Murovane steny domu, strop dreveny, rovnako obyvatelne podkrovie