Ako na zateplenie rodinného domu?

 • 24.05.2022

Dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre zateplenie domu, je viacero. Pri novostavbách sa so zateplením počíta už v samotnom projekte, čo sa neskôr premietne aj v energetickom certifikáte. Dodatočné zateplenie rodinného domu sa väčšinou zvažuje pri starších rodinných domoch.

V niektorých prípadoch môžu vznikať úniky tepla a v neposlednom rade problémy s plesňami či baktériami. Ak však neboli dostatočne urobené potrebné úpravy spojené so zateplením, zateplenie domu nemusí pomôcť.

zateplenie rodinného domu

Pred samotným zateplením sa odporúča vymeniť alebo zreparovať staré okná. Rovnako by sme mali zvážiť opravu nosných konštrukcií, ktoré môžu spôsobiť rôzne trhliny, zateplenie strechy, odizolovanie a zateplenie základov, ktoré sú naviazané na samotné steny domu.

Ak sa dodržia tieto podmienky, zateplenie rodinného domu bude mať vplyv na úsporu energií a zlepšenie zvukoizolačných vlastností. V lete nám vytvorí v interiéri príjemnú klímu a v zime nepustí nahromadené teplo do exteriéru. Zateplenie nám ďalej pomáha chrániť nosné konštrukcie pred teplotnými rozdielmi, čo v konečnom dôsledku predlžuje životnosť samotnej stavby.

energetický certifikát domu

Spôsoby zateplenia

Každá stavba si vyžaduje osobitý prístup a tiež je rozhodnutie aj na jej majiteľovi, aký spôsob zateplenia domu si vyberie. Existuje viacero možností, ktoré sa odlišujú nielen po finančnej stránke, ale aj v spôsobe zhotovenia. Pred samotným výberom izolácie by ste mali poznať tepelnoizolačné vlastnosti materiálu. Nemali by ste zabudnúť ani na tieto parametre:

 • paropriepustnosť
 • objemová hmotnosť
 • merná tepelná kapacita
 • tepelná vodivosť

Potrebujete stavebné povolenie pri zatepľovaní domu?

V zmysle ust. § 139b ods. 16 Stavebného zákona nepotrebujete ohlášku či stavebné povolenie na bežné udržiavacie práce, ktorými sú:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov
 • opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Pokiaľ je vaša nehnuteľnosť zároveň kultúrnou pamiatkou, ste povinní oznámiť všetky práce a doložiť aj stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Ak si chcete byť istí, svoj zámer radšej ohláste. Stavebný úrad môže v určitých prípadoch vyžadovať doplnenie dokumentácie. Ak nebude mať námietky, pustite sa do práce.

stavebné povolenie na zateplenie domu

Odvetraný systém zateplenia

Je charakteristický skôr pre väčšie budovy, ktoré musia pôsobiť reprezentatívne. Pre menšie domy predstavuje vyššie finančné zaťaženie. Avšak pri budovách s vyššou vlhkosťou je tento systém odporúčaný a aj uprednostňovaný, nakoľko odvádzanie vodných pár je efektívnejšie.

Montáž tohto spôsobu zateplenia domu nie je podmienená prijateľnými poveternostnými podmienkami a preto ju možno vykonávať počas celého roka.

Toto zateplenie domu ponúka suchý spôsob zateplenia, pretože izolácia je prichytená kotvami k murivu. Ďalej sa pripevní kotviaca a nosná konštrukcia. Po nej nasleduje odvetraná vzduchová vrstva. Ide o finálny obklad, ktorý môže byť tvorený z plastových alebo hliníkových profilov, kamenných, gresových alebo sklenených platní, a pri malých plochách aj z dreva.

V prípade potreby je možné tento systém kedykoľvek demontovať, vymeniť poškodený prvok a následne znovu zmontovať. Ako izolačná vrstva sa používa hlavne minerálna vlna resp. minerálno-vláknité dosky.

Kontaktný systém zateplenia

Najrozšírenejší spôsob zateplenia domu spočíva v upevnení tepelnoizolačnej vrstvy pomocou lepiacej malty (bodovo, celoplošne alebo pásovo) a kotiev, v následnom vystužení sieťovinou a finálnou úpravou povrchovou vrstvou (fasáda). Hrúbka tepelnej izolácie sa odlišuje podľa typu budovy, potreby zateplenia, očakávaného efektu a tiež finančnej situácie investora. Výhodou tohto systému je jeho celistvosť a tým aj minimalizovanie tepelných mostov.

