Menu Forum

Ako postupovať pri prenájme bytu?

7. feb 2018  • 
 Pridaj príspevok
fotoportrét
fotoportrét
dusanke
Registroval sa 31. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Košice.
fotoportrét
fotoportrét
dusanke
Registroval sa 31. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Košice.
 Dobrý deň, Chcel by som sa poradiť. Dňa 25.7.2014 som uzavrel zmluvu o prenájme na dobu určitú 1.8.2014-31.1.2015. Dňa 31.7.2014 čo je deň pred tým ako by sa mal nasťahovať mi nájomca telefonicky oznámil, že sa sťahovať nebude a požaduje vrátenie nájomného za 08/2014+depozit, ktorý zaplatil pri podpise zmluvy. V zmluve sme sa jasne dohodli, že od zmluvy môže odstúpiť po písomnej dohode, alebo riadnou výpoveďou (2 mesiace). Neviem ako mám ďalej postupovať. Ďakujem za všetky rady. Dušan
31. júl 2014 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1004 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1003 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
 @dusanke zaslať mu písomné stanovisko, s odvolaním na body zmluvy, kde sa hovorí o ukončení zmluvy, výpovedných lehotách, a pod. Vracať nič nebudeš, a ak to máš v zmluve uvedené, zvyšné nájomné budeš uhrádzať z depozitu - snáď pokrýva aspoň jeden mesačný nájom. Výpovednú lehotu by si teda pokrytú mal. Nemáš dôvod pristupovať na dohodu.On nemá inú možnosť, keďže držíš depozit, ktorý snáď môžeš využiť na zaplatenie jeho nájomného za výpovednú dobu.
31. júl 2014 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
lupape
Registrovala sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
lupape
Registrovala sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
 @kanvor
Ahoj.
Ja by som mala zaujem o tu zmluvu ktorú si sám stvoril.
emoticon
Idem prvýkrát prenajímať byť a rada by som mala nejaký šajn ako má zmluva vyzerať.
Dik
22. okt 2014 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @lupape Nájomná zmluva

(uzatvorená podľa § 663 a nasl. v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka)

Prenajímateľ: Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Trvale bytom:
Bankové spojenie:
(ďalej len : prenajímateľ)

Nájomca: Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Trvale bytom:
Bankové spojenie:
(ďalej len: nájomca)

uzatvárajú zmluvu o nájme bytu, za nasledovných podmienok.

I.
Predmet a účel nájmu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3 izbový byt č.... ktorý je časťou domu číslo....... nachádzajúci sa na ulici...... v..... na 6. poschodí bytového domu, zapísaný na L.V. č. ..............., ktorý vydala Správa katastra...... katastrálne územie ................. vlastníkom ktorého je prenajímateľ.
Prenajímateľ odovzdáva predmetný byt nájomcovi spolu s jeho príslušenstvom v stave spôsobilom na riadne užívanie, čiastočne zariadený.
Predmet nájmu sa prenajíma za účelom bývania a nesmie byť použitý na iné účely, napr. podnikateľské účely.
Bytový priestor (byt) budú s nájomcom užívať i tieto osoby :

..............................................................................:Rodné číslo: .............................................
Číslo OP: ..............................
..............................................................................:Rodné číslo: ..............................................
Číslo OP: ..............................
..............................................................................:Rodné číslo: ..............................................
Číslo OP: ...............................
Práva nájomcu týmto neprechádzajú na žiadne ďalšie osoby.


II.
Čas užívania

Nájomný pomer vzniká dňom od 01.12.2010 na dobu určitú do 31.12.2011 a skončí sa uplynutím doby, na ktorú bol nájomný pomer dohodnutý. Po ukončení zmluvného vzťahu nemá nájomca právo ani nárok žiadať od prenajímateľa zabezpečenie náhradného bytu, náhradného ubytovania ani náradného podnájmu.
Účastníci sa dohodli, že túto zmluvu môžu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
Zmluvu o nájme možno predĺžiť len písomnou formou po vzájomnej dohode oboch účastníkov. Prenajímateľ poskytne nájomcovi prednostné právo na predĺženie nájomného pomeru.
Prenajímateľ odovzdá byt nájomcovi do užívania dňa 30.11.2010

III.
Nájomné a platobné podmienky

1, Nájomné.

1. Nájomca sa po dohode s prenajímateľom zaväzuje uhrádzať nájomné vo výške: ................ €/mes.
slovom: .............................................................................................................................................
eur mesačne, čo predstavuje základný nájom.

2, Služby spojené s užívaním bytu.

Nájomca je ďalej povinný platiť prenajímateľovi zálohové mesačné náklady na úhradu platieb za služby poskytované v súvislosti s užívaním bytu vo výške ...................... € / mesačne,
slovom: ...............................................................................................................................................

Popis zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu :

Poplatky za energie od centrálnych dodávateľov:
Dodávka elektrickej energie
Dodávka plynu
Koncesionárske poplatky

Ďalej poplatky :
za dodávku TUV (teplej úžitkovej vody)
za dodávku SV (studenej vody)
za používanie výťahu
za osvetlenie spoločných priestorov v bytovom dome
platby do fondu opráv (FO)
za správu domu (bytový podnik)
za odvod dažďovej vody
poistenie stavby

3, Káblová IP televízia a internet

Nájomca sa po dohode s prenajímateľom zaväzuje uhrádzať poplatok vo výške: 17,92 € mesačne, slovom: sedemnásť,- eur deväťdesiatdva centov. V tejto službe je zahrnuté pripojenie k internetu a služby káblovej IP televízie poskytovateľom.................


Nájomné, zálohové platby za služby poskytované v súvislosti s užívaním bytu a poplatok za káblovú TV a internet sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi mesačne vopred, vždy k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom december 2010, bankovým prevodom na účet prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený odpočítať dlžné čiastky nájomného, zálohových platieb a poplatkov za káblovú TV a internet z zloženej „kaucie“, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V cene nájmu, ani v cene zálohových platieb za služby poskytované v súvislosti s užívaním
bytu nie je zahrnuté :

- poistenie na bytové zariadenie, ktoré užíva podnájomca,
- poistenie na škody spôsobené nájomcom,
- poplatok za odvoz komunálneho odpadu,
- výmena a ciach vodomerov.

2. Vyúčtovanie zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu v zmysle bodu 1 čl. III bude vykonané po vyúčtovaní od dodávateľov týchto služieb, resp. médií.

Doklad o nedoplatku predloží prenajímateľ nájomcovi a nedoplatok nájomca uhradí na účet prenajímateľa do 15 dní od predloženia, najneskôr v lehote splatnosti faktúry.

Doklad o preplatku predloží prenajímateľ nájomcovi a preplatok uhradí prenajímateľ na účet nájomcu do 15 dní od obdržania preplatku.

V prípade, že nájom bude ukončený pred ročným vyúčtovaním jednotlivých zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu, pri zaplatení poslednej mesačnej platby bude prenajímateľovi zaplatená alikvotná časť vypočítaná podľa aktuálnych cien jednotlivých dodávateľov.

V prípade, že dôjde zo strany dodávateľov energií a služieb k zmene cien zálohových platieb, bude každá zmena prenesená do zmluvne dohodnutej zálohovej čiastky a prenajímateľom uplatnená voči nájomcovi od aktuálneho termínu.

4, Kaucia (záručná suma)

Nájomca najneskôr v deň podpisu zmluvy uhradí prenajímateľovi kauciu vo výške jednej mesačnej zálohovej platby za služby spojené s užívaním bytu, jedného nájomného a jedného poplatku za káblovú televíziu a vysokorýchlostný internet spolu vo výške ............ €, slovom ....................................................................................................................... eur na účet prenajímateľa, alebo do rúk prenajímateľa pri podpise tejto zmluvy, prevzatie kaucie prenajímateľ potvrdzuje svojim podpisom v tejto zmluve.

V prípade že nájomca neuhradí niektorú z platieb uvedených v tejto zmluve, alebo nájomca poškodí vybavenie bytu, ma prenajímateľ právo použiť túto sumu na vyrovnanie dlžných zostatkov. V tom prípade nájomcovi zaniká nárok na vrátenie kaucie. Tak isto zaniká nájomcovi nárok na vrátenie kaucie, v prípade nedodržania 1 - mesačnej výpovednej lehoty.

Týmto nezaniká právo prenajímateľa žiadať od nájomcu úhradu škôd alebo úhradu nezaplatených platieb za služby spojené s užívaním bytu počas nájomného vzťahu v zmysle tejto zmluvy, ak výška týchto úhrad prekročí výšku kaucie.

Ak budú po ukončení nájomného vzťahu všetky finančné záväzky (prípadné škody) nájomcu voči prenajímateľovi vysporiadané, zaväzuje sa prenajímateľ najneskôr do 10 dní vrátiť kauciu v plnej výške na účet nájomcu.

5, Zmluvná pokuta

Ak bude nájomca v omeškaní s úhradou platieb uvedených v odst. III, prenajímateľ bude nájomcovi účtovať zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania. Tým nezaniká právo prenajímateľa na náhradu škôd spôsobených nájomcom.


IV.
Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do bytu, pokiaľ o to požiada, avšak vždy za prítomnosti nájomcu. V prípade havarijného stavu, (únik vody, plynu) ak nebude nájomca zastihnuteľný, je prenajímateľ oprávnený vstúpiť do bytu i bez prítomnosti nájomcu. Prenajímateľ bude o tomto bezodkladne informovať nájomcu.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo na pravidelnú kontrolu stavu bytu, ktorá sa bude konať po dohode s nájomcom.

V.
Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný načas uhrádzať prenajímateľovi platby v dohodnutej výške podľa článku III, tejto zmluvy.
Nájomca sa zaväzuje nevykonávať stavebné úpravy, ani iné zmeny v byte bez súhlasu prenajímateľa a to ani na svoje náklady (§ 694 OZ).
Nájomca sa zaväzuje vykonávať v prenajatom byte drobné opravy, súvisiace s jeho užívaním a uhrádzať náklady, spojené s jeho bežnou údržbou (§687 ods.2 OZ).
Nájomca plne zodpovedá za škody v byte, v bytovom dome a na bytovom zariadení, ktoré spôsobil.
V prípade výskytu závad v prenajatom byte, za ktoré zodpovedá prenajímateľ, je nájomca povinný bezodkladne oznámiť tieto závady prenajímateľovi a sprístupniť byt za účelom ich odstránenia. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré nesplnením nahlásenia vznikli.
Závady, ktoré sa vyskytnú po nasťahovaní a budú preukázateľne zapríčinené nájomcom, dá nájomca odstrániť na vlastné náklady, avšak len so súhlasom prenajímateľa bytu. Po skončení doby nájmu, odovzdá predmet nájmu v takom stave, v akom ho prevzal, pri veciach, ktoré podliehajú opotrebeniu s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Doklady o zaplatení poplatkov spojených s užívaním bytu je nájomca povinný uschovať a na požiadanie predložiť prenajímateľovi.
Nájomca nemá právo prenajímať byt tretej osobe, ani ho dať do podnájmu, bez súhlasu prenajímateľa.
Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať byt prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie, najneskôr do 18.00 hod., posledného dňa trvania tejto zmluvy.
Nájomca alebo osoby, ktoré užívajú prenajatý byt sa zaväzujú dodržiavať nočný kľud od 22.00 hod. do 08.00 hod.
Nájomca sa zaväzuje, že bude udržiavať čistotu v prenajatých priestoroch a zodpovedať za konanie a správanie sa svojich návštevníkov, v byte nebude chovať žiadne zvieratá a po uplynutí nájomnej lehoty odovzdá byt v čistom stave.
Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za majetok patriaci nájomcovi.

VI.
Skončenie nájmu

Nájomný pomer založený touto zmluvou končí:
- uplynutím doby nájmu,
- vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.

Výpoveď s okamžitou platnosťou zo strany prenajímateľa je možná:
- v prípade nedodržania termínu splatnosti platieb uvedených v odst. III tejto zmluvy,
- v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu,
- v prípade zistenia závažných nedostatkov pri kontrole bytu,
- v prípade, ak by nájomca prenajal predmet nájmu tretej osobe, v zmluve neuvedenej,
- v prípade, ak nájomca bude užívať predmet nájmu na iný účel, ako je dohodnuté,
- v prípade, ak nájomca neohlásene opustí predmet nájmu, alebo príde k zmene
nájomcu, alebo počtu nájomníkov bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa
- v prípade nedodržania podmienok a ustanovení uvedených v tejto zmluve.
- ak sa stavba stane nespôsobilou na ďalšie užívanie.

3. Výpoveď s okamžitou platnosťou zo strany nájomcu je možná:
- v prípade, že prenajímateľ nedodrží ustanovenia uvedené v čl. IV., bod 1 tejto zmluvy.

4. V prípade, že nájomca dostane od prenajímateľa výpoveď podľa bodu 2 tohto článku, nájomca
je povinný opustiť byt do konca mesiaca v ktorom obdržal výpoveď.

5, Ak sa nájomca nevysťahuje do dohodnutého termínu alebo v prípade jednostranného
vypovedania tejto zmluvy zo strany prenajímateľa, má prenajímateľ právo vysťahovať veci nájomcu a zadržať ich (retenčné právo) alebo uskladniť ich vo verejnom sklade na účet nájomcu.

VII.
Opis stavu bytu, jeho zariadenia a stav meračov.

Byt pozostáva z troch obytných miestnosti, kúpeľne, WC, kuchyne, predsiene, 2 komôr a pivnice.
V byte sa nachádza (s výnimkou spálne) zachovalá laminátová podlaha, v celom byte sú osadené nové plastové okná značky REHAU, okná sú kompletné so sieťami proti hmyzu. Byt je vybavený zachovalou 9-dielnou kuchynskou linkou s nerezovým drezom, chladničkou a kombinovaným sporákom. V spálni sú zavesené vertikálne žalúzie po celej dĺžke steny. Steny chodby a umakartové jadro má po vonkajšej strane drevenné obloženie. Vchodové dvere - atypické, celodrevenné. Vo vstupnej chodbe, vo WC a v kúpeľni je na podlahe keramická dlažba. Ďalej prenajímateľ ponecháva k užívaniu nájomcovi zariadenie STB-ANTIK-JUICE č. ...........................

Stav meračov : SV č. ................................... stav ............................... m3
TUV č. ................................. stav ............................... m3
Plyn č. ................................. stav ............................... m3
Elektromer č. ....................... stav ................................kWh

VIII.
Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadia podľa všeobecne platných predpisov, najmä podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a ustanoveniami tejto zmluvy.
Zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené len písomne po dohode oboch strán.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden obdrží prenajímateľ a jeden nájomca.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto nájomnú zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni za nevýhodných podmienok, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu dobrovoľne odpisujú.

V................. dňa ........................


.......................................... ...........................................
nájomca prenajímateľ
22. okt 2014 o 20:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @lupape
je to starší draft, ešte som ho upravoval, môžu tam byť zmätky v odstavcoch, číslach. Výpoveď z bytu podľa OZ je 3 mes. Ustanovenia, kt. sú v rozpore so zákonom neplatia. Žiadny právnik tú zmluvu nevidel, možno je tam aj nejaký blud. Ale kostra originalu bola zhruba v tomto znení.
22. okt 2014 o 20:40  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
lupape
Registrovala sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
fotoportrét
fotoportrét
lupape
Registrovala sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
 @kanvor fakt premakana zmluva.
Super,diky moc
22. okt 2014 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
 Ta zmluva je v casti o vypovednej lehote 1 mesiac NEPLATNA nakolko podla Obcianskeho zakonnika je vypovedna lehota 3 mesiace - pripadne viac ale nemoze byt kratsia. Dalej ustanovenie o moznosti vypovedat zmluvu BEZ DOVODU zo strany najomcu je taktiez v rozpore z Obcianskym zakonnikom pretoze dovody vypovede zo strany prenajimatela su taxativne vymenovane v zakone a nieje mozne si "dopisat" svoj dovod resp. bez dovodu.
Dalej ustanovenia o okamzitej vypovedi zo strany prenajimatela niesu v sulade s OZ (aj ked ja osobne by som bol rad keby boli v zakone)

Na druhej strane konecne citam zmluvu v ktorej su specifikovane sumy za jednotlive polozky a je tam aj opis vybavenia co sa casto nestava.
25. okt 2014 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1004 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
fotoportrét
fotoportrét
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1003 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
 @kanvor vies, na co je dobra takato "premakana" zmluva? Tazit z nej moze jedine sikovny najomca. Ja na jeho mieste by som ju bez pripomienok podpisal (mozno by som vymohol lepsiu cenu kvoli tazkym podmienkam zmluvy). Nech je prenajimatel spokojny, ako so mnou vybabral. A ako ma ma v hrsti. Lenze opak je pravdou. Kym by bol prenajimatel falosne ubezpeceny o tom, ako ma najomcu v hrsti, ten by sa mu mohol smiat poza chrbat. Keby prislo na lamanie chleba, ta zmluva je neplatna prave v tych bodoch, nad ktorymi si si tak madlil ruky. Z bytu by si ho dostal jedine sudnou cestou, a na sude by zavazilo mnozstvo protizakonnych bodov v zmluve, ale v tvoj neprospech.
pokial nenatrafis na problemoveho a sikovneho najomcu, tak ziadny problem.
odo mna cbceli tiez najomcovia mesacnu vypovednu lehotu. Povedal som im, ze ak ich nebudem chciet pustit, ten bod v zmluve im nepomoze, lebo je protizakonny a stale plati zakonna vypovedna lehota. Ak ich budem chciet pustit, nie je problem s dohodou. Takze ta uprava je celkom zbytocna.
25. okt 2014 o 19:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @worker_falcon
@ultra pod tou zmluvou som to napísal. "Ustanovenia, kt.sú v rozpore so zákonom neplatia". O tom,čo píšete viem. Ale ten čo som ho mal v podnájme o tom netušil. A žil v tom, že to takto je. 90% ľudí zmluvy ani nečíta. Mal som šťastie, naźívali sme roky v mieri, ak majiteľ trafí na debilov má smolu, zákon nie je na jeho strane. Prenájom je adrenalínový šport.
26. okt 2014 o 08:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 KONCESIONÁRSKE POPLATKY sú tiež neprenosné zo mňa na iné osoby. To ste si ani nevšimli. Boli v inkasnom lístku, podpisal to..
26. okt 2014 o 08:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 Okrem toho čo bolo na papieri sme mali ešte ústnu dohodu, že ak nebude mať na nájom, oznámi mi to min. mesiac vopred. Asi 3x sa mi stalo, že nezaplatil, raz vyhodili jeho z roboty, raz jeho ženu. Okrem toho mi 2x nezaplatil bez varovania,, ale neskôr všetko doplatil na splátky. Takže mal vyhody bezurocnej pôžičky. Dovolil som mu použiť môj starý sporák z bytu na "šrotovné" keď kupoval sebe nový. Posledný rok platil znížené nájomné, koli tomu, že mi už vychádzalo platiť daň. Síce nie veľkú, ale z princípu som to platiť nechcel .. Mojou hlavnou motiváciou nebol ani tak zisk, (nie každý býva v BA však áno..)ale neplatiť prázdny byt, aj keď som sa nakoniec ani tomu nevyhol. Po tom, čo odišli som platil niekoľko mesiacov prázdnu cimru cca 160€ - 1 osoba, vypnuté kúrenie, všetko znížené na minimum. Toľko teraz platím full inkaso v dome. Takže asi tak.. Chválabohu som sa toho bytu včas zbavil za slušnúcenu. emoticon
26. okt 2014 o 08:52  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
5. jún 2015 o 22:13 • bbchalupar
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
 @kanvor ahoj, citam citam.... vies jednej veci nechapem.... Platil si najom 160eur, vypnute kurenie, elektriku ani vodu si neuzival kedze byt bol neobyvany......za co ti pre boha vyrubili 160eur???? emoticon Byt si mal v osobnom vlastnictve, tak komu sakra sa plati ten najom a za co??? Mal si pri rocnom vyuctovani aspon poriadny preplatok, alebo ani nie?? My platime 190eur, 3 osoby, a tiez sa strasne hnevam na to, ze byt mame v osobnom vlastnictve, dali sme vysoku sumu na kupu bytu,a este mame niekomu platit najom? Komu, a za co sa to plati emoticon Ok, chapem, vsak voda nieco stoji.... ale naco potom tie byty kupujeme za nekrestanske peniaze emoticon
5. jún 2015 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @zuzka_puska Pokial mas byt v osobnom vlastnictve tak si do konca maja dostala vyuctovanie za poskytovane sluzby ktore ti vystavil spravca. Prave jemu platis mesacne preddavky Vo vyuctovani to mas kompletne rozpisane - vsetky polozky- jednu po druhej -- staci si to precitat a tam najdes odpoved - kam idu tvoje peniaze.


- rozdiel v polozkach oproti inym bytom v bytovým domom moze sposobovat hlavne polozka tvorby fondu opráv. Tu si stanovujete sami (bytovy dom) na bytovej schodzi - hlasovanim.
..a len tak na okraj - neplatis najom......pretoze nie si najomnicka ale platis preddavky za poskytovane sluzby
5. jún 2015 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
 @ultra no tych 190eur platime tie preddavky za sluzby....a fond oprav platime na iny ucet,dalsie euriky emoticon emoticon no co uz, asi fakt minieme vodu za 190eur emoticon ktovie
5. jún 2015 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to

Sponzor fóra

fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @zuzka_puska Bytovka je finančná pasca. Z tých spomínaných 160€ bolo 80€ za teplo. Náklady na teplo sú v bytovke z 2 časti : 1,namerané meracmi na radiátoroch 2, podľa obytnej plochy. Sú majiteľmi bytov dohodnuté na nejaký pomer. napr. 40%:60%, alebo 30:70,takze aj keď vypnes radiátory platíš 60% alebo 70% ceny tepla. Mne to vychádzalo 80€. Ďalšie peniaze z položky "za prázdny byt" boli.. úver za okná, úver za stúpačky, osvetlenie spoločných priestorov.. výťah.. atd.
6. jún 2015 o 11:19  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @zuzka_puska V bytovkách, hlavne tých starých sa dejú brutal zlodejiny zo strany správcov a dodávateľov. Prejde im to, lebo ľudia sa tomu nerozumejú, je im to jedno, treba rozmýšľať.. To sú veci, koli ktorým nielen bytovkari ale cele SK je v takej prdeli ako je.
To, že sa pýtaš za co platíš, to je len začiatok cesty na ktorej konci budeš možno tak nasrata a frustrovana ako som bol ja a ujdeš, kým sa nájde niekto, kto tú pascu kúpi emoticon Hladaj na nete popradské občianske združenie vlastníkov bytov, jeho zakladateľka do toho dosť vidí, odhaľuje zlodejiny, tuposť celého systému, mamvpicizmus ľudí, archív rádia slobodný vysielač obsahuje niekoľko relácii s ňou. Veľa zdaru.
6. jún 2015 o 11:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @zuzka_puska ja osobne platim v 2 izbaku - 68m2 - zalohove platby 120 € +28 € elektrika + 8 € plyn - to je vsetko. v 1-izbaku platim zalohove platby za sluzby 78 € - 25 € elektrika + 6 € plyn....ale uznavam ze v oboch pripadoch nemame vysoke platby do "fondu oprav"
6. jún 2015 o 18:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
 @kanvor tak ale, čo ine nam ostava, ked chceme byvat v byte?? jednoducho zaplatit kolko ziadaju emoticon Aj ked nasrata som uz teraz, ze sme majitelmi bytu, a napriek tomu platime poriadne peniaze, veselo nas "ktosi" okrada, a my sme vlastne bezmocni. Ak by som sa vzburila proti tomuto okradaniu sama, samozrejme sa zo mna len posmeju a nebudu to ani riesit. Ak by som chcela nieco chcela dosiahnut ci zmenit, bola by potrebna vzbura, ci protest aspon 60% okradanych, a to sa nestane, slovaci su podla mna ludia, ktorym je vsetko jedno, nechaju sa okradnut, nechaju sa oklamat, a v konecnom dosledku su so vsetkym spokojni emoticon
@ultra ja sa poopravim, teraz pozeram vymer, platime v byte 76m2 zalohove platby 130eur, fond oprav 25eur, elektrika s plynom 35eur mesacne..... tak dokopy je to 190eur na 3 osoby.
dievcata a chlapci, ja to vidim tak, ze ked splatime hypoteku vrhneme sa asi do kupi rodinneho domceka, ako tak sledujem tak tam su tie "naklady na byvanie" asi o polovicu nizsie...... Ale samozrejme naklady na opravy hradene plne jednym majitelom,kdezto v panelaku funguje fond oprav na ktorom sa podielame viaceri.... No vsetko ma svoje vyhody, aj nevyhody, bohuzial emoticon byvat chceme,tak platime emoticon
6. jún 2015 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @zuzka_puska Nie, nemusis platit koľko zlodeji pytaju. Keď kradnú, tak sa bráň. Ostáva ti ísť a robiť bordel na bytovom aj keď budeš možno jediná a ostatní budú sedieť na riti a makať v 2 prácach aby si páni správcovia a ich milión sekretárok mali začo tankovať do svojich áut, začo platiť ich deťom kredit do mobilu a začo chodiť na dovolenky.

Náklady v dome sú o viac ako o polovicu nižšie. V 3i byte (zhruba m2 ako ty) sme 3ja platili tesne pod 300 eur / mes. Teraz v dome 69 plyn / 23 voda / 45 elektro / 5 za telku / 10 internet .. za vodu a za plyn mi chodí každý rok preplatok cca vo výške 1 mes. platby. Okrem týchto položiek neplatím socialisticky za nikoho koeficienty tepla, koeficienty vody, výťah, "ostatné náklady", osvetlenie spoločných priestorov, fiktívne vykurovanie spoločných priestorov, poplatok za správu, nikto mi nedáva do ročného vyúčtovania preplácať faktúry za fiktívne opravy ktoré nikto nikdy nevidel vykonať napr. 1000 - 2000 eur ročne za opravy výťahu, neplatím žiadny ciach vodomera, žiadny 30r brutal úver na okná a stúpačky.

Nemám v dome ÚK 129 kWh/m2 ako bolo a je teraz v tom byte a v žiadnom prípade nie bytovkových TÚV 75 kWh/m3 (1m3 vody je 1000 litrov). Mám tu 125L bojler a 1m3 = 8 mojich bojlerov, ktorých ohrev (samozrejme, že nie full ohrev odspodu-hore) na 55 stupňov vyjde na 8 x 6 kWh = 48 kWh čo je rozdiel 27 kWh. Skutočnosť, že keď bytovkár na 7p. otočí kohútikom teplej vody a 5 min. trvá kým ide teplá, pričom platí tú vodu ako teplú zámerne nespomínam do počtov.. Bavíme sa o 1m3 teplej vody, čo je nič.. bytovka minie za rok približne 1000-1200 m3 TUV (údaj vyúčtovanie 2014), ak sa budeme baviť o 27.000 až 32.400 kWh tak to už sú slušné peniaze do kešene pre pánov dodávateľov tepla nie?. To je len taký 1 príklad v bytovke, čo ma teraz napadlo. Kdeže sú ešte počty za kúrenie, to je len teplá voda..

Dosť detailne som si zo začiatku evidoval náklady na bývanie v dome (vtedy viacmenej pôvodný stav z 50 rokov, staré inž. siete, staré okná a dvere) a porovnával ich s bytom. Rozdiel bol viac ako 1000 eur ročne menšie náklady v dome. V starom dome pripomínam. Byt som dal do podnájmu, z toho mi kvapkalo ďalších 1000 eur za rok. Tým, že som býval v dome bolo ročne do plusu oproti bytu 2000,- .. a približne toľko som ročne aj investoval do upgrade domu. Doteraz som nenašiel nevýhody môjho rozhodnutia zbaviť sa bytu. Ešte skôr som mal tak urobiť.
7. jún 2015 o 00:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
7. jún 2015 o 09:39 • bbchalupar
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
fotoportrét
fotoportrét
zuzka_puska
14
Registrovala sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 466 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Poprad.
 @kanvor ale ako sa branit? pridem na bytovy podnik a poviem ze platim vela? vysmeju ma? alebo mi znizia zalohove platby a vyuctuju mi to potom v rocnom zuctovani? ci ake moznosti mam?
7. jún 2015 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
ngb
1
Registroval sa 21. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 165 príspevkov. Okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
ngb
1
Registroval sa 21. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 165 príspevkov. Okres Bratislava.
 @zuzka_puska ak byvas v byte kratko je mozne ze prvy rok platis "viac" a nie je tam zohladnena realna spotreba vasej rodiny hlavne co sa tyka vody a tepla. Ostatne polozky velmi ovplyvnit nevies. So spravcom sa da dohodnut na vyske zaloh samozrejme dobehne ta to potom vo vyuctovani pozitivne alebo negativne. Zial asi ta nepotesim ale musim ti povedat ze 76 metrov a 3 osoby je suma 130 primerana a dost bezna, hlavne ak si realne s dietatom doma, vari sa, kupe sa, perie...proste v byte zijes a nechodis tam len prespat...a nejak zasadne tam rezerva nebude ani keby ste zmenili spravcu. 25 euro Fond oprav je 0,33 centov na meter plochy co je pri starsich domoch kde sa ocakava nejaka rekonstrukcia resp. uver tiez normalne. A hlavne je to suma co ti nikto nepreje ale zostava na ucte ked nieco drahe v dome vybuchne.
Elektrika a plyn je samostatna polozka...platime to vsetci emoticon:(

Co sa tyka iluzie super lacneho byvania v rodinnom dome IBA na zaklade energii je to nezmysel...emoticon Neplatis sice "spravcovske" ale ovela viac veci sa moze pokazit a jednotlive roky sa aj pokazi uz len tym ze domy su vacsie ako byty ak raz budem menit okna tak ich bude viac ako na byte lebo ten moj rodinny dom ma tiez nieco ako spolocne priestory, ak budem malovat tak to bude dvojnasobna plocha a tak je to so vsetkym a kto to nevidi klame sam seba...a ze tu "udrzbu" neplatis spravcovi neznamena ze to je zadarmo...udrzba okolia, zahrady, pozemku, malovanie exterieru, opravy, vymena kotla, za vela rokov vymena alebo oprava strechy, elektricka brana su vsetko polozky co na kazdeho cakaju aj v dome a platis ich tam sam, ak mas krb treba v nejakych internaloch platit kominara, kosis travu, odrhnas sneh, opravovat svojpomocne sa sice da namiesto "firmy" ale stoji ta to cas a ten realne ma hodnotu penazi. Ak dom nie je nizkoenrgeticky tak neplatis sice "socialisticky" koeficient ale aj tak na kurenie minies pri preratani na plochu viac...emoticon treba to brat hlavne realne vsetko ma pre aj proti. Ale samozrejme su spravcovia co sa nabaluju ale to je o tom aby v dome bol niekto komu na tom zalezi a iniciativne zacal studovat faktury...u nas v dome sa dohodlo ze faktury nad sumu XY preveruju zastupcovia vlastnikov. Ked sa nieco robi tak na to zastupca vlastnikov dohliada ci sa to fyzicky urobilo zas tych oprav do roka v mensej bytovke nie je tak vela...ak spravca vie ze ludia nie su lahostajni nedovoli si vacsie podvody...
8. jún 2015 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @ngb každý má svoje argumenty. Samozrejme, že bývanie v dome nie je superlacné, to netvrdím. A tiež nebola reč o tom, že je to zadarmo. Ešte raz .. rozdiel v ročných nákladoch na bytovku (INKASO FULL) vs. dom (ENERGIE a SLUŽBY - nie údržba a opravy) mne vyšiel plus 1000 v prospech domu ročne. Áno, v položke dom chýba ÚDRŽBA. Ak nechcem v dome platiť údržbu a opravy, nemusím. Náklady na údržbu budú 0.00. V bytovke musím liať do socialistického fondu opráv každý mesiac. V dome mám možnosť voľby, v bytovke nie. . Dom je plus/mínus niekoľko m2 rovnako veľký ako som mal byt, nie žiadna 3x väčšia opacha.

K položkám ktoré spomínaš ako je maľovanie stien (patrí medzi údržbu), alebo lepenie dier v stenách, výmena rozbitých zásuviek (patrí medzi opravy) atd. môžeme v argumentácii vypustiť, lebo tieto veci v byte nie sú hradené zo socialistického fondu opráv bytovky. To si každý majiteľ bytu a každý majiteľ domu platí sám zo svojho. Tak ako som si v byte musel ísť kúpiť štuk, omietku, farbu na steny, alebo novú zásuvku tak isto si to teraz musím ísť kúpiť v dome. Niet čo porovnávať interiér.

Exteriér. . pozemok vo vlastníctve bytovky bol meter okolo bytovky. Nemám tu poruke list vlastníctva, ale koľko to môže byť po obvode? 50-60m2 ?.. Na mňa konkrétne vychádzalo na byt .. no nech nezerem .. 1m2 bezpodielového spoluvlastníctva? I to je asi veľa. Kosili to mestské technické služby, ktoré som financoval iným spôsobom vo forme mestských poplatkov predtým a platím ich aj v súčasnej dobe. Rozdiel: Teraz mám pozemok okolo domu vo vlastníctve 1340m2. Čo sa na tom dá porovnať? Mám pozemok cca 1339x väčší ako som mal. Na 1 nádrž v kosačke pokosím celý pozemok okolo domu za čas cca 1h. , perióda 1x týždenne. Nádrž nemá objem ani liter možno. Aby sa to dalo porovnať je potrebné vydeliť 1340 m2 cenou za 4 litre benzínu (4x kosenie do mesiaca), vyjde mi cena za 1 m2.. Úžitková cena pozemku? Brutálna. Len úplná blbosť .. dnes som to videl - šúľok kukurice v kauflande za 1 ks je 1.49 eura. Za ks.. kilo vyjde 3.73 eur. Hneď za domom mám vysadených cca 40 kusov kukurice, z každého budú cca 2 šúľky, hrozno toho je niekoľko desiatok kg ročne, marhule asi 5 vedier ročne, jahody zamrazujem kilo denne, jablká do bezvedomia - je ich vždy toľko, že tým kŕmime kone neďaleko na družstve, bežná zelenina uhorky, paradajky, papriky, atd..

Dajme tomu, že z tých "ušetrených" 1000 ktoré som spomínal ide časť na údržbu. Akú?

Elektrina do wapky keď umývam fasádu, ktorú mi pes zasvinil (voda zo studne, cena len energia čerpadla), kosačka, cena mojej manuálnej práce, nákup príslušenstva - lopaty, hrable, motyka, odhrnac snehu, kosacky .. príslušenstvo má životnosť viac ako rok, sú to jednorazové položky.

Ad okná: v byte okná na úver Rehau.Dali sa kúpit cash.. lenže socialisticky sa hlasovalo kedy,ako a akým spôsobom. Na úver, aj keď som bol proti, kývol som rukou, už som bol rozhodnutý že ideme preč,neskor bol byt predaný aj s tým úverom. Nedá sa toto tiež celkom porovnávať lebo v case výmeny okien v bytovke bol rok 2008 a cas výmeny okien a dveri v dome bol 2011-12, ale ak do ceny okien v byte započítam cenu úveru - čo veľa ľudí jednoducho prehliada a ten úver by som platil ešte ďalších 25 rokov vs. cenu všetkých okien a dverí ktoré som kúpil v dome (naraz to bolo cca 1200 eur) vyjde to min. o polovicu lacnejšie v prospech domu. Prvých ušetrených 1000 eur šlo do nových okien a dverí, náradia na údržbu.

Výmena kotla (oprava) : Kotol so všetkým bordelom potrebným na jeho výmenu okolo toho (ventily, montáž, kabeláž, komín..) stál strelím 1700-1900 eur. Ďalšia jednorázová investícia na 10-15 rokov (starý kotol sa dožil 15 v pohode) Z tých 1700 je 1000 ušetrených nebývaním v byte. Zvyšok sumy 700-900 eur je v neprospech bývania v dome.

Ale... háčik .. cena za kúrenie ˇ/ varenie / ohrev TUV (cenu suroviny - vody nepočítam) je mesačne v dome teraz všetko spolu 69 eur. Ročná prehliadka kotla podľa slov technika, ktorý ho montoval je 60 eur ročne. Žiadna ďalšia údržba sa na tomto zariadení nevykonáva. Ročné náklady na kúrenie / TÚV / servis kotla 888 eur. Pre porovnanie teraz čítam moju faktúru za byt 2011- faktúra za teplo 612,49 eur, to je LEN ZA KÚRENIE .. k tomu - aby to bolo fér porovnanie s domom .. plus bytovkový ohrev TÚV 349,77 eur. Spolu to bolo v bytovke za kúrenie a teplú vodu 962,26 eur. Dom vyhráva o 74 eur ročne. V čom je rozdiel medzi domom a bytom - v možnosti voľby. Ak sa rozhodnem v dome nekúriť, nevariť, neohrievať teplú vodu z dôvodu, že som chudobný, alebo jednoducho preto, že fuck system - tak to robiť nebudem. V bytovke nie. 60% ceny ročného kúrenia zaplatím mesačne podľa mojich m2 bytu. Tento paušál každý mesiacc na byťák ide .. a už sa nikdy nevráti. Dom nemám ešte zateplený.

V týchto debatách by sa dalo pokračovať dlho a vo všetkých oblastiach bývania. Aj napriek tomu si každý môže ponechať svoj názor a ak niekto povie, že bytofka je super, tak nech mu je na úžitok,, len každý z nás na to pozerá iným uhlom pohľadu. emoticon
8. jún 2015 o 20:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
ngb
1
Registroval sa 21. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 165 príspevkov. Okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
ngb
1
Registroval sa 21. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 165 príspevkov. Okres Bratislava.
 @kanvor byval som 11 rokov v domeemoticon zabudas ze INKASO FULL zahrna aj polozky ako
odvoz odpadu, upratovanie interier, upratovanie exterier, osvetlenie spolocnych priestorov, zrazkova voda , deratizacia, zimna udrzba, povinne revizie, poistenie, fond oprav - v mojom 3 izbovom byte tieto polozky v poslednom vyuctovani maju dokopy 37%. a toto iste su polozky co patria v trochu inej podobe aj k domu tak neignoruj toemoticon

Najvacsi omyl je v tom ze to co platim v bytovke nie su "vyhodene peniaze" ale je to nieco za co dostavam sluzbu. V dome si slobodne upraces sam, odhrnies sneh, opravis, ale hlavne vsetkemu musis venovat ak uz nie peniaze tak minimalne cas. A ten cas tie hodiny sice nikomu neplatis inkasom ale maju hodnotu tvojej hodinovej mzdy. A tych hodin okolo domu za rok ak to ma nejak vyzerat je fakt vela, a asi ten dom clovek chce preto aby to nejak vyzeraloemoticon Tie malickosti okolo domu, tu nejaka lopata, tam stromcek, farba na plot atd a potom nepriame naklady ako taku malickost zhanas po hobbymarketoch to nikto nevycisli ale ono to po scitani drobnych stoji vela. A ono financovat svoj rodinny dom je samozrejme akurat tak transparentne ale nie lacnejsie lebo nikto normalny neodide z bytovky do domu aby tam nekuril a kupal sa v studenej vode, inac posledne dve zimy myslim boli extremne teple t.j. nemozes porovnat kolko sa kurilo v zimu co bola pomerne chladnaemoticon
8. jún 2015 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
fotoportrét
fotoportrét
kanvor (42 r.)
140
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
 • Prestavujem dom
  Slovensko
 @ngb odvoz odpadu sa u nás platí na mestskom úrade, nie je to viazané na nehnuteľnosti, nie je to súčasť inkasa. Upratovanie interier bytovky - robila to suseda po dohode na schôdzi a platil jej za to každý byt v bytovke zopár peňazí. Upratovala aj okolie schodiska vonku a pod schodmi, schody do pivnice. Tiež nie inkaso. Deratizácia sa platila samostatnou faktúrou cez bytové družstvo - z naakumulovanych peňazí vo fonde. Ak vo fonde nebolo, nerobila sa derat. Zrážkova voda áno. To išlo v "poplatkoch za služby" správca bytovky nám účtoval, ako keby sme mali každé poschodie bytovky strechu,tzn.7x. Vodarom platili samozrejme len za 1 strechu.. Čistá ryža - poplatky za dažďovú vodu 6x.Nikoho okrem mňa a ešte jedného suseda to na niekoľkých domových schodzach netrápilo.
Poznám aj takých, ktorí hovoria, že do domu by nešli za nič, lebo tam treba furt niečo robiť. emoticon
Asi sme už úplne od témy. Či?
9. jún 2015 o 13:50  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
ewwwe
Registrovala sa 18. augusta 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Má 3 priateľov. Ružinov, okres Bratislava.
fotoportrét
fotoportrét
ewwwe
Registrovala sa 18. augusta 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky. Má 3 priateľov. Ružinov, okres Bratislava.
 @ultra Dobry vecer, chcela by som sa spytat ci mi viete poradit ako postupovat v pripade ze idem dat byt do prenajmu sesternici a nic od nej za to nechcem. Aj tak to treba nahlasovat a podavat DP? dakujem
30. sep 2015 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 686 príspevkov.
fotoportrét
fotoportrét
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 686 príspevkov.
 @ewwwe
Nešlo by o nájom, ale o výpôžičku. Tým pádom ale nesmie uhrádzať ani energie za Vás. Registráciu v takom prípade netreba.
30. sep 2015 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
fotoportrét
fotoportrét
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 399 príspevkov. Má 1 priateľa.
 @ewwwe Poslal som vam sukromnu spravu
2. okt 2015 o 07:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to