Aký typ strechy zvoliť pre vašu stavbu?

 • 18.07.2022

Žiadny stavebník sa pri plánovaní a zhotovovaní projektu domu nevyhne otázke – Aký typ strechy zvoliť, aby bola čo najfunkčnejšia, cenovo dostupná a zároveň estetická? V prvom rade si treba uvedomiť o aký typ stavby ide. Iná strecha bude zvolená pri garáži, iná pri altánku či priemyselnej budove a samozrejme iná pri rodinnom dome.

typ strechy a konštrukcia
Zdroj foto: Canva

Taktiež samotný sklon strechy, materiál, spôsob a kvalita zhotovenia vplýva na energetickosť danej budovy, nakoľko až 30% tepla uniká práve zo strechy. Otázkou je, či chce mať budúci majiteľ budovy na streche umiestnené aj strešné okná, svetlovody, solárne panely či iné doplnky.

Tvar strechy ovplyvní aj energetickú uspornosť

Ak zvažujeme energetickú úspornosť a teda aj menšie zaťaženie rodinného rozpočtu pri užívaní budovy, je potrebné zohľadniť nielen strešnú krytinu, hrúbku a typ zateplenia, ale aj tvar strechy. Nepísaným pravidlom je, že úspornejšia strecha je tá, ktorá má čo najmenšiu plochu a nie je príliš členitá. Nenachádza sa na nej množstvo výčnelkov, ktoré síce vo väčšine prípadov plnia hlavne estetickú funkciu, ale v prípade nesprávneho a nekvalitného zhotovenia môžu po krátkom čase robiť problémy. Rozlišujeme viacero tvarov striech.

Rovná (plochá) strecha

V minulosti veľmi často využívaná, ale s množstvom nedostatkov. V dnešnej dobe sa dodávatelia v oblasti plochých striech zdokonalili a majitelia sa nemusia obávať, že o niekoľko rokov začne strecha zatekať.

Takáto strecha je pritom považovaná za energeticky veľmi úspornú, nakoľko je možné na ňu inštalovať solárne kolektory slúžiace na ohrev vody, či fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie. Taktiež je možné z takéhoto typu strechy vytvoriť extenzívnu vegetačnú strechu, ktorá je pokrytá bezúdržbovými trávami. Tie v zime veľmi dobre regulujú teplo, pomáhajú znižovať tepelné straty a v letných mesiacoch zase znižujú prehrievanie strechy a tým predlžujú životnosť samotného plášťa.

Tento typ rozlišujeme na jedno, dvoj a viac plášťové ploché strechy. Jednoplášťové sú finančne najmenej náročné na výstavbu, ale drahšie na údržbu, pretože skôr dochádza k opotrebeniu pod vplyvom poveternostných vplyvov. Samozrejme nepísaným pravidlom je, že čím viac vrstiev sa použije pri zhotovení strechy, tým môžeme povedať, že je strecha kvalitnejšia, ale aj drahšia. Medzi tieto zaraďujeme dvoj a viac plášťové ploché strechy. Medzi ďalšie výhody týchto striech môžeme zaradiť aj lepšiu prístupnosť z dôvodu údržby, prípadne požiarnej bezpečnosti.

Rovné strechy sa využívajú aj v nákupných centrách, kde sú tieto strechy pochôdzne, resp. slúžia ako parkovacie miesta. Samozrejme musia byť zhotovené na základe osobitných kritérií, nakoľko je potrebné, aby odolali obrovskému zaťaženiu.

rovna strecha plochá
Zdroj foto: Canva

Sedlová strecha

Sedlová strecha patrí k najbežnejším a historicky aj naviac používaným typom striech. Vyniká jednoduchosťou a zároveň aj menšou finančnou záťažou vzhľadom na menšiu spotrebu materiálu. Je tvorená dvoma strešnými rovinami, dvoma odkvapmi a dvoma štítmi. K výhodám tiež patrí ľahšia pokládka a vynikajúce odvádzanie vody z hornej časti stavby, ktorá v mnohých prípadoch prispieva k poškodeniu strešnej krytiny.

Valbová, polovalbová a stanová strecha

Valbová strecha je veľmi podobná sedlovej streche, avšak odlišuje sa od nej tým, že namiesto štítov má ďalšie dve strešné roviny, resp. valby. Pokiaľ sú tieto strešné roviny rovnako dlhé a odkvapy majú v jednej rovine, potom sa takáto strecha nazýva valbová. Pokiaľ sú dve roviny kratšie a zároveň odkvapy sú umiestnené vyššie, potom vzniká strecha polvalbová. Obidve strechy sa používajú pri obdĺžnikovom pôdoryse budovy. Polvalbové strechy sa často využívajú aj pri chalupách.

Stanová strecha je takmer rovnaká ako valbová, avšak rozdiel je v tom, že stanová sa aplikuje väčšinou pri budovách štvorcového pôdorysu, ako to bolo v minulosti. Pri použití menšieho sklonu je možné použiť ju aj na obdĺžnikový tvar budovy.

strecha na chalupu
Zdroj foto: Canva

Mansardová strecha

Tento typ strechy preslávil v 17. storočí Francois Mansart. Podľa neho je aj pomenovaný vnútorný priestor pod strechou, tzv. mansarda. Pri veľkých stavbách, ako boli paláce, zámky, či kláštory, nebolo možné využiť sedlový typ strechy, pretože samotné krokvy by museli byť veľmi dlhé. Preto architekti začali navrhovať sedlové, resp. valbové strechy so zalomenou rovinou, pričom z každej vznikli dve roviny v rôznych uhloch.

Týmto spôsobom vznikol pod strešnou konštrukciou bohatý, plne využiteľný a dostatočne presvetlený priestor. Práve tento prvok odlišuje mansardovú strechu od iných. V dnešnej dobe je možné stretnúť sa s takýmto spôsobom zastrešenia aj pri rodinných domoch, avšak je to skôr výnimka ako pravidlo.

mansardová strecha
Zdroj foto: Canva

Pultová strecha

Pultová strecha má jednu strešnú rovinu s troma štítmi – dva bočné a jeden hrebeňový. Strešná rovina presahuje na južnej strane dostatočne na to, aby v lete vytvorila dostatočné zatienenie a tým aj neželané prehriatie vnútorného priestoru. Naopak v zimných mesiacoch vniká do interiéru dostatočné svetlo, nakoľko zimné slnko býva nízko. Využíva sa hlavne pri prístavbách, prípadne pri stavbách na hranici pozemku. Často možno na takýchto strechách vidieť aj solárne panely, ktoré prispievajú k energetickej úspore. Výhodou je aj jednoduchosť zhotovenia, ľahká pokládka a zároveň aj finančná úspora v použitom materiáli.

Strechy ďalej rozlišujeme podľa sklonu na:

 • Ploché – do 10° (rovná, príp. pultová strecha)
 • Šikmé – od 10° do 55°
 • Strmé – za strmé sa strechy považujú už od 45°
pultová strecha
Zdroj foto: Canva

Pri realizácii, ale aj neskoršom užívaní stavieb, dochádza vzhľadom na nekvalitné vyhotovenie alebo materiál k rôznym problémom.

 • S akými problémami sa stretli naši čitatelia a k akým riešeniam dospeli, si môžete prečítať v našom Fóre.
 • Ak potrebujete poradiť od profesionálov, prípadne si vybrať svojho dodávateľa, kliknite SEM.

Problémy a riešenia pri strechách

Zatekanie strešných okien

 • možný dôvod: nesprávne upevnenie a vyrovnanie rámu okna, zlé napojenie poistnej hydroizolácie na rám okna, zlé umiestnenie izolácie a parozábrany okolo okna, nekvalitné okno
 • možné riešenie: výmena nekvalitného okna, prípadne otvorenie upevnenia existujúceho a následné správne ukotvenie a napojenie na izoláciu

Stojatá voda na rovnej streche

 • možný dôvod: pri poškodení plášťa spôsobuje presak do izolácie a tým plesne. Neskôr rast machu na povrchu plášťa.
 • možné riešenie: pri novej streche – reklamácia u dodávateľa a realizátora strechy, pri staršej streche – výmena celého plášťa, prípadne oprava jednotlivých poškodení

Riasy, mach, lišajníky, voda

 • možný dôvod: čierne, zelené sfarbenie, urýchlenie procesu zvetrávania, pri narušenom povrchu vsiaknutá voda zamŕza a zväčšuje objem, dažďová voda obsahujúca rozpustné soli rozrušuje povrchové vrstvy
 • možné riešenie: pravidelnou údržbou predlžujeme životnosť strešnej krytiny i samotnej konštrukcie (čistenie chemickými prostriedkami, prípadne vysokotlakovým čističom). Pri staršej a zvetranej strešnej krytine treba zvážiť jej celkovú výmenu.

Vtáky na streche i v nej

 • možný dôvod: diery v izolácii, špinavá omietka i strešná krytina, možnosť chorôb z výkalov
 • možné riešenie: na zabránenie vniknutiu vtáctva do priestoru pod škridľou sa používajú špeciálne sieťky, upevnené na krokvách. Na strešnú krytinu možno aplikovať hroty proti dosadaniu vtákov, prípadne možno využiť chemické a akustické odpudzovače.

Zdroj foto: iStock, Canva

Diskusie na tému článku