúceho aj kupujúceho by mala byť vypracovaná alebo aspoň skontrolovaná odborníkmi z advokátskej kancelárie. Vďaka správne koncipovanej kúpnej zmluve sa vyhnete tomu, že katastrálny odbor nepovolí vklad vlastníckeho práva a katastrálne konanie preruší.

Kúpnu zmluvu na pozemok je potrebné podpísať minimálne v štyroch vyhotoveniach. Jedna ostáva predávajúcemu, jedna kupujúcemu a dve sú určené pre kataster. Odovzdávate mu ich priamo pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva.

V prípade predávajúceho je nutné, aby k podpísaniu kúpnej zmluvy došlo na notárskom úrade a podpis bol riadne overený notárom. Kupujúci nemusí kúpnu zmluvu na pozemok podpisovať za účasti notára.

3. Notárska úschova alebo vinkulácia

Kúpa pozemku sa samozrejme finalizuje samotnou úhradou kúpnej ceny. V tomto bode často dochádza k dileme, či má najprv prebehnúť platba za pozemok a potom dôjsť k prevodu pozemku, alebo naopak. V oboch prípadoch ide o riziko.

Najlepším riešením je preto notárska úschova alebo vinkulácia v banke. Ich princíp spočíva v tom, že sa kupujúci dočasne vzdáva práva disponovať peniazmi. Tie budú uvoľnené na jeho bankový účet po prevode vlastníckeho práva alebo po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva na kataster.

notárka overuje dokument na notárskom úrade

4. Návrh na vklad vlastníckeho práva

Kto a v akej miere sa bude podieľať na platbe správneho poplatku za návrh na vklad na kataster je dobré si dohodnúť ústne, alebo ešte lepšie písomne v kúpnej zmluve. Žiadny zákon alebo iná spoločensky zaužívaná norma neurčuje, kto by mal tento správny poplatok zaplatiť. Z tohto dôvodu ide vždy o individuálnu dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Správne poplatky sa v závislosti od počtu dní vybavenia a spôsobu podania návrhu na vklad vlastníckeho práva pohybujú v týchto cenách:

  • Návrh na vklad v lehote 30 dní: 66 €
  • Zrýchlený návrh na vklad v lehote 15 dní: 266 €
  • Elektronický návrh na vklad v lehote 30 dní: 33 €
  • Zrýchlený elektronický návrh na vklad v lehote 15 dní: 133 €

Autorka článku: Dana Račko

Zdroj foto: iStock

Diskusie na tému článku