Ako zmeniť záhradu na stavebný pozemok?

  • 09.09.2022

Kúpili ste záhradu alebo ornú pôdu a chcete na nej stavať rodinný dom? Ak ste odpovedali áno, tento článok je určený práve vám. Zrozumiteľne a prehľadne vás prevedieme tým, ako zmeniť záhradu na stavebný pozemok.

Čo je stavebný pozemok?

Kým začneme s konkrétnym postupom, najprv uvedieme na pravú mieru pojem stavebný pozemok, pretože je v tejto problematike obzvlášť dôležitý. Stavebný zákon definuje stavebný pozemok ako časť územia, ktoré je určené územným plánom obce alebo územným plánom zóny na zastavanie. Za stavebný pozemok považuje zákon aj nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, ak sú splnené všetky podmienky na trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

Na strane druhej kataster nehnuteľností vo svojej terminológii nepozná pojem stavebný pozemok. Katastrálny zákon má vlastné kategórie pozemkov, medzi ktorými práve pojem stavebný pozemok nefiguruje. Na liste vlastníctva preto nikdy v časti „druh pozemku“ nenájdete pojem „stavebný pozemok“.

Ako zmeniť záhradu na stavebný pozemok

Ako zistiť, či ide o stavebný pozemok?

Na webe katastra si vyhľadajte list vlastníctva k pozemku, o ktorý máte záujem. Ak je v časti „druh pozemku“ uvedené „zastavaná plocha a nádvorie“, ide o pozemok, na ktorom je možné stavať. Ak je v tejto časti uvedené napríklad záhrada, vinica,  trvalý trávnatý porast či orná pôda, v tomto prípade nejde o pozemok určený na stavbu. Ako sme spomínali vyššie, aj takýto pozemok je možné zmeniť na stavebný. O tom, či je pozemok určený na stavbu vás informuje aj príslušný obecný alebo stavebný úrad.

Dokumenty, ktoré budete potrebovať, aby ste ornú pôdu zmenili na stavebný pozemok, sa líšia v závislosti od týchto faktorov:

• či je pozemok v intraviláne alebo extraviláne obce

• rozlohy daného pozemku

V závislosti od uvedených faktorov budete potrebovať buď:

• žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde

• žiadosť o trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy

Kedy netreba vyňať pozemok z poľnohospodárskej pôdy?

Rozhodnutie o vyňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy nie je potrebné, ak ide o pozemok v intraviláne obce s výmerou do 500 m2.
katastrálna mapa zobrazená na notebooku

Pozemok v intraviláne obce do 500 m2

V tomto prípade budete potrebovať podať žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Žiadosť sa podáva na  príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor a je potrebné k nej doložiť:

• overený výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

• overenú kópiu katastrálnej mapy pre pozemok

• vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom

• fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii

Správny poplatok za žiadosť: 3€

Na základe tejto žiadosti vám úrad vydá stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Toto stanovisko neskôr doložíte ako prílohu k žiadosti o stavebné povolenie.

ako postupovať pri kúpe pozemku

Odporúčame prečítať tiež:

Ako postupovať pri kúpe pozemku?

Pozemok v intraviláne obce nad 500 m2

Na  príslušnom okresnom úrade, pozemkovom a lesnom odbore podáte žiadosť o trvalé vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy. Vyňatím pozemku sa nemení druh pozemku na celej parcele, ale vyníma sa iba časť pozemku, ktorá je pod plánovanou stavbou. Z tohto pozemku sa vytvorí nová parcela na liste vlastníctva. Na tento účel vám geodet vytvorí geometrický plán. K žiadosti sa dokladajú tieto prílohy:

• projektová dokumentácia

• bilancia skrývky humusového horizonu pôdy (vypracuje pôdoznalec)

• výpis z listu vlastníctva s BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka) nie starší ako 3 mesiace

• kópia katastrálnej mapy

• geometrický plán (1 originál a 1 kópia)

• potvrdenie o BPEJ (získate na príslušnom pozemkovom a lesnom odbore)

• vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obec)

• právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení stavebného a územného konania

• vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy

• súhlas pozemkového a lesného úradu v sídle kraja (ak ide o pozemok väčší ako 1000 m2)

Správny poplatok za žiadosť: 33€

Celkové náklady sú vyššie, nakoľko treba rátať aj so sumou za vypracovanie geometrického plánu a potvrdenia o BPEJ.

Na základe tejto žiadosti vám úrad vydá rozhodnutie o vyňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy. Toto rozhodnutie neskôr doložíte ako prílohu k žiadosti o stavebné povolenie.

geodet zameriava pozemok

Pozemok v extraviláne obce nad 15 m2

Ak je toto váš prípad, podáte žiadosť o trvalom vyňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy na príslušnom okresnom úrade, pozemkovom a lesnom odbore. K žiadosti prikladáte tieto prílohy:

• projektová dokumentácia

• bilancia skrývky humusového horizonu pôdy (vypracuje pôdoznalec)

• výpis z listu vlastníctva s BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka) nie starší ako 3 mesiace

• kópia katastrálnej mapy

• geometrický plán (1 originál a 1 kópia)

• potvrdenie o BPEJ (získate na príslušnom pozemkovom a lesnom odbore)

• vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obec)

• právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení savebného a územného konania

• vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy

• súhlas obvodného pozemkového úradu v krajskom meste (ak je pozemok väčší ako 1 000 m2 alebo ak obec nemá vypracovaný územný plán)

Správny poplatok za žiadosť: 33€

Rovnako ako v predošlom prípade, celkové náklady sú vyššie, nakoľko treba rátať aj so sumou za vypracovanie geometrického plánu a potvrdenia o BPEJ.

Na základe tejto žiadosti vám úrad vydá rozhodnutie o vyňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy. Toto rozhodnutie neskôr doložíte ako prílohu k žiadosti o stavebné povolenie.

Autorka článku: Dana Račko

Zdroj foto: iStock

Diskusie na tému článku