Finálna úprava ponúka neobmedzené množstvo farieb s rôznou štruktúrou. Nevýhodou je, že takýto spôsob zateplenia domu nemožno vykonávať v každom počasí. Podklad, na ktorý sa pripevní tepelnoizolačná vrstva, musí byť rovný, očistený od mastnoty, prachu, vlhkosti (sanáciou) a musí byť súdržný.

únik tepla v dome

Materiály vhodné na zateplenie domu a iných budov

Polystyrén

Jedná sa o zateplenie domu najznámejším a najlacnejším spôsobom. Je ľahký a relatívne dobre sa s ním pracuje. Nevýhodou je malá paropriepustnosť a v prípade chybného zhotovenia a následného zlého odvetrania, môže vzniknúť riziko vlhnutia a plesní. Klasický expandovaný polystyrén (ESP) je nasiakavý a neodoláva vysokým teplotám. Dokonca môže pri dlhšom pobyte na slnku dôjsť k jeho deformácii.

Takmer žiadnu nasiakavosť však poskytuje extrudovaný polystyrén (XPS). Je tvrdší, pevnejší, poskytuje lepšiu únosnosť, vyšší tepelný odpor a lepšie mechanické vlastnosti. Využíva sa najmä na miestach, kde izolácia nemusí byť chránená pred vlhkom, napríklad na izoláciu soklov, základov ale aj stien, balkónov a podláh.

Minerálna vlna

Je to izolačný materiál, ktorý sa vyrába z prírodných alebo syntetických materiálov. Predovšetkým ide o vlákna z dolomitu alebo čadiču, získané tavením a vláknením. Nesmie prísť do kontaktu s vodou, nakoľko sa zhoršujú jej tepelnoizolačné vlastnosti. Delíme ju na kamennú a sklenú vlnu.

 • Sklená vlna – sa používa najmä na izoláciu striech. Vyrába sa z kremíka a zložiek drveného recyklovaného skla Na zateplenie stien je nevhodná. Je mäkká, ľahká, elastická a vyniká výbornou paropriepustnosťou. Má vynikajúce tepelno-izolačné a zvukoizolačné vlastnosti. Uskladňujú sa v baloch a po rozbalení nadobudnú niekoľkonásobný objem.
 • Kamenná vlna – jej hustota je oveľa vyššia ako pri sklenej vlne. Hlavnou zložkou nie je kremík, ale čadič. Je tvrdšia, pevnejšia, výborne prepúšťa vodnú paru a je odolná voči ohňu. Dobre sa s ňou pracuje, odoláva hlodavcom, avšak je podstatne ťažia ako polystyrén. To sa odráža najmä na vyššej spotrebe lepiacej malty a kotiev potrebných na upevnenie zateplenia týmto spôsobom. Používame ju pri oboch systémoch na zateplenie rodinného domu. Využíva sa čoraz častejšie aj napriek vyššej cene oproti polystyrénu.
striekaná izolácia

Pórobetónové dosky

Spájajú vlastnosti klasickej izolácie s masívnym murivom. Majú stabilný tvar a dobre sa s nimi pracuje. Sú odolné voči vode i ohňu. Nakoľko nepodliehajú tlaku, majú široké oblasti využitia, napr. stropy a podlahy v garážach a v pivniciach, podjazdy, nadjazdy, šikmé aj ploché strechy a samozrejme vonkajšia izolácia stien.

Striekaná izolácia

Jej nanesením sa zabezpečí krytie akýchkoľvek štrbín a medzier, čím sa odstránia tepelné mosty. Je paropriepustná a v závislosti od výrobcu aj nehorľavá. Spočíva v nanesení tenkej vrstvy peny, ktorej objem sa behom krátkeho času niekoľkonásobne zväčší a po zatvrdnutí sa zrezáva do potrebných tvarov.

Ekologické druhy izolácie

Technika pre zateplenie rodinného domu podlieha vývoju, ktorý nám neustále prináša novinky v tejto oblasti, či už sa jedná o izolačné nátery, tepelnoizolačné omietky alebo aj materiály súvisiace s návratom k prírode. Môžeme sem zaradiť napríklad izoláciu ovčou vlnou ale aj izoláciu z produktov rastlinnej výroby ako slama, konope a ľan, drevovlákno či fenolovú penu. Cieľom vývoja je cenová dostupnosť a dobrá manipulácia.

Zdroj foto: Canva

Diskusie na tému článku