Podmienky používania pre Profesionálov

Všeobecné pravidlá serveru Mojasvadba-pro.sk a Modrastrecha-pro.sk ako aj všetkých jazykových mutácií týchto stránok pre Profesionálov

Vitajte na Našej PRO web stránke. Jej Používaním súhlasíte s nižšie uvedenými PRO pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Vami. Posledná revízia: 09.02.2015

Pojmy a definície

 1. „PRO pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania PRO web stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
 2. „PRO web stránka“ je Naša internetová stránka, resp. Naše internetové stránky mojasvadba.zoznam.sk, www.modrykonik-pro.sk a www.modrastrecha.sk.
 3. „Hlavná web stránka“ je Naša internetová stránka, resp. Naše internetové stránky www.mojasvadba.sk, www.modrykonik.sk a www.modrastrecha.sk.
 4. „Hlavné pravidlá“ sú Podmienky používania uvedené na Hlavnej web stránke platné pre Návštevníčky.
 5. „My" jsme obchodní společnost 4 networks SK&CZ, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO 47 696 184, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 97760/B, ktorá je prevádzkovateľom PRO web stránky a Hlavnej web stránky.
 6. „Vy“ ste „Profesionál“, to znamená užívateľ (fyzická alebo právnická osoba) PRO web stránky, ktorý je Registrovaný a Používa PRO web stránku.
 7. „Registrovaným“ Profesionálom sa stávate Registráciou na PRO web stránke, pričom ako Registrovaný Profesionál máte vlastné užívateľské meno a heslo, cez ktoré máte prístup k Vášmu Profilu Profesionála na PRO web stránke. Váš Profil Profesionála môžete kedykoľvek meniť a dopĺňať Používaním PRO web stránky.
 8. „Profil“ Profesionála je Váš profil na PRO web stránke obsahujúci Vaše Príspevky. Za údaje uvedené v Profile Profesionála zodpovedáte Vy a je na Vás, aby ste ich uviedli aktuálne, úplné a správne, nakoľko na ich základe Vám bude napr. vystavená faktúra od Nás za poskytovanie Služby.
 9. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Vaše uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku, resp. Príspevkov na PRO web stránke alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (napr. Registrácia, a pod.).
 10. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. ponuka, názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý ste Vy pridali na PRO web stránku a do Profilu, pričom tento môže byť v prípade poskytnutia Služby zverejnený a sprístupnený aj na Hlavnej web stránke.
 11. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah PRO web stránky odlišný od Príspevkov.
 12. „Návštevníčka“ je akákoľvek užívateľka alebo užívateľ Hlavnej web stránky.
 13. „Službou“ je umožnenie Používania Profilu Profesionála na PRO web stránke a jeho sprístupnenie a zverejnenie Návštevníčkam Hlavnej web stránky. Za poskytovanie Služby sa zaväzujete platiť Nám odmenu podľa týchto PRO pravidiel.
 14. „Registrácia“ je vytvorenie Vášho Profilu Profesionála na PRO web stránke.
 15. „Zrušenie Registrácie“ je znemožnenie Vášho Používania PRO web stránky prostredníctvom Vášho Profilu Profesionála a vymazanie Vašich údajov z PRO web stránky a Hlavnej web stránky.
 16. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v PRO pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Vás“, tak nie je povolené, aby ste to „Vy“ robili, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „ste povinný“, znamená to, že „Vy ste povinný“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecne

 1. Tieto PRO pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Vami a Nami. Ešte predtým ako začnete Používať PRO web stránku, ste povinný prečítať si tieto PRO pravidlá. Prvým Použitím PRO web stránky totiž vyhlasujete, že ste si tieto PRO pravidlá pozorne prečítali, bez výhrad s nimi súhlasíte, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že v súvislosti s Používaním PRO web stránky nebudete robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito PRO pravidlami.
 2. Ak niektoré otázky nie sú upravené v ustanoveniach týchto PRO pravidiel, riešia sa podľa Hlavných pravidiel, ktoré sa na Vás a na tieto PRO pravidlá primerane vzťahujú (Vy sa v takomto prípade považujete za užívateľa definovaného v bode 4. Hlavných pravidiel), ak neustanovuje niektoré z ustanovení týchto PRO pravidiel inak.
 3. Pokiaľ s týmito PRO pravidlami nesúhlasíte, nesmiete PRO web stránku Používať, a v prípade, ak ste už Registrovaný, ste povinný požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.
 4. Tieto PRO pravidlá týkajúce sa Používania PRO web stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania PRO web stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho sídla.
 5. Súhlasíte s tým, že Váš Profil Profesionála, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné a viažu sa výlučne na Vašu osobu/spoločnosť.
 6. Ak sa niektoré ustanovenia týchto PRO pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia PRO pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
 7. Jednotlivé názvy častí týchto PRO pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
 8. Tieto PRO pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie PRO pravidiel.
 9. Nesmie sa propagovať tovar spadajúci do systému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware...) alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva a životné poistenie.

Zmena PRO pravidiel

 1. Tieto PRO pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Vám to oznámili, nakoľko Vás nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda vo Vašom záujme, aby ste si ich z času na čas prečítali a ubezpečili sa o tom, že Používate PRO web stránku v súlade s nimi, nakoľko ste týmito Pravidlami viazaný a zaviazali ste sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
 2. Zmena alebo doplnenie PRO pravidiel na PRO web stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostanete pomocou odkazu, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie Používanie PRO web stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením PRO pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíte, ste povinný ukončiť Používanie PRO web stránky a ak ste Registrovaný, požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.

Predmet plnenia

 1. My Vám ako Profesionálovi poskytujeme možnosť vytvoriť si Profil Profesionála na Našej PRO web stránke a prostredníctvom Profilu Profesionála uverejňovať Vaše Príspevky na PRO web stránke.
 2. My Vám ako Profesionálovi tiež poskytujeme Službu, prostredníctvom ktorej budú Vaše Príspevky umiestnené vo Vašom Profile Profesionála na PRO web stránke zverejnené a sprístupnené Návštevníčkam na Hlavnej web stránke, a to Nami stanoveným spôsobom a na Nami určených miestach.
 3. Za Službu sa Nám zaväzujete uhradiť odmenu podľa podmienok uvedených v týchto PRO pravidlách.

Odmena za poskytovanie Služby a spôsob jej úhrady

 1. Odmena za poskytovanie Služby je 14 EUR bez DPH (t.j. 16,80 EUR vrátane 20% DPH) za mesiac.
 2. Odmena za poskytovanie Služby sa uhrádza vopred minimálne na 1 mesiac.
 3. Mesačnú odmenu za poskytovanie Služby je možné uhradiť výlučne bezhotovostne a on-line, vo Vašom Profile Profesionála na PRO web stránke, prostredníctvom platobnej karty.
 4. Ročnú odmenu za poskytovanie Služby vo výške 168 Eur bez DPH (t.j. 201,60 EUR vrátane 20% DPH) je možné uhradiť výlučne bezhotovostne, a to prevodným príkazom na Náš bankový účet č. 292 391 0212/1100 vedený v Tatra banke a.s.
 5. Služba sa poskytuje len na vopred predplatené obdobie, a až po úhrade odmeny za Službu. Odmena sa považuje za uhradenú prijatím potvrdenia o akceptácii Vašej platobnej karty od prevádzkovateľa platobnej brány, ktorého používame na prijímanie platieb platobnými kartami (v prípade mesačnej odmeny), alebo dňom pripísania odmeny na Náš bankový účet (v prípade ročnej odmeny).
 6. Službu začneme poskytovať bez zbytočného odkladu po uhradení odmeny a jej poskytovanie ukončíme po uplynutí 30 kalendárnych dní v prípade mesačného predplatného, resp. po uplynutí 365 kalendárnych dní v prípade ročného predplatného.
 7. Výslovne súhlasíte s tým, že faktúra za poskytnutie Služby Vám bude vystavená až po úhrade odmeny na základe údajov uvedených vo Vašom Profile Profesionála. Za aktuálnosť, úplnosť a správnosť údajov vo Vašom Profile Profesionála nezodpovedáme.
 8. Rovnako súhlasíte s tým, že Vám faktúra bude doručená elektronicky vo formáte PDF na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašom Profile Profesionála v čase bezprostredne po uhradení odmeny za poskytovanie Služby.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

 1. Nakoľko nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Vašich Príspevkov s PRO pravidlami, právnym poriadkom a dobrými mravmi, nenesieme žiadnu zodpovednosť za Vaše Príspevky na PRO web stránke (nielen tie, ktoré zverejníme a sprístupníme na Hlavnej web stránke), ako aj všetky iné Vaše úkony s ňou súvisiace.
 2. Rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za Príspevky Návštevníčok a ostatných Profesionálov na Hlavnej web stránke a preto nezodpovedáme za nimi spôsobené prípadné porušenie týchto PRO pravidiel, právnych predpisov, dobrých mravov, ani za škodu, ujmu, či iné porušenie Vašich práv a oprávnených záujmov v súvislosti s Používaním PRO web stránky.
 3. Za Vaše Príspevky na PRO web stránke ste priamo a výlučne zodpovedný len Vy a ste povinný zabezpečiť, aby boli v súlade s právnymi predpismi (najmä, avšak nie výlučne so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení) a dobrými mravmi. Použitím PRO web stránky výslovne súhlasíte a zaväzujete sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Vášho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníte, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či ste konali úmyselne alebo z nedbanlivosti a či ste škodu spôsobili Vy sami alebo v spolupráci s Návštevníčkami alebo ostatnými Profesionálmi.
 4. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá Vám, Návštevníčkam alebo ostatným Profesionálom vznikla alebo môže vzniknúť v súvislosti s Používaním PRO web stránky, Hlavnej web stránky alebo Služby (napr. v dôsledku kritiky, negatívneho hodnotenia a pod.)
 5. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Vašich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 6. Prevádzkovanie PRO web stránky, Hlavnej web stránky ako aj samotnej Služby sú poskytované „tak ako sú“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie, ani za ich prípadné prerušenie alebo skončenie prevádzkovania a poskytovania na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia. V takomto prípade máte právo na vrátenie alikvótnej nespotrebovanej časti odmeny za poskytovanie Služby vypočítanej podľa počtu dní jej neposkytovania.

Kontrola a administrácia Príspevkov

 1. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Vaše Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom, dobrými mravmi a PRO pravidlami, právo upozorniť Vás v prípade porušenia alebo hrozby porušenia platného práva, dobrých mravov alebo týchto PRO pravidiel, a tiež právo meniť Vaše Príspevky, odstraňovať ich, ak to bude potrebné, na čo Nám dávate plnú moc a môžeme tak urobiť na základe Nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v PRO pravidlách, a to aj bez toho, aby sme Vám to oznámili.
 2. Hoci sme stanovili tieto PRO pravidlá pre Používanie PRO web stránky a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Vaše Príspevky (hoci na to máme právo) a preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s právnym poriadkom, dobrými mravmi a PRO pravidlami.
 3. Súhlasíte s tým, že sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Vašich Príspevkov, a v prípade potreby zabezpečenia súladu Obsahu Hlavnej web stránky s platným právom vykonať opatrenia na to, aby Obsah PRO web stránky, Hlavnej web stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete.
 4. Na Vašu žiadosť môžeme zasiahnuť do Príspevkov Návštevníčok a ostatných Profesionálov (napr. aj zmazaním, či zmenou Príspevku, zablokovaním diskusného fóra alebo jeho časti), avšak v tomto prípade sme oprávnení na PRO web stránke alebo na Hlavnej web stránke uverejniť zdôvodnenie takéhoto konania (t.j. že konáme na Vašu žiadosť).

Registrácia a jej Zrušenie

 1. Na Používanie PRO web stránky je potrebná Registrácia. Registráciou sa na Vás okrem týchto Pravidiel primerane vzťahujú aj Hlavné pravidlá a Registráciou potvrdzujete, že ste si Hlavné pravidlá pozorne prečítali, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať.
 2. Registráciou sa zaväzujete poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Vás a rovnako sa zaväzujete ich takéto udržiavať.
 3. Máme výlučné právo Vašu Registráciu odmietnuť alebo ju Zrušiť a sme oprávnení urobiť to kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia.
 4. Ak preukázateľne porušujete tieto PRO Pravidlá, platné právo alebo dobré mravy, Zrušíme Vašu Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
 5. Beriete na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať si Vaše Príspevky, a to na neobmedzený čas.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

 1. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva tretích osôb a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak si myslíte, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktujte Nás.
 2. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov. Keďže máme záujem na súlade Vašich Príspevkov s platným právom, súhlasíte a zaväzujete sa, že:
  1. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
  2. budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva tretích osôb, a nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
  3. nebudete vo Vašich Príspevkoch odstraňovať ani meniť informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach iných osôb,
  4. budete vo Vašich Príspevkoch dodržiavať ochranu osobných údajov,
  5. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
 3. Nemáme možnosť kontrolovať súlad produktov, ktoré sú obsahom Vášho Príspevku resp. ktoré ponúkate prostredníctvom PRO web stránky, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ne (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.).

Ukončenie poskytovania Služby

 1. Poskytovanie Služby je podmienené úhradou odmeny za jej poskytovanie v súlade s týmito PRO pravidlami. Ak odmenu za poskytovanie Služby neuhradíte resp. poskytovanie Služby si nepredĺžite o ďalšie obdobie, Váš Profil Profesionála zostáva zachovaný a stále môžete Používať PRO web stránku, avšak Váš Profil ani Vaše ďalšie Príspevky nebudú zverejnené na Hlavnej web stránke.
 2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie Služby, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez oznámenia. V takomto prípade máte právo na vrátenie alikvótnej nespotrebovanej časti odmeny za poskytovanie Služby vypočítanej podľa počtu dní jej neposkytovania, okrem prípadu, ak sme poskytovanie Služby ukončili z dôvodu Vášho porušenia týchto PRO Pravidiel, platného práva alebo dobrých mravov (vtedy sa nespotrebovaná časť odmeny započítava ako zmluvná pokuta za porušenie Vašich záväzkov z týchto PRO pravidiel).
 3. Požiadať o ukončenie poskytovania Služby môžete kedykoľvek aj Vy, prostredníctvom e-mailu zaslaného na Našu e-mailovú adresu uvedenú na PRO web stránke. V súvislosti s ukončením poskytovania Služby na Vašu žiadosť beriete na vedomie a výslovne súhlasíte s tým, že Vám nebude vrátená odmena za poskytovanie Služby, ani jej nespotrebovaná časť.

Pravidlá fóra pre Profesionálov

“Fórum je miesto, kde sa všetci stretávame, rozprávame sa, radíme si, pomáhame si, spoznávame sa. Ak to má byť miesto príjemné pre všetkých je dôležité správať sa tu slušne, rešpektovať ostatných a nezneužívať možnosť oslovovať všetkých.”

Všeobecné pravidlá fóra

 1. V príspevkoch nepoužívaj VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, značky a skratky.
 2. Nediskutuj mimo tému. Diskusia, alebo otázka je definovaná jej názvom (otázkou) a prvým príspevkom, ktorý vytvoril autor témy.
 3. Nezneužívaj používanie @ pred loginom užívateľa. Zadávaj @ iba pri tých užívateľoch, ktorých sa priamo dotýka tvoj príspevok.
 4. Nepíš vulgárne, nepoužívaj nadávky, alebo hrubé slová.
 5. Neurážaj, neprovokuj ani nereaguj na osobné útoky na teba. Ak niekto na teba útočí, oznám to adminovi stránky.
  “Ak niekto reaguje na urážku urážkou, nie je v ničom lepší ako ten, kto začal.”
 6. Nezverejňuj osobné informácie o ostatných užívateľoch, alebo vašu vzájomnú osobnú poštu.
 7. Nezverejňuj svoje kontaktné údaje ani kontaktné údaje iných Profesionálov, alebo firmy v texte alebo formou fotografií (adresa, telefónne číslo, e-mail, www stránka). Môžeš spomenúť meno firmy. Pod každým Vašim príspevkom do fóra sa automaticky zobrazí aktívny odkaz na Vaše www stránky. Preto je zbytočné vkladať do textu Vášho príspevku rovnaký odkaz druhýkrát.
 8. Nezverejňuj linky na iné stránky. Môžeš linkovať iba stránky na Modrastrecha.sk.
 9. Nezverejňuj rovnaký, alebo podobný príspevok viackrát.
 10. Nevkladaj žiadosti o účasť v súťažiach a o hlasovanie.
 11. V príspevkoch nehodnoť iných Profesionálov, konkurenciu, alebo ich služby.
 12. Neupozorňuj na svoj Shop.
 13. Príspevky neslúžia ako inzeráty.
 14. Do príspevku pridávaj maximálne 3 samostatné fotografie. Ideálnym riešením je pridanie jednej kolážovej fotografie, ktorá slúži ako ukážka tvojej práce.

Všeobecné informácie o fóre

 1. Profesionál nemôže vytvárať diskusie ani otázky.
 2. Profesionál nemôže označiť príspevok “Páči sa mi to”.
 3. Fórum je verejné, preto zváž zverejnenie osobných informácií o sebe aj o iných.
 4. Zverejnené príspevky nemažeme.
 5. O tom, či príspevky vo fóre spĺňajú pravidlá stránky rozhoduje admin stránky.
 6. V prípade porušenia pravidiel môže admin: zmeniť príspevok, vymazať príspevok, deaktivovať Profil Profesionála, zablokovať Profesionála. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu a vážnosti porušenia pravidiel a doterajšej skúsenosti s Profesionálom.
 7. V Otázkach môže Profesionál pridať iba jednu odpoveď.

Pravidlá pre fotoblogy Profesionálov

“Predstavte si miesto, kde pozývate svojich klientov, aby ste im ukázali svoju prácu, predstavili svoj produkt, informovali o novinkách a akciách. Na Modrejstreche je tým miestom váš Fotoblog.”

Pravidlá fotoblogov sú tu na to, aby fotoblogy boli dôstojným prezentačným miestom, aby neobťažovali prehnanou reklamnou a boli zmysluplné v kontexte Modrej strechy.

Všeobecné pravidlá pre prispievanie do fotoblogov Profesionálov

 1. Príspevky vo fotoblogu musia byť v kontexte Modrej strechy - bývanie, stavanie, rekonštrukcie, záhrada.
 2. Príspevky vo fotoblogu nezneužívajte na prehnané upriamovanie pozornosti na seba. Chápeme pod tým, umyselné časté zverejňovanie príspevkov, alebo zvereňovanie rovnakých príspevkov.
  Modrá strecha je miesto, kde vzťah medzi firmami a užívateľmi je koretkný a ohľaduplný. Porušovanie pravidiel vnímame ako nerešpektovanie tohto cieľa a tak k tomu aj pristupujeme.
 3. Mazanie a opätovné zverejňovanie rovnakej správy nie je povolené.
 4. Fotoalbumy a články nemajú slúžiť ako otázka na ostatných uživateľov. (napr. “čo si o tomto myslíte”, “poraďte mi”...)
 5. Nevkladajte do samostatných príspevkov vo Fotoblogu odkaz na svoju webovú stránku. Názov fotoalbumu, alebo článku má jasne pomenovať o čom je. Nezverejňujte svoje kontaktné údaje ani kontaktné údaje iných Profesionálov, alebo firmy v texte alebo formou fotografií (adresa, telefónne číslo, e-mail, www stránka). Môžete spomenúť meno firmy. Po zverejnení príspevku sa používateľom automaticky zobrazia aj aktívne odkazy na Vašu stránku, respektíve profil. Preto je zbytočné vkladať do textu Vášho príspevku rovnaký odkaz druhýkrát.
 6. Príspevky vo Fotoblogu neslúžia k inzercii. K tomu využívajte Bazár.
 7. Príspevky neslúžia na hodnotenie iných Profesionálov, užívateľov, obchodov v Shop-e, adminov stránky, alebo práce adminov.
 8. V textoch príspevkov nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, značky a skratky.

Špecifické pravidlá pre príspevky vo fotoblogoch Profesionálov

Krátke správy

“Krátke správy slúžía ako odpoveď na otázku: “Čo máš nové?”, ďalej informácie o akciách, nových produktoch alebo ako pozvanie mamičiek na krátky rozhovor. “

 1. nepoužívaj krátku správu ako inzerát - “predám”, “kúpim”, “zháňam”, “darujem”. K tomu využívaj službu shop-y.
 2. nevkladaj žiadosti o hlasovanie a zapájanie sa do súťaží, ankiet, a pod., ak sa netýkajú priamo vašej komerčnej činnosti

Fotoalbumy

“Fotoalbumy pre Profesionálov slúžia na prezentáciu tovarov a služieb v kontexte bývania. Majú byť zdrojom inšpirácii a rád pre užívateľov.”

Do albumov patrí:
 • fotografie vášho tovaru a služieb
 • fotografie “zo zákulisia” vášho biznisu (môžu byť aj súkromného charakteru)
Do albumov nepatrí:
 • fotografie produktov a služieb konkurencie
 • fotografie týkajúce sa rodiny a materstva
 • fotografie netýkajúce sa stavania, bývania, záhrady

Články

  “V článkoch môžeš písať o svojich produktoch a službach. Má to byť zdroj praktických rad a vašich skúsenosti z oblasti, v ktorej podnikáte.”

 1. Ak kopiruješ článok z iných stránok, vlož odkaz odkiaľ si ho stiahol.

Všeobecné informácie o fotoblogoch

 1. Profesionál má právo vo svojom fotoblogu mazať komentáre iných užívateľov podľa vlastného uváženia.
  Toto právo vnímame trochu ako povinnosť užívateľa starať sa o svoj fotoblog sám...
 2. Všetky príspevky Profesionála sú viditeľné pre všetkých, aj pre neregistrovaných užívateľov. Príspevky indexuje google aj iné vyhľadávače.
 3. Krátka správa je obmedzená na 250 znakov.
 4. O tom, či krátka správa, album, alebo článok splňuje pravidla stránky rozhoduje admin stránky.
 5. V prípade porušenia pravidiel môže admin: stopnuť krátku správu, stopnuť album, upraviť album, vymazať konkrétnu fotku, vymazať komentár, stopnúť článok, deativovať prezentáciu, zablokovať Profesionála. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu porušenia, vážnosti porušenia a doterajšej skúsenosti s daným Profesionálom.

Pravidlá Shop-ov

“To, čo predávate popíšte pravdivo a úprimne. Píšte jasne a prehľadne. Ak sa na obchode dohodnete buďte zodpovedný.” - to je naša predstava ako by mal pristupovať Profesionál k obchodom v shopoch na Modrej streche.

Pravidlá pre inzeráty v Shop-e

 1. V inzeráte nepíš VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Platí to pre nadpis ako aj pre text inzerátu. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, názvy značiek a oficiálne skratky.
  Veľké písmená rušia a robia inzerát ťažšie čitateľným.
 2. V inzeráte nepoužívaj ozdobné znaky. Platí to pre nadpis ako aj text inzerátu. Medzi ozdobné znaky patria: výkričníky !!!, pomlčky ---, hviezdičky ***, smajliky :-), prebodkovanie …......, atď.
  Iba to ruší a robí inzerát ťažšie čitateľným. Popis inzerátu sa stráca medzi nezmyselnými znakmi.
 3. V názve inzerátu nepoužívaj subjektívne prívlastky na predávanú vec. Napr. “krásny”, “nádherný”, “roztomilý” atď.
  Popis má byť objektívny. To, či je niečo “krásne”, “roztomilé”, “nádherné” atď. je čiste subjektívny pocit predávajúceho a kupujúcemu nepomáha v rozhodovaní.
 4. V inzeráte zverejňuj iba fotografie, na ktoré máš copyright, alebo si ich sám odfotil a je na nich predávaná vec. Fotografie majú dokumentovať reálny stav predávanej veci. Ak predávaš použitý tovar, na fotografiách musí byť daný predávaný kus.
  Používanie vlastných fotografií zvyšuje dôveryhodnosť inzerátu a predchádza nedorozumeniam týkajúcich sa reálneho stavu veci.
 5. Ak v inzeráte predávaš vec, ktorá už bola použitá, nepoužívaj slová “nový”, “ako nový”.
 6. Nezverejňuj inzeráty, pre ktoré nemáme vytvorenú jasnú kategóriu. Ak nevieš kam tvoj inzerát patrí, je dosť pravdepodobné, že do nášho Shopu nepatrí. Chceme, aby sa v shope predávali veci, ktoré sú v priamom kontexte stránky.
 7. V inzeráte neponúkaj služby.
 8. Nezverejňuj rovnaký inzerát viac krát. Výnimkou je ak predávaš viac veľkostí toho istého tovaru.
 9. V inzeráte vždy uveď jasnú cenu v EUR, za ktorú chceš vec predať. Ak predávaš v jednom inzeráte viac vecí, cena je suma všetkých predávaných vecí. Nevkladaj cenu: “cena dohodou”, “navhrnite cenu”.
 10. Ak predávaš v inzeráte viac vecí, musia byť z rovnakej kategórie. Výnimkou je kategória - Balíky oblečenia.
 11. Nezverejňuj inzerát typu: “Kúpim”, “Akcia”, “Zľava”, “Oznam” a podobne. O akciách a zľavách informuj vo svojom fotoblogu, alebo podmienkach predaja.
  Náš Shop je výhradne o predaji. Rozhodli sme sa tak, aby bol čo najjednoduchší.
 12. Do inzerátu nevkladaj odkazy na webové stránky. Fotografie nemôžu obsahovať reklamnú vodotlač. Výnimkou je vodotlač užívateľského mena Profesionála, alebo názov jeho firmy.
  Inzerát neslúži na propagáciu webových stránok, alebo značiek, ale na predaj veci.
 13. Do názvu inzerátu nevkladaj “Zadarmo k objednávke”, “pri kúpe...zľava...”, “Vhodný ako darček”a podobne. Takéto informácie vlož do textu inzerátu, alebo podmienok predaja.
 14. Do názvu inzerátu nevkladaj informácie o stavu veci (nenosené, iba pár krát použíté...) Názov má obsahovať iba pomenovanie predávanej veci. Čo najpresnejšie informácie o stavu veci a prípadných chybách vlož do textu inzerátu.
 15. Cena 0 Eur znamená, že vec daruješ bez akýchkoľvek podmienok. Ak daruješ tovar za poštovné, ako cenu zadaj výšku poštovného.

Pravidlá pre hodnotenia Profesionálov

 1. Užívateľ môže dať Profesionálovi hodnotenie až po vzájomnom potvrdení obidvoch strán o predaji/kúpe. Ak k potvrdeniu o predaji oboma stranami nedošlo, užívateľ nemá právo zverejniť hodnotenie Profesionálovi.
 2. Užívateľ može pridať k jednému obchodu iba jedno hodnotenie.
 3. Hodnotenie od užívateľa nemá byť: reakciou na iné hodnotenie, otázkou na Profesionála, správa pre Profesionála (interná pošta)
 4. Užívateľ môže pridať iba hodnotenia obchodov, ktorých sa priamo zúčasnil ako kupujúci a ktoré prebehli na Modrykonik.sk.
 5. Hodnotenie nemá obsahovať prejavy osobnej nevraživosti. Má vecne informovať o priebehu obchodu.

Pravidlá medzi kupujúcim a Profesionálom

 1. Kupujúci rešpektuje podmienky predaja Profesionála.
 2. Ak došlo k dohode medzi kupujúcim a Profesionálom, obidve strany sa tým zaväzujú túto dohodu splniť.
 3. Ak dôjde k nečakanej situácii, každá zo strán je povinná o tejto situácii informovať druhú stranu čo najskôr.
  Napr. “Nebudem odpovedať 2 týždne, som odcestovaná.”, “Ochorela som, ležím doma. Zanesiem to na poštu hneď ako budem zdravá.”
 4. Riešenie nečakanej situácie je na vzájomnej dohode oboch strán.
 5. Ak predaná vec sa ukáže poškodená a pritom o tomto poškodení nebola v inzeráte zmienka. Profesionál sa zaväzuje vrátiť peniaze a niesť aj náklady poštovného. Takúto vec, už nemôže vložiť znovu do svojho Shop-u ako inzerát.

Pravidlá používania Shop-u

 1. Inzerát sa môže aktualizovať každých 7 dní. Obchádzanie tejto aktualizácie - mazanie inzerátov a ich znovuzverejňovanie je zakázané.
 2. Ak ti bol zablokovaný inzerát adminom, nezverejňuj ďalší taký istý.
 3. Ak aj po upozornení adminom (blokácia inzerátu) naďalej budeš zverejňovať inzeráty s rovnakou chybou, pozastavíme ti obchodovanie v Shope.
 4. Ak bol užívateľovi zablokovaný inzerát a on požiada o jeho odstopnutie bez odstránenia dôvodu stopnutia, bude mu inzerát vymazaný.

Všeobecné informácie o Shop-e

 1. Profesionál môže v Shop-e pridať neobmedzený počet inzerátov.
 2. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených Profesionálmi vrátane ich identifikačných údajov, ani za kvalitu inzerovaného tovaru.
 3. Shop slúži výlučne na sprostredkovanie kontaktu medzi Profesionálmi a potenciálnymi kupujúcimi. Ako užívateľ Shop-u si si vedomý, že nesieš sám akékoľvek materiálne alebo finančné riziko spojené s inzerciou na Shop-e ako aj s kúpno-predajnou transakciou, ktorá vznikla na základe tejto inzercie.
 4. Inzerovať sa smie len tovar, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha žiadnej špecifickej legislatíve (napr. lieky na lekársky predpis).
 5. Nesmie sa inzerovať tovar, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane priemyselného a duševného vlastníctva (napr. predpismi o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch, úžitkových vzoroch...), pričom sa väčšinou jedná o ilegálne kópie výrobkov renomovaných svetových výrobcov. Za príslušné overenie a súlad s predpismi je zodpovedný sám inzerujúci Profesionál. Taktiež sa nesmie inzerovať tovar spadajúci do systému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware...) alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva.
 6. O tom, či inzerát, hodnotenie alebo obchod je v súlade s pravidlami rozhoduje admin stránky.
 7. V prípade porušenia pravidiel môže admin: upraviť inzerát, blokovať inzeráť (adminské upozornenie), vymazať inzerát, pozastaviť Profesionálovi Shop, pridať negatívne hodnotenie, blokovať užívateľa. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu porušenia, vážnosti porušenia a doterajšej skúsenosti s daným Profesionálom.