Aký je minimálny odstup stavby od hranice pozemku?

  • 10.08.2022

Každý, kto stavia dom, chce čo najefektívnejšie využiť každý centimeter svojho pozemku. Pri umiestňovaní stavby na pozemok je však potrebné rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov a územného plánu obce alebo územného plánu zóny. Umiestnenie stavby na parcele určuje Vyhláška č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Aký je podľa nej minimálny odstup stavby od hranice pozemku?

V prvom rade je potrebné uviesť, že váš budúci domov nesmie byť umiestnený tak, aby ohrozoval bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Z tohto dôvodu musia vzájomné odstupy stavieb spĺňať viaceré podmienky. Obzvlášť dôležité sú požiadavky, ktoré sa týkajú zachovania pohody bývania. Ide najmä o požiadavku na denné osvetlenie či možnosť na údržbu stavby.

minimálny odstup stavby od hranice pozemku

Aká vzdialenosť musí byť medzi dvoma domami?

  • Pokiaľ rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, v tom prípade vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m.
  • Minimálny odstup stavby od hranice pozemku nesmie byť menší ako 2 m.
  • Stavbu je napriek tomu možné umiestniť aj na hranici pozemku, ale len ak jej umiestnenie nebude trvalo obmedzovať plnohodnotné užívanie susedného pozemku.

V stiesnených územných podmienkach je možné vzdialenosť medzi stavbami znížiť na 4 m, ale iba v prípade, ak v žiadnej protiľahlej časti stien nie sú okná obytných miestností. Za obytnú miestnosť sa považuje miestnosť, ktorá má minimálne 8 m2. Ďalej disponuje priamym osvetlením, možnosťou vetrania a vykurovania. Medzi obytné miestnosti nepatrí chodba, kúpeľňa, šatník, komora, schodisko a kuchyňa s výmerou do 12 m2.

Pri umiestňovaní domu netreba zabúdať ani na vzdialenosť priečelia budov, v ktorých sú okná obytných miestností. Tá musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie.

Odporúčame:

Zapoj sa do diskusie a opýtaj sa používateľov (Strecháčov) na skúsenosti v sekcii „Pozemok“ v našom Fóre.

Ako merať odstupy medzi stavbami

Vzájomné odstupy a vzdialenosti medzi domami treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien. Ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť domu sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.

garáž s antracitovou bránou

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemku

Veľmi často dochádza k mylnému presvedčeniu, že vzdialenosť aspoň 2 m medzi hranicou pozemku a stavbou platí aj pre drobné stavby. Tá má doplnkovú funkciu a stavebným zákonom stanovenú výmeru do 25 m2. Garáž či záhradný domček vášho suseda môže stáť aj na hranici pozemku.

A to za predpokladu, že nebude obmedzené užívanie vášho pozemku alebo prípadná škoda. To znamená, že na váš pozemok nesmie zo susedovej stavby stekať dažďová voda alebo z nej padať kusy snehu. Rovnako treba rátať aj s tým, aby bol priestor dostatočne veľký na prípadné opravy drobnej stavby.

Autorka článku: Dana Račko

Zdroj foto: iStock

Diskusie na tému článku