Aké máte tieniče geopatogénnych zón?

14. okt 20201930
 • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.

 • @radopp  Pohľadaj si aj iné články o GPZ z celého sveta.Preštuduj si literatúru od stoviek odborníkov z tej to oblasti.Knihy od doktora Curriho a Dr. Hartmana,objaviteľov mrežových GPZ a choroby spojené z nich. Obaja lekári začali z výskumom GPZ- dračích žil, kvôli vysokej chorobnosti a úmrtnosti ich pacientov.

  https://www.google.sk/#hl=sk&gs_rn=1&gs_ri=hp&tok=PchJFCIDllCs6jmGf829hw&cp=24&gs_id=7d&xhr=t&q=Abortion+geopathic+zones&pf=p&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&oq=Abortion+geopathic+zones&gs_l=&pbx=1&fp=1&bpcl=40096503&biw=1353&bih=568&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b

 • @mravvcek  Prečítali ste si novú internú poštu?

 • Sponzor fóra
 • GEOPATOGENNÍ ZÓNY
  Zajisté jste se setkali s pojmem geopatogenní zóny. Povaha geopatogenních zón: Jak vznikají a co jsou geopatogenní zóny?
  Geopatogenní zóny mohou vzniknout nehomogenitou kůry zemského povrchu, například nad podzemními toky, či prameny, rudnými ložisky apod. tím, že: Mění tvar siločar magnetického pole naší planety, tím pádem ovlivňuje jeho hustotu, včetně vytváření sekundárních magnetických polí. Vytváří stejnosměrné elektrické pole na rozhraní různých elektrických vodivostí (tzv. geostatické pole). Jsou siločáry předchozích dvou typů geopatogenních zón modulovány umělými zdroji, jako například rozhlasovými a televizními vysílači, rozvodnou soustavou elektrické energie a pod. Vzniká tak takzvaná rezonanční zóna, nebo-li rezonující geostatické pole, zkráceně RG pole. (Schopnost elektromagnetického pole modulovat geopatogenní zóny v závislosti na své frekvenci viz graf.) Rezonující zóna, jako velmi škodlivý a destruktivní prvek, vznikne i když energie a povaha jednotlivých polí, jež tvoří tuto zónu, “nestačí” na poškození daného jednotlivého organizmu, nebo struktury hmoty. Proto při běžném fyzikálním měření, kde se sledují jen hodnoty jednotlivých polí, není možno rezonanční zónu odhalit. Kombinací, prolnutím a vzájemným působením na sebe některých, nebo všech třech typů uvedených zón, vznikne takzvaná hybridní zóna. Prostě jako když se horské bystřině postaví do cesty balvan. Voda ho obtéká, naráží na něj, rozstřikuje se na všechny strany, zkrátka chaos. Na rozdíl od krásného chaosu horské bystřiny může chaos v magnetických a elektrických polích negativně ovlivnit živou i neživou hmotu. Stejně tak jako předchozí zóna, je tato hybridní zóna běžným fyzikálním měřením, z důvodů různých podílů na její tvorbě, téměř neodhalitelná. Mechanizmus negativního působení na hmotu Samotné stejnosměrné elektrické pole, jež je součástí několika typů zón, působí svými elektrickými silami na pohyb iontů tak, že se například v kapalinách od sebe oddělují kyseliny a zásady. Sloučenina se tedy začne rozkládat. I v případě, že se nejedná o sloučeninu a je například kyselina zředěna destilovanou vodou i na velmi nízkou koncentraci, začne se tato kyselina koncentrovat jen v určitém místě, což by se za normálních okolností nenastalo, neboť vlivem tepelného pohybu molekul by se kyselina rovnoměrně rozptýlila v rozpouštědle, kterým je v tomto případě destilovaná voda. Jiný proces rozkladu nastane vlivem zvýšeného pohybu některých molekul oproti jiným. Některé typy zón mají schopnost rozkmitat atomy těžkých prvků, tedy prvky s vyšší atomovou hmotností. Kmitající (rezonující) atomy vytěsňují svým pohybem ze svého okolí lehčí atomy, což se na molekulární úrovni projeví jako molekulární separace. To znamená, že takováto zóna vyvolá válku atomů a molekul ve hmotě, která je touto zónou zasažena. Důsledkem této války je poškození přístrojů, strojů a jiných technických zařízení i živých organizmů. V lepším případě se jedná jen o dočasné selhávání. Čím je totiž zařízení jemnější a přesnější, či složitější, tím je také zranitelnější. Domyslete již sami, jaký dopad má válka atomů a molekul, vyvolaná geopatogenní zónou, v tak jemném a složitém zařízení, jakým je lidské tělo. Není pak divu, že se bojující atomy a molekuly ve vašem těle projeví v podobě vleklé choroby nebo v kombinaci několika chorob najednou a postížení orgánu.
  Šíření zón
  Jak již bylo uvedeno, tvorba zón je závislá mimo jiné i na podzemní vodě. Proto při změně objemu podzemních i podpovrchových vod dochází ke změnám prostorových hranic geopatogenních zón nad povrchem země. Stejně tak může šíření zóny ovlivnit vzdušná vlhkost. Čím je vyšší, tím se zóny “lépe” šíří. To znamená, že zvláště na jaře, na podzim a po dešti je třeba provést nové zaměření těchto zón. Některé zóny se dokonce přenášejí po určitých materiálech. Záleží však vždy na fyzikálních vlastnostech materiálu a dotyčné zóny. Tedy na tom, zda se zóna s materiálem vzájemně “podporuje”, či naopak. Zóny se s “oblibou” šíří po takových materiálech, jež jsou tvořeny zcela, nebo zčásti atomy s velkou atomovou hmotností, jako jsou například kovy. Tyto materiály pod vlivem geopatogenní zóny rezonují, tudíž ji přenášejí (vedou) často i na velkou vzdálenost, jako například: trubky ústředního topení a vodovodu, kovová vložka v komíně, vedení elektrické sítě a jiné. Šíření po rozvodné soustavě elektrické energie U elektrické sítě dochází kromě zavlečení geopatogenní zóny vodičem (drátem) do vašeho příbytku, či pracoviště ještě k podpoře zóny elektromagnetickým polem vytvářeným touto sítí. Šíření po organizmech Geopatogenní zóny jsou přenosné po organizmech, tedy i po člověku. Záleží však na obsahu různých látek v tkáních, jako jsou například tuky, voda, minerálie atd. Jelikož obsah těchto látek je u každého jedince jiný, je určitá zóna po jednom člověku přenosná a po jiném nikoliv. Je-li geopatogenní zóna po organizmu přenosná, poškozuje tento organizmus v celém jeho objemu, i když zasahuje jen nepatrnou jeho část.
  Detekce geopatogenních zón
  Abychom se vyhnuli negativnímu vlivu geopatogenních zón, je dobré nesetrvávat v těchto zónách, a proto je nutné tyto zóny zaměřit a stanovit jejich prostorové hranice. K tomuto účelu můžeme použít přístroje či senzibila. Přístroje k detekci geopatogenních zón dělíme do dvou skupin. První skupinu tvoří přístroje pro širokou veřejnost, k jejichž obsluze a užívání není třeba zvláštních vědomostí. Druhou skupinu tvoří profesionální přístroje určené do rukou jen osobám znalým. Dalším dělením je dle principu měření. Buď měří přímo fyzikální pole, které tvoří dotyčnou zónu, nebo jeho odezvu. Všeobecně mají přístroje nespornou výhodu oproti senzibilním osobám, že nepodléhají sugesci, tudíž jsou objektivnější a jejich měření jsou tedy přesnější. (Přístroje viz. foto) Kubešův indikátor, patří do první skupiny přístrojů určených široké veřejnosti. A do druhé skupiny dle principu měření. Je vyráběný v několika modelech a variantách. Tento přístroj dle typu akusticky a vizuálně signalizuje přítomnost geopatogenní zóny. Přítomnost zóny nezaznamenává přímo, ale sleduje její dopad na hmotu tím, že registruje rezonanční odezvu hmoty na eventuální geopatogenní zónu. Tento způsob detekce je velmi výhodný, jelikož na každého jedince totožná geopatogenní zóna působí jinak. Proto samotné změření intenzity zóny vám neprozradí, zda vám určitá zóna ubližuje, či nikoliv. (viz Šíření zón) Uchopíme-li přístroj tak, abychom se dotkli nějakou částí těla snímacího senzoru a spustí-li přístroj poplach, máme jistotu, že se nacházíme v zóně, která je našemu organizmu nebezpečná! Přístroj umožňuje dle intenzity varovných signálů určit i stupeň nebezpečnosti této zóny našemu organizmu. Dále pak je možné zjistit vhodnou manipulací, zda je dotyčná zóna přes vás přenosná, tedy zda zóna, ačkoliv zasáhne jen malou část organizmu, ohrožuje tento organizmus celý. Přístroj je napájen 9 voltovou baterií. Při běžném užívání vydrží 1/2 roku. Přístroj je provozuschopný v rozmezí teplot od -20 do +40 stupňů Celsia. Nedojde-li k mechanickému poškození - životnost přístroje je neomezena. Na Kubešův indikátor byl udělen patent číslo 283 966, dne 21.05.1998. Dnešek jíž sebou přináší škálu měřicích přístroju s měřením intenzity nežádoucích jevu. Senzibil je schopen zaměřit 5 druhu geopatogenních zón. Tí lepší ich cíttí vystřenou rukou a tí najcitlivější ich pruběh dokonce i vidí. Odstínění, elimináce geopatogenních zón
  Lze geopatogenní zónu odstínit,eliminovat pasivně - nějakým materiálem? Reakce různých materiálů na geopatogenní zóny je v zásadě dvojí: Reaguje zvýšeným nebo změněným pohybem molekul, nebo jiných částí hmoty. Takovýto materiál je schopen geopatogenní zónu přenášet i na velké vzdálenosti. Nereaguje v případě, že je materiál tvořen atomy s malou atomovou hmotností, například tuky. Avšak takovýmto materiálem, například RG pole prostupuje prakticky beze změny. Lze tedy úspěšně odstínit jen zóny, dle našeho dělení, 1. a 2. typu, které jsou tvořeny čistě jen magnetickým nebo elektrickým polem. Stíněním magnetického a elektrického pole lze i zmírnit intenzitu zón 3. a 4. typu, protože se na jejich vzniku právě tato pole podílí. Vzhledem k tomu, že žijeme v prostředí prosyceným elektromagnetickým střídavým polem, po kterém naše civilizace mimo jiné šíří rozhlasové a televizní vysílání, nás v drtivé většině případu ohrožují zóny 3. a 4. typu. (viz Jak vznikají a co jsou geopatogenní zóny)
  Lze geopatogenní zónu odstínit,eliminovat aktivně - nějakým zařízením?
  Naší stárověky předkově Kelti,Egypťané a Mezopotámie vědela čelít dráčím žilám,jak se im donedávna říkalo. Dnes si jíž věda a různí bádatele zabyvajíci se v tehle oblastí vědí zřidít řádu odrušováču, eliminátorů, anebo ich stiněním buď jenom z časti,ale také i ve větší míře odstínit do 60% eliminovat až do 95% plochu více než 100 m,která jíž nemá vplyv na poškodzovaní zdraví. Přerušením elektrického vedení Geopatogenní zóna nejčastěji “přichází" do vašeho příbytku, nebo na vaše pracoviště po elektrickém vedení. (viz Šíření zón) Nabízí se tedy možnost ochrany vypínáním jističů nebo vyšroubováním pojistek. Z důvodu sníženého komfortu se tato ochrana používá většinou během nočního spánku. Na trhu jsou přístroje (odpojovače), které tuto starost převezmou za vás. V době, kdy není ve sledovaném úseku el. rozvodu žádná spotřeba elektrické energie, automaticky přeruší vedení, a to přívod nebo jen daný okruh. Zapnete-li nějaký spotřebič, odpojovač okamžitě reaguje opětovným připojením vedení k elektrické síti.
  Vliv geopatogenních zón Co způsobují v lidském organizmu?
  Rozklad Vlivem molekulární separace dochází k oddělení jednotlivých stopových prvků, takže se například separuje vápník od železa, zinku, magnesia atd. Již tento jev vyvolává řadu onemocnění, například omezuje činnost ribosomů a tím látkovou výměnu. Dále pak nepříznivě ovlivňuje sedimentaci krve a bazální i minerální metabolismus. Odhalování nervových vláken Vlivem geopatogenních zón dochází k odhalování nervových vláken (axonů). Atomy axonů mají vyšší hmotnost, tudíž i velkou rezonanční schopnost, než jejich ochranné obaly. Dochází tedy k postupnému odbourávání jednotlivých ochranných vrstev, včetně myelinů, které plní fikci izolace axonů a tím zajišťují rychlý a bezchybný přenos informací v nervové soustavě. Myeliny poté vstupují do krevního oběhu, kde působí jako významná složka k tvorbě RS produktu. (Nervové vlákno viz obrázek) Poškození endokrinního systému Další příčinou celé řady onemocnění, je narušení spojení mezi hypotalamem a hypofýzou, které probíhá mimo jiné i na úrovni elektrických impulsů v řádu mikrovoltů. Hypotalamus (podvěsek mozkový) a hypofýza na základě analýzy obsahů látek v krvi stimulují ostatní žlázy, jež udržují například “hladinu" vápníku, cukru, vody atd. v optimálním stavu. Impulsy, s jejichž pomocí komunikují hypotalamus a hypofýza, jsou deformovány. Při velké intenzitě geopatogenní zóny nabývají dokonce opačných hodnot. Tato deformace, kterou lze sledovat pomocí algomonitoru, způsobuje selhání celého endokrinního systému. Jinými slovy, celá hormonální soustava je vyřazena z provozu. Nejzávažnějším následkem narušení komunikace hypotalamu a hypofýzy je vyřazení systému, jenž koriguje obsah vápníku v krvi. Hypofýza pak bezdůvodně stimuluje příštitná tělíska k produkci parathormonů. Parathormony způsobují uvolňování vápníku a fosforu z kostí, brání ledvinám ve vylučování vápníku a stimulují tlusté střevo k absorpci vápníku. Tím vzniká enormní obsah vápníku v krvi, kde dochází k jeho sloučení s myelinem, čímž vzniká RS produkt. (Špatná funkce endokrinního systému viz obrázek) Rakovinu Přítomnost RS produktu v těle má vliv na tvorbu novotvarů (rakoviny). Novotvary se řadí do různých kategorií podle toho, jak jejich tvorba probíhá. Tvoří-li se homologně, jedná se o nádory nezhoubné (belinigní). Tvoří-li se heterologně, jedná se o nádory zhoubné (maligní). Tvorba novotvarů je závislá na čase a intenzitě působení geopatogenní zóny. Neplodnost Dojde-li ke střední intenzitě rezonance vaginálního sekretu, přežívají pouze nejsilnější spermie, zatímco slabší hynou už po několika minutách. Při vyšší intenzitě pak dochází k usmrcení všech spermií. Stejně tak jsou ohroženy spermie ještě ve varlatech. To znamená tedy, že muž, který se i krátkodobě zdržuje na lůžku nebo na pracovišti v silných geopatogenních zónách, je neplodný. Nemusí se však jednat o neplodnost trvalou. Dále vlivem geopatogenních zón dochází ke genetickému poškození spermatogonií, což má za následek tvorbu spermií se dvěma jádry, nebo s dvěma bičíky. Jak působí geopatogenní zóny na oocyty, mi zatím není známo. Poruchy vnímání a rozhodování Zvýšené elektrické napětí geopatogenních zón působí nepříznivě na mozek a na mozkový kmen , odkud jsou řízeny základní životní funkce organizmu a kudy procházejí informace do mozku a povely z mozku. I krátkodobé zasažení mozku má za následek výrazné poruchy vnímání, čímž jsou nejvíce ohroženi řidiči v případě, že vjedou do geopatogenní zóny. V úsecích častých nehod bývá mozek řidiče zasažen nadprůměrně silnými zónami po dobu až 20 vteřin, což může způsobit výpadek jakéhokoliv smyslu, ba i ztrátu vědomí na několik vteřin (tzv. mikrospánek) . Geopatogenní zóny také potlačují přenášení informací v šedé kůře mozkové, což snižuje schopnost logického uvažování a rychlost reagování na podněty.
  Jsme ohroženi všichni?
  Jak kdo. Někdo více, jiný méně. Záleží totiž na síle a době působení geopatogenní zóny. Dále pak záleží na obsahu některých látek v organizmu, jako jsou: tuky, voda, minerální látky apod. To znamená, že totožná geopatogenní zóna může za stejný časový úsek vyvolat u různých jedinců stejného druhu i různá poškození.
  Co způsobují geopatogenní zóny u ostatních živočichů?
  Poruchy orientace Delfínům, velrybám apod., stejně jako lodím u břehů selhává jejich navigační systém, o čemž svědčí množící se “hromadné sebevraždy” těchto tvorů na mělčinách. Tito tvorové se orientují podle původních siločar geostatického pole, jež bývá přeměněno v pole rezonanční, kde kromě ztráty orientačních bodů dochází k stresovému traumatu, jenž způsobuje panické pominutí smyslů. Stresové trauma U živočichů s omezeným pohybem, nejčastěji to bývají chovná zvířata, jsou-li zasažena geopatogenní zónou, vzniká kromě fyzického poškození i stresové trauma, jelikož nemohou opustit prostor s negativním vlivem, který díky své senzibilitě vycítila. Tím se negativní vliv geopatogenní zóny ještě umocňuje. Fyzická poškození Co se týče fyzického poškození, je mechanizmus podobný jako u lidí, zvláště pak u teplokrevných živočichů. Vyseparované produkty se ukládají v mozku zvířete. Příznakem je agresivita zvířat proti kovovým, či jiným předmětům, jež rezonují, dále pak časté polehávání, odmítání potravy, později postupné ochrnutí končetin. Rodí se nedonošená, beznohá, dvouhlavá i jinak znetvořená mláďata. Nemoc šílených krav (BSE) ve Velké Británii, která byla mylně vysvětlena neexistujícím virem prionem, je jasným příkladem působení RG pole, tedy geopatogenní zóny 3. typu, na skot, což bylo prokázáno jako v ostatních případech fyzikálním měřením. Senzibilita Živočichové jsou všeobecně na geopatogenní zóny dokonale senzibilní. Pokud nevyužívají energii těchto zón k nějakému účelu, tak se těmto zónám striktně vyhýbají. Ohroženy jsou celé farmy, zvláště tam, kde se používá kovové hrazení k oddělení jednotlivých stání kovových roštů, kovových trubek k rozvodu vody, kovových klecí atd. (viz Šíření zón) Celý chov zdegeneruje a vymře během několika let. Trápíme zvířata a “škodíme své kapse” I když mají užitková zvířata částečnou svobodu pohybu, nepřijímají v silnějších geopatogenních zónách potravu. Krmíme-li v místě výskytu těchto zón, trápíme zvířata hlady. Nutíme-li je pak v těchto zónách setrvávat, dochází ještě k většímu poškození jejich organizmů. Trápíme nejen zvířata, ale “škodíme tak i své kapse”. Tento jev je markantní zejména v rybníkářství a v živočišné výrobě, kde v ČR “díky” geopatogenním zónám ročně dochází k miliónovým ztrátám.
  Co způsobují geopatogenní zóny rostlinám?
  Odolnost rostlin Odolnost jednotlivých rostlin se liší podle obsahu olejů a mastných kyselin. Z našich rostlin jsou nejodolnější maliny a černý bez. U cizokrajných je to eukalypt. Naproti tomu nejzranitelnější stromy jsou borovice, meruňka, broskev a švestka. Drobná rostlina, vyjma uvedených druhů, uhyne při slabé intenzitě rezonanční zóny, což je geopatogenní zóna dle našeho dělení 3. typu (tzv. RG pole) do 3 měsíců.
  Jsou ohroženy i stromy?
  V kmenech stromů se střetávají dvě síly. Prvá, původní, dopravuje z kořenů do korun živiny a druhá, která vzniká působením geopatogenních zón. Jelikož jsou rezonující molekuly prostorově náročnější, vzniká v kmeni v místě střetu těchto dvou sil silný přetlak, jenž dle druhu stromu poškozuje stromy dvěma způsoby: U stromů s vysokým hladkým kmenem v místě střetu obou sil dochází k perforaci primárního i sekundárního leptomu (lýka), tedy jak cambia, tak i sklerenchymatických vláken. Perforace kmene se většinou vyskytuje 1 až 1,2m nad povrchem. Dále dochází k perforaci kůry pokračující až do koruny stromů. Všechny takto vzniklé pukliny jsou orientovány v dané lokalitě stejným směrem. Z puklin vytékají tampo-kyro, protoplasty a často také šťavelan vápenatý. Takto poškozený strom se zbavuje životně důležitých látek a nemůže přežít. Stromy, jež mají větve již od 1m od kořenů rozdělí přetlak v kmeni vzniklý rezonancí do větvoví. Tím se však zhroutí látková výměna mezi kořeny a větvemi a strom se zadusí. Celoplošný úhyn lesů Zejména na severu Čech nelze připisovat úhyn lesů exhalacím tamního průmyslu, neboť přes veškerá opatření proti znečišťování ovzduší hynou stromy dále. A právě zde byly naměřeny vysoké hodnoty RG pole. Dalším příkladem je Šumava, kde po celá léta nebyl žádný průmysl, jen uzavřené vojenské prostory pro veškerý autoprovoz. Přesto jsou dnes tyto původní porosty zničené. Oficiální místa vinu přikládají kůrovci, ačkoliv je známo, že kůrovec plní funkci asanátora a tudíž napadá jen stromy nemocné. Výmluvným příkladem je Bulharsko a Rumunsko, kde po změnách režimu nedošlo k závažnému znečištění životního prostředí. Došlo však k rozšíření vysílání v oblasti VKV v pásmech okolo 100 MHz, jenž má největší schopnost modulace geostatického pole. Stejným problémem jsou postižené i zmíněné Šumavské lesy, neboť i v době studené války byla Šumava pod vlivem těchto vysílacích frekvencí. Vlivy geopatogenních zón na technická zařízení Elektronika Nejzhoubnější vliv na elektronická zařízení má RG pole, protože má schopnost ovlivnit hmotu i ve skupenství pevném. Stane-li se elektronické zařízení pod vlivem tohoto pole rezonujícím objektem, dochází podle intenzity RG pole k omezení jeho funkce, případně k jeho zničení. Nejvíce zranitelná jsou zařízení s germaniovými polovodiči, kde již při slabší intenzitě RG pole dochází k jejich zničení. Zatímco u polovodičů křemíkových je možný bezporuchový provoz ještě při střední a vyšší intenzitě. Je-li takovému elektronickému zařízení “svěřena” kontrola či řízení chemické výroby, může snadno dojít ke katastrofě. Což dokazují časté požáry těchto technologických celků. Ohrožení letadel Ačkoliv siločáry původních geostatických polí mohou dosahovat, zejména u břehů jezer a moří, výšky až 3000 m, jak bylo změřeno, jsou letadla zejména ohrožována při startu a při přistání, neboť kolektorové rezonanční systémy (RG pole) o vyšších intenzitách, mohou sahat, až na malé výjimky jen do výšky 1000 m. Jestliže se letadlo dostane do uvedených systémů, je velká pravděpodobnost, že dojde k selhání některých sektorů navigačního nebo ovládacího zařízení. V současné době probíhá výzkum v oblasti samovznícení paliva při vysokých hodnotách RG pole. Ohrožení lodí Zde hrozí stejná nebezpečí jako u letadel, avšak jen v blízkosti břehů, tj. tam, kam ještě dosahují kolektorové systémy. Stejným problémem “se potýkají” delfíni a velryby. Narušení konstrukcí je způsobeno prostorovou náročností rezonujících (kmitajících) atomů na vyšší úrovni molekul. Dochází tak k předčasné únavě materiálů se všemi z toho plynoucími důsledky. Ekonomický dopad Mohou geopatogenní zóny “vydělávat” peníze? V hotelu? Výborně se osvědčuje v rámci reklamy otištění certifikátu, zaručující vašim hostům, že ve vašem ubytovacím či rekreačním zařízení na ně nečíhá neviditelné a zákeřné nebezpečí v podobě geopatogenních zón. Dalším reklamním poutačem je předvedení zdravotní nezávadnosti vašich ubytovacích prostor jednotlivým hostům za pomoci indikátoru. Stávají se opačné případy: Host si sám přiveze indikátor a odmítne se ubytovat v nabízeném pokoji, neboť se lůžko, nebo jiná část pokoje nachází v patogenních zónách. Další odvětví
  Geopatogenní zóny mají destruktivní vliv na živou i neživou hmotu. Vzhledem k vytváření vhodných podmínek pro vznik těchto zón, například sílícím elektromagnetickým smogem, je zřejmé, že četnost a intenzita, tím pádem i nebezpečnost tohoto fenomenu bude narůstat, tudíž se budou zvyšovat i ztráty, které geopatogenní zóny působí. Geopatogenní zóny působí ztráty: - Přímo v: - lesním a rostlinném hospodářství - živočišné výrobě - strojírenství a stavebnictví - elektronickém průmyslu - Nepřímo v: - selháním elektroniky, což má mnohdy katastrofické následky v letecké dopravě, v chemickém průmyslu atd. - samovznícení hořlavin (Výzkum v této oblasti probíhá.) - Zamezíme-li těmto ztrátám, získáme finanční prostředky, o které bychom přišli, nebýt fenomenu geopatogenních zón. Vysvětlení některých pojmů, jež nejsou vysvětleny v textu Geostatické pole Je elektrické pole, které vzniká chemickými procesy v horninách na rozhraní struktur zemního podloží s rozdílnou elektrickou vodivostí. Molekulární separace Vzniká vlivem kmitání (rezonováním) atomů s vyšší atomovou hmotností, jež svým pohybem vytěsňují atomy s nižší atomovou hmotností. Na úrovni molekul dochází k oddělení jednotlivých prvků ze směsi. Myelin Tuková substance, která tvoří větší část pochvy obklopující nervové vlákno. Rezonující geostatické pole Je pole vzniklé přetvořením klidného geostatického pole v pole rezonanční pomocí záření, jehož frekvence je toho schopna. Ribosom Malá buněčná organela, která se může pohybovat volně v cytoplazmě a která je zapojena do komunikace uvnitř buňky i do syntézy bílkovin. RS produkt Resonanz-separat produkt je sloučenina vápníku a mastných kyselin molekulární vazbou. Přechází do lymfatických cest, kde se ukládá a vytváří tak různé novotvary.

 • @dusany  Dobry den. Precitala som si vsetky Vase prispevky a velmi ma zaujali. Na tejto stranke sa nenachadzam nahodou. Spolu s manzelom sa nachadzame vo velmi zlom zdravotnom stave, a lekari uz dalej s nami nic neriesia.Keby som Vas mohla poprosit ak by sa to dalo ,lebo neviem odkial pochadzate , na dialku zmerat GPZ. My pochadzame z Bratislavy. Dakujem velmi pekne za odpoved. Prosim ak môzete pomôzte nam, sme uz dost zufali. Dakujem.

 • @dusany  Dobrý den ! Bola by som rada ak by ste mi mohli pomoct. Som extrémne citlivá na patogénne zóny a bývam v manzelovom dome,kde je to s týmito zónami úplna katastrofa.Máme tu zóny pevne lokalizované aj pohybujúce sa,ktoré reagujú na búrky, spln a pod..Moj zdravotný stav sa v priebehu 10 rokov zhorsil cca o 70 % .... stále srdcová arytmia,autoimúnny zápal stítnej zlazy ,anémia.Mala som tu 4 drahé tienice z Ciech ( bez úcinku,alebo len na pár dní a potom sa zóny znovu objavili) 2 zo Slovenska a o drobných tienicoch od roznych výrobcov ani nehovorím.Momentálne testujem dalsí tienic ( 329 €) ,mám ho len 2 dni,ale zatial je úplne bez efektu.Pred ulahnutím do postele si to virgulou vzdy premeriam,kde je v posteli ( 2 x 1,8 m) cisté miesto a niekedy musím spat priecne s nohami vo vzuchu ( podkladám si taburetku).Mám moznost spat v 3 izbách, ale vo vsetkých sú zóny výrazne husto lokalizované.Uz som z toho vsetkého extrémne unavená.Na 80% mi pomáhajú velké krystálové drúzy pri nohách postele,ktoré kazdé 2 dni cistím vodou a pri splne nabíjam. Som lekárka , a preto sa velmi cudujem vsetkým pochybovacom,ktorí tu prispeli ( a lutujem ich " ze nevedia" ).Za odpoved Vám vopred dakujem.

 • @vargha  Dobrý večer.Overil som si diaľkovým diagnostikovaním Vaše choroby a nedostatok železa a jeho produktu hemoglobínu.Dnes Vám chýba železo 26% a hemoglobín 31%. Ako lekárku nemusím varovať o nevhodnom doplnku železa v tabletách.Zeleninové šaláty a ďalších viacerých jedlách ho nájdeme bezpečný. Váš príbytok je teraz odrušený od GPZ 40%.Je to málo,ale lepšie ako nič. Okrem mrežových zón Hartman a Curri som detekoval a j 3 vodné toky.Najslabší je 7.° stredný je 8° a najintenzívnejší je 10.° Na vode sa nesme spávať a senzibilnejšie osoby ich cítia dlaňmi.Ja ich aj vidím. Namerali Ste si doma zónu Sv. Juraj a zóny Ley? Pri spánku sa Vám tiahne vodná zóna 10.° pozdĺž tela.Aby Ste sa jej vyhli presuňte si posteľ o cca 1 m do strany. Zóna Ley Vám prechádza priečne hlavou a tu je treba posunúť posteľ aj v pozdĺžnom smere nôh cca 60 cm. Zóny mrežové Hartman pri spánku sú 3 a zóny mrežové Curri 2. Čistý kryštaľ eliminuje GPZ max. do 40% a vodu iba 35%. Dá sa to aj oveľa lepšie eliminovať.

 • Tak ja som uveril ze toto nie je skryta reklama a nick vargha ktory vznikol dnes nie je ten isty clovek ktory tu trooluje celu diskusiu. 😛

 • @dusany Dobrý vecer, to meranie zón na dialku ,co ste robili vcera sa týka izby, v ktorej momentálne spím len týzden,kedze máme u nás návstevu, ktorá spí v mojej povodnej spálni. V tej izbe,v ktorej normálne spávam ( kde je teraz návsteva) je tiez krizovatka zón a navyse je orientovaná na východ a kedze podla feng shui mám císlo KUA 2 tak východná lokalita spálne je pre mna nepriaznivá. Takze dnes budem znovu spat ako vcera,posun postele do strany( dá sa to len jedným smerom,kedze vpravo je stena) nechám na zajtra,pozdlzny posun v smere noh urobím uz dnes.Rada by som vedela nieco o tej lepsej eliminácii zón ,ktorú spomínate.O tej anémii ste sa trafili, preto konzumujem zeleninovoovocné koktaily a jem aj cervené mäso a vnútornosti.Skúsala som aj 100 % surovú stravu, ale nevyhovovala mi.

 • @dusany  Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť, či by ste mi zmeral GPZ v celom byte. Bývame tu už 9 rokov a zdrav. stav sa mi zhoršil. Presťahovali sme si spálňu inde a aj tak sa mi stav nezlepšuje, ba priam zhoršuje. Môžete mi pomôcť? Ak áno, čo mám urobiť? som z Martina, takže na cestovanie je to dosť Ďaleko. Daniela

 • @danielka11  Dobrý deň pani Danielka.
  Naozaj niet ani kúsok miesta v byte,aby GPZ nepoškodzovalo zdravie pri spánku? Uvidíme po diaľkovom zameraní.
  Doktori a ich liečivé dobroty tiež absolútne nepomáhajú? Uvidíme po diaľkovom zameraní GPZ.
  Vaším bytom sa tiahnu GPZ :
  Zóny mrežové Hartman - 6. -7.°
  Zóny mrežové Curri - 6.-7.°
  Vodné podzemné toky - 1 vodný tok 6.°
  Zóny sv.Juraj - NIE
  Zóny Ley - NIE
  Pri spánku vaším telom prechádzajú zóny Hartman v dvoch prekríženiach(4zóny s dvoma priesečníkmi),
  Zóny Curri 2 sú v jednom prekrížení tvoriace jeden priesečník na Vašom tele tie tvoria s Hartmanom a vodným tokom celkom 3 priesečníky.
  GPZ poškodzujú Vaše zdravie pri spánku 15% a elektrosmog 6% z toho NF 0,5% a VF 5,5%.
  VF elektrosmog pochádza zo zdroja mimo Vášho bytu zvonku z VF vysielačov .Pozrite sa vo vašom blízkom okolí na zdroje tých to vysokofrekvenčných vysielačov.
  GPZ Vám poškodzuje zdravie mimo domova 6% a elektrosmog 4,5% z troho NF 1,5% a VF 3%.
  Podľa priebehu GPZ vo vašom byte to naozaj nieje dobre. Vo vodnom toku sa nesmie spávať,poškodzuje zdravie najviac zo všetkých GPZ. Zóny Hartma a Curri Vám poškodzujú zdravie 5,5% a vodný tok 9.5%.
  Keď Vás tu mam,môžem Vám zhruba preskenovať celkové zdravie.
  Vaše celkové zdravie je dnes 31.12.13 je 89%,imunita 90%.Látková výmena Vám funguje 84% a mohol by som pokračovať.
  Podľa celkového zdravia a metabolizmu nie je to až také zlé na umretie.Mate len také stredné neduhy,ktoré je treba hneď stopnúť. Najprv sa musia odstrániť všetky príčiny riešiť GPZ,elektrosmog a zároveň aj zlepšiť Váš jedálniček z prevahy mŕtvej anorganickej stravy na stravu živú organickú.
   Vaše neduhy sa dajú vyliečiť iba prírodnými prípravkami.

 • @dusany  Akým spôsobom zisťuješ kde má anonymný žiadateľ o diaľkové meranie byt a ako to diaľkovo meriaš?

 • @radopp Je to dosť zložité,ale ja to ani nepotrebujem vedieť v ktorom meste daná osoba býva.
  Najprv si virguľou zistím kraj,okres a mesta v ňom. Toto sa hlavne využíva pri hľadaní nezvestnej osoby v celom svete.najprv sa nájde kontinent potom štát mesto ulica,dom,byt či pohrebisko. Je to veľká drina a náročné na čas,ale ide to.

 • Sponzor fóra
 • @dusany Ďakujem za odpoveď, ale ako mám postupovať ďalej? Ako mám odrušiť GPZ? Mám už tri krát operované koleno, druhé raz a kolená ma veľmi bolia. Nevládzem sa na nich v podrepe ani udržať, nehovoriac o bolesti. Vyskúšala som už nespočetne veľa liekov na kolená a nič napomohlo. Čo ďalej? Píšete, že moje neduhy sa dajú liečiť prírodnými doplnkami, ale akými? Daniela

 • @dusany  Mohol by si zmerať aj mne všetko čo sa dá na pozemku a v dome ktorý staviam? Bol by som ti vďačný.

 • @danielka11  nuž kolená isto nebolia od zon ,máš snímky kolien?žiaden prípravok nepomáha na artrózu, to si myslia len predajcovia a tento šaman tu ozaj dobrá rozprávka,jedine výmena

 • @duzu  Máš dôkaz že kolená nemôžu bolieť z negatívnych zón? Nálepka šaman je pochvala, je to človek ktorý sa vyzná v liečení a silách prírody.

 • Sme dopadli, ked uz potrebujeme dokazy, ze nieco tak nie je, namiesto dokazov, ze to tak je.

 • @majkoj  Ak niečo tvrdíš, musíš to dokázať. Je to elementárna logika. Ty si naznačoval že dusany JE podvodník.

 • @radopp  tak dokaz, kde som to naznacoval ked to tvrdis 🙂

 • @radopp  mne sa zdá že ten šaman liečil teba, ale nie na kolená

 • dusany1

 • @marcela09 Dobri pan Dušan Potrebovala by som vašu pomoc som z Prešova z 3 neviem ako vas kontaktovat. Ozvite sa my cim skvor prosim. Dakujