Menu Forum

Ktorú sušičku si vybrať?

18. apr 2017  • 
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @marta2610 fakt? tak to uz sa len modlit aby mi coto vydrzalo este aspon 5rokov.
aj ked okrem mrazaku uz sme mali opravovane vsetko do 4r od kupy.
5. jan 2016 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
 @atlaska to mate snad zlu patogennu zonu emoticon
mne zatial (klop-klop) odisla skoro len jedna mikrovlnka..vynoveny model :X
5. jan 2016 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @zuzka60 predtym 15 rokov vsetko slapalo /menene jedno tep.cidlo na chladnicke/, pracka , chladnicka, MW, mycka funguju v inych domacnostiach dodnes. A ktovie mozno aj na tej susicke, ktoru si vzal opravar este niektosusi po vymene remena.
5. jan 2016 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
 @marta2610 LG Elec­tro­nics (LG) pred­vá­dza no­vý rad eko­lo­gic­kých hyb­rid­ných kom­bi­no­va­ných prá­čok so su­šič­kou a sa­mos­tat­ných su­ši­čiek. Tie­to mo­der­né spot­re­bi­če še­tria ener­giu, vo­du a čas a zá­ro­veň pri­ná­ša­jú efek­tív­nej­šie vý­sled­ky. Kom­bi­no­va­né LG práč­ky so su­šič­kou s ino­va­tív­nou eko­lo­gic­kou hyb­rid­nou tech­no­ló­giou po­nú­ka­jú ok­rem štan­dar­dných spô­so­bov su­še­nia tiež no­vý sys­tém su­še­nia vzdu­chom.
Kom­bi­no­va­né práč­ky so su­šič­kou LG ma­jú naj­väč­šiu ka­pa­ci­tu vo svo­jej ka­te­gó­rii. Na­vy­še sú vy­ba­ve­né pa­ten­to­va­ný­mi tech­no­ló­gia­mi LG 6 Mo­tion Di­rect Dri­ve a TrueS­team™, kto­ré za­is­ťu­jú do­ko­na­lý vý­kon a hy­gie­nu pri pra­ní a su­še­ní. No­vé eko­lo­gic­ké hyb­rid­né su­šič­ky v se­be spá­ja­jú tech­no­ló­giu te­pel­né­ho čer­pad­la s elek­tric­kým vy­ku­ro­va­cím te­le­som, tak­že ma­jú uží­va­te­lia mož­nosť maxima­li­zo­vať ús­po­ru ener­gie a ča­su.
„Zá­kaz­ní­ci chcú ušet­riť pe­nia­ze, ale zá­ro­veň nech­cú za­ťa­žo­vať ži­vot­né pros­tre­die," po­ve­dal Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics CZ. „Na­še no­vé eko­lo­gic­ké hyb­rid­né práč­ky so su­šič­kou dá­va­jú zá­kaz­ní­kom väč­šiu kon­tro­lu nad spot­re­bou elek­tri­ny a vo­dy v do­mác­nos­ti, čo zni­žu­je ako úč­ty za ener­giu, tak do­pad na ži­vot­né pros­tre­die," dopl­nil.
Eko­lo­gic­ká hyb­rid­ná práč­ka so su­šič­kou
Eko­lo­gic­ké hyb­rid­né práč­ky so su­šič­kou LG po­nú­ka­jú štan­dar­dné spô­so­by su­še­nia, ale aj su­še­nie vzdu­chom. Tou­to uni­kát­nou kom­bi­ná­ciou pred­stih­nú hyb­rid­né práč­ky LG svo­jich kon­ku­ren­tov, kto­rí po­nú­ka­jú buď jed­no, ale­bo dru­hé. Obe tie­to po­hodl­né a efek­tív­ne mož­nos­ti pri­ná­ša­jú ús­po­ru ener­gie a pa­tria do ener­ge­tic­kej trie­dy A. V po­rov­na­ní s tra­dič­ný­mi spô­sob­mi su­še­nia, ušet­rí vý­kon­ná tech­no­ló­gia su­še­nia vzdu­chom asi 6900 lit­rov vo­dy roč­ne1.

Pri vý­ške 60 cen­ti­met­rov sa práč­ka so su­šič­kou mô­že poch­vá­liť 12-ki­log­ra­mo­vou ka­pa­ci­tou na pra­nie a 8-ki­log­ra­mo­vou ka­pa­ci­tou na su­še­nie. Vďa­ka to­mu sa frek­ven­cia pra­nia v do­mác­nos­ti zní­ži asi o 91 pra­ní za ro­kI­no­va­tív­ne sys­té­my LG Dual Ball Ba­lan­cer a Dam­ping Sys­tem na­vy­še po­má­ha­jú udr­žia­vať náplň práč­ky v rov­no­vá­he a zni­žu­jú hluk spô­so­be­ný vnú­tor­ný­mi vib­rá­cia­mi.
No­vá eko­lo­gic­ká hyb­rid­ná práč­ka so su­šič­kou v se­be má tiež za­bu­do­va­nú tech­no­ló­giu TrueS­team™, kto­rá za­ru­ču­je eš­te jem­nej­šiu sta­ros­tli­vosť o vlák­no a je šetr­ná k zdra­viu. TrueS­team™ chrá­ni uží­va­te­ľa pred mno­hý­mi bež­ný­mi prí­či­na­mi dý­cha­cích a kož­ných aler­gií. Sú­čas­ťou práč­ky so su­šič­kou je tiež fun­kcia Steam Ref­resh, kto­rá vy­uží­va na­mies­to vo­dy pa­ru a po­má­ha vy­hla­diť pokr­če­nie bie­liz­ne a zba­viť ho zá­pa­chu do 20 mi­nút.
Eko­lo­gic­ká hyb­rid­ná práč­ka so su­šič­kou je tiež vy­ba­ve­ná vý­ni­moč­nou fun­kciou LG 6 Mo­tion Di­rect Dri­ve, vďa­ka kto­rej sa bu­bon mô­že otá­čať rôz­ny­mi rých­los­ťa­mi v rôz­nych sme­roch. Kým v kla­sic­kých práč­kach sa bu­bon otá­ča iba jed­ným sme­rom, 6 Mo­tion Di­rect Dri­ve pou­ží­va šesť rôz­nych po­hy­bov, a za­ru­ču­je tak naj­lep­šiu mož­nú sta­ros­tli­vosť pre ce­lé spek­trum tka­nín. Tá­to ori­gi­nál­na tech­no­ló­gia v se­be spá­ja hĺbko­vé pra­nie s mi­mo­riad­nou šetr­nos­ťou k tka­ni­nám vďa­ka tech­no­ló­gii LG In­ver­ter Di­rect Dri­ve.
Eko­lo­gic­ká hyb­rid­ná su­šič­ka
Eko­lo­gic­ká hyb­rid­ná su­šič­ka po­nú­ka voľ­bu me­dzi eko­lo­gic­kým a rých­lym prog­ra­mom, vďa­ka čo­mu si zá­kaz­ník mô­že zvo­liť op­ti­mál­nu ča­so­vú ale­bo ener­ge­tic­kú ús­po­ru. Vďa­ka so­fis­ti­ko­va­nej tech­no­ló­gii te­pel­né­ho čer­pad­la spot­re­bu­je su­šič­ka LG v prog­ra­me ECO prib­liž­ne o 50 per­cent me­nej ener­gie ako bež­né su­šič­ky. Prog­ram SPEED na dru­hej stra­ne šet­rí prib­liž­ne 15 per­cent ener­gie a zá­ro­veň skra­cu­je tr­va­nie cyk­lu o 30 per­cent. Zá­kaz­ník má tak viac ča­su sta­rať sa o ve­ci, na kto­rých v ži­vo­te sku­toč­ne zá­le­ží. Eko­lo­gic­ké hyb­rid­né su­šič­ky LG sú ideál­nym rie­še­ním pre jem­nú bie­li­zeň - su­šia pri níz­kych tep­lo­tách, vy­hla­dzu­jú zá­hy­by a zni­žu­jú ri­zi­ko zrá­ža­nia bie­liz­ne.
- 1(Vy­po­čí­ta­né na zá­kla­de prie­mer­né­ho poč­tu cyk­lov su­še­nia za rok (220) s vy­uži­tím 40,2 lit­rov vo­dy na jed­no su­še­nie (tra­dič­ná mo­de­ly)).
- 2(Vy­po­čí­ta­né na zá­kla­de prie­mer­né­ho poč­tu pra­cích cyk­lov za rok (220) u práč­ky s ka­pa­ci­tou 7 kg.)
Tá­to mo­der­ná su­šič­ka je tiež vy­ba­ve­ná uni­kát­nym sys­té­mom Auto Clea­ning, kto­rý vy­uží­va tech­no­ló­giu ob­rá­te­né­ho čer­pa­nia k auto­ma­tic­ké­mu čis­te­niu kon­den­zá­to­ra umý­vač­ky až se­dem­krát po­čas cyk­lu. Ten­to tr­van­li­vý sys­tém je navr­hnu­tý tak, aby vy­dr­žal opa­ko­va­né uží­va­nie a op­ti­ma­li­zo­val spot­re­bu ener­gie i vý­kon pri su­še­ní. Toto je k Tvojej otázke a dúfam, že som Ti zodpovedal k spokojnosti. Je to momentálne LG ozaj špica. Čo sa týka práčka Whirlpool AZA 799 ak o nej uvažuješ tak neváhaj...Ak chceš kombi -- práčka+sušička tak túto LG...Ale ja nie som zástanca kombi...Ozaj len v prípade že niet miesta. emoticon emoticon emoticon
5. jan 2016 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
 @atlaska čo je šmejd a čo nie... emoticon Dnes na čo natrafíš a máš šťastie tak Ti to vydrží. Niečo závisí aj od toho ako zaobchádza človek s výrobkom..napr. kúpiš si auto nezáleží teraz na značke ale keď budeš auto servisovať tak ako máš /pravidelná výmena oleja, pomaly zaťažovať v zime za studena a nevytáčať motor na vysoké obrátky atď../ pri práčke nevytáčať na max. otáčky motor,neupravovaná tvrdá voda,nepreťažovať ju,časté pranie po sebe hlavne pri vysokých teplotách-prehrievanie káblov a celého zariadenia/. Toto všetko tiež ovlivňuje stav práčky a samozrejme životnosť. Kvalita pracích práškov, ktoré síce deklarujú super čistotu ale na úkor "sily" prášku čo sa v nej skrýva, ktoré tiež skracujú životnosť...Toľko k debate..Pri kúpe práčky máš možnosť si ju pripoistiť na ďaľšie roky a tým jej predlĺžiš životnosť..Keď kúpiš lacnejšiu tak po piatich rokoch Ťa to už nebude trápiť, lebo práčky sa už nerobia na 10.rokov. emoticon emoticon emoticon
5. jan 2016 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @technik007 ďakujem pekne emoticon ja mám skoro novú práčku LG F 84A8TDS má 2 roky ,SUŠ chcem samostatnú, ako píšem mne to trošku trvá kým si niečo objednám,lúskam to z každej strany,ale si ma nalomil na emoticon SUŠ s tep.čerpadlom,posledný výber Bosch WTW 85460 BY,akcia?!!! 666 e.
5. jan 2016 o 21:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
 @marta2610 Prepáč na Bosch som Ťa nenalomil....Nie som ich zástanca emoticon emoticon Ale ak som Ti trošku pomohol som rád. emoticon emoticon
5. jan 2016 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @technik007 píšem,že si ma nalomil na SUŠ s tep.čerpadlom v tom mám jasno,a som skoro na začiatku lebo idem študovať SUŠ LG,ako píšem mám práčku s par.praním, však idem kuk na ceny,ale si myslím,že pod 700 e sa asi nezmestím,vďaka za cenné rady.Ešte s práčkou som veľmi spokojná, najviac využívam 60 min.program.My sme si skoro naraz kupovali práčku aj UMR a vtedy mm kúpil zariadenie také?! hneď na prívod vody sa to dalo a máme to v elektrike ako sa to volá ani srnky netušia emoticon jasné je to na vodný kameň,ja som predtým nestačila kanvicu odvápňovať a teraz raz za rok ju octujem,mám stále tú istú. emoticon
5. jan 2016 o 22:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
 @marta2610 Neboj srnky to tušia emoticon emoticon --zmäkčovač vody-osmóza. emoticon emoticon Tak ako píšeš že Suš s tep. čerpadlom je okolo 700E a viac. Ale už nekupuj bez neho. Whirlpool už prestáva vyrábať bez tepelného čerpadla sušičky. Pekný večer. emoticon emoticon
5. jan 2016 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 Ak by niekoho zaujímalo tá Whir... AZA 799 je za 399 e a doprava grátis a je to SUŠ s tep.čerpadlom emoticon
5. jan 2016 o 22:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @technik007 tak akurat pracka je na tom u nas najlepsie co sa poruch tyka.
A ano ma makku vodu- 8 nemeckej stupnice, perie casto,ale uz nie akoked decka boli male a hlavne nie po sebe ale denne. Vdaka makkej vode davam minimum prasku, akurat otacky idu na 1200 a aj 1400.


@marta2610 ja mam druhu susicku, prva lepsie susila postelne pradlo, stacilo fakt poskladata, horsie trocha tricka, tato lepsie susi tricka,ale postelne zle, bubon ho muchle do jednej guce,co predtym susicka nerobila.
Dnes tazko vyberat, v r. 1992-94 ked som vyberala prve elektrospotrebice to bolo jednoduchsie.
5. jan 2016 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @atlaska však toto ich je ako naozaj,kukni mi prosím ťa čo píšem tú Whi........AZA 799,pekne prosím daj tu na ňu link,poprosím o názor na ňu dík emoticon
5. jan 2016 o 22:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
 @marta2610 ak mozem emoticon
Ja mam na whirpool zmiesane nazory, aj ked prave pracka sa nie a nie pokazit a uz som chcela novu emoticon. Ta cena je velmi dobra a myslim, ze sa tym "nic nepokazi", ked do nej investujes. Susit bude dobre, na nejake maliCkosti si zvyknes ;). Ma trosku vyssiu spotrebu aj hlucnost, ale nie nejak vyrazne.
5. jan 2016 o 23:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @zuzka60 jasné že môžeš na to je to tu aby sme si radili, však to to rozdiel mám medzi tými dvomi cca 267 e,hlučnosť mi nevadí.
6. jan 2016 o 10:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
 @marta2610 K sušičke si môžeš doplatiť-pripoistiť záruku a máš 5.rokov pokoj.Nech vydrží ozaj len 5.rokov to máš 100E ročne stratu emoticon Potom si kúpiš novšiu. Ale, si myslím že keď Ti vydrží 5rokov bez závady pôjde aj ďalej emoticon emoticon ja som o tom presvedčený emoticon
6. jan 2016 o 10:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @zuzka60 moja kamoška má takého......muža a tiež chcela nový šporák tak naschvál pokazila na ňom dvierka,že konečne bude nová?!a raz si príde z roboty a muž jej pozri opravil som ti dvierka na šporáku no malaže to radosti skoro ju ..... emoticon
6. jan 2016 o 10:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @technik007 podľa teba je v energiách ? e asi ročne rozdiel?dá sa to tak vyrátať,či?
6. jan 2016 o 10:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
 @marta2610 emoticon ja som nic nekazila, odpratala som ju do prenajmu a sluzi dodnes (15r, a to vraj boli kazove, uzske s rychlym programom)
Da sa ten rozdiel vypocitat a mali by aj rocnu spotrebu uv adzat, takze lahko porovnas. Ale myslim, z3 sa tym nemusis tak zapodievat, ten rozdiel v uvadzanej spotrebe nie je taky velky, to sa ti strati aj pri rozdielnych kg pocas prania. Lebo su uvadzane nejake standardy, potovnatelne kg pradla, ale peries rozne , takze plus minus presne nevypocitas
6. jan 2016 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
inmaza (38 r.)
51
Registrovala sa 13. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov. Má 57 priateľov. Giraltovce, okres Svidník.
 • Staviam dom
  giraltovce, okres Svidník
fotoportrét
fotoportrét
inmaza (38 r.)
51
Registrovala sa 13. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov. Má 57 priateľov. Giraltovce, okres Svidník.
 • Staviam dom
  giraltovce, okres Svidník
 @marta2610 ja ju mam a je super maximalna spokojnost
6. jan 2016 o 10:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @inmaza presne tú Whi.....AZA 799?dík
6. jan 2016 o 11:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
inmaza (38 r.)
51
Registrovala sa 13. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov. Má 57 priateľov. Giraltovce, okres Svidník.
 • Staviam dom
  giraltovce, okres Svidník
fotoportrét
fotoportrét
inmaza (38 r.)
51
Registrovala sa 13. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov. Má 57 priateľov. Giraltovce, okres Svidník.
 • Staviam dom
  giraltovce, okres Svidník
 @marta2610 ano kupili sme ju ju v novembri stale som chcela ale vsetci ma odradzali koli spotrebe ale odkedy byvame v novom dome pobehovanie so susiakom ma prestalo bavit navyse ked som videla nadrz plnu vody po prvom suseni emoticon som rada ze to nemusim mat v dome
6. jan 2016 o 11:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9996 príspevkov. Má 39 priateľov.
 @marta2610 podla fa za elektrinu si vyrataj co ta stoji kwh, aby si tam mala vsetky tie ich nehorazne poplatky zahrnute a potom zratas rozdiel v spotrebach. Ja som si tak ratala, ci sa mi oplati sus s mensou spotrebou, navratnost nenavratna ,tak som nato kaslala.
Pozri aj mall.sk maju teraz nejake akcosky na sus.
Myslim,ze ta Whiroolka nieje zla.

Predlzena zaruka za 120€,ked mi este povedia ze na programatr sa to nevztahuje, na zanesenie sa nevztahuje - tak to mi je na dve veci.
6. jan 2016 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @inmaza a? l vody po jednej sušení je?a filter sa čistí ok?dvierka sú fixné,či? emoticon lebo na niektorých sa dajú prehodiť,ked sa postavíš k SUŠ pánty sú v pravo?ďakovala. emoticon
6. jan 2016 o 11:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
inmaza (38 r.)
51
Registrovala sa 13. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov. Má 57 priateľov. Giraltovce, okres Svidník.
 • Staviam dom
  giraltovce, okres Svidník
fotoportrét
fotoportrét
inmaza (38 r.)
51
Registrovala sa 13. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov. Má 57 priateľov. Giraltovce, okres Svidník.
 • Staviam dom
  giraltovce, okres Svidník
 @marta2610 ahoj ano dvierka sa daju prehodit a po jednom suseni zalezi co susis som mala cca 4 l tvody ale zmykanie musis mat na maxime na pracke emoticon niekedy donej supnem aj 2 pracky naraz susit a nebol problem
6. jan 2016 o 11:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
 @marta2610 myslim, ze to myslela tak, ze vobec susicka ma spotrebu, preto ju odhovarali. Ale to sa nemusi bat, ja som mala aj susicku nejaku c triedy a na spotrebe ele som to velmi nespoznala, lebo som prestala zehlit. (Omnoho viac sme si vsimki, ked sme zrusili starenchladnicky a nahradili americkou so "strasniu" spotrebou, vtedy nam klesla spotreba vyrazne).

@inmaza ano, to ze nemam plny byt pradla a prekladania , a vlchkosti asi najviac ocenujem
6. jan 2016 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3261 príspevkov a 2 inzeráty. Má 16 priateľov.
 @marta2610 emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon Tak to nemalo chybu....Ja som mal podobný prípad opačný...Prerábali sme byt a do obývačky sme kúpili LED TV a čo so starým Panasonicom 100Hz??? Tak šup do spálni na jednu zvyšnú skrinku. TV váha asi 80-90kg. Bol tam do chvíle kým som sa nepotreboval dostať do kúta k zásuvke. Tv som dal na posteľ obrazovkou von z postele smer bližšie k zemi.... TV v tejto polohe vydržal do doby kedy som bol v polohe ležiaceho strelca pri zásuvke a po chvíle ticha- rana...Samozrejme že TV hapol dole presne o 180 stupňov na zem. Tak som sa potešil že je po ňom aj som ho ale trošku ľutoval. Okrem toho že je okolo obrazovky teraz spevnený páskou som musel ísť kúpiť pod TV orig. stolík na ktorý som namontoval kolieska / moja už nechce aby som sa s ním už naťahoval v prípade potreby premiestnenia./a teraz počítam čas kedy sa pokazí a kúpim aj do spálni nový LED TV....Takže tak je to s našimi polovičkami...No a nemilujte ich.. emoticon emoticon emoticon emoticon
6. jan 2016 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 ako viete ,neviete emoticon stále študujem SUŠ a čítala som,že niektoré môžte iné nie napojiť na odtok vody čo si myslím,že by bola aj výhoda,či?tým pádom by odpadlo vylievanie vody,prosím vás niečo vás upozorní na to,že to treba vyliať?ale ako čítam o nich tak takáto možnosť je viac menej u SUŠ ,ktoré nemajú samočistiaci kond.potom iba na niektorých sa dá prehodiť otváranie dvierok,tu na MS niektorá žienka v inej diskusii písala nekupovať takú,ktorá má funkciu 6 zmysel?!že vraj ?SUŠ je akoby pomýlená,ďakujem za názor.
7. jan 2016 o 09:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @technik007 prosím ťa ktorú a prečo? obe Whir........ AZA 799 -399e,HSCX 70311-439e, ďakovala. emoticon
7. jan 2016 o 20:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka60
2
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 934 príspevkov. Má 2 priateľov.
 @marta2610 emoticon)))))) uz tolko nevyberaj, lebo ti zdrazeju emoticon))))
Ja chcem odtok, u nas by to nemal kto vylievat....
7. jan 2016 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3869 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
fotoportrét
fotoportrét
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3867 príspevkov. Má 4 priateľov.
 • Už bývam v dome
  Zilina, okres Žilina
 @zuzka60 jedna z týchto hore sa môže dať do odtoku,kuk na Heureku študuj,ja už ani nechcem lebo stále niečo,však uvidím a ono zase je výhoda ked to máš predpripravené .
7. jan 2016 o 20:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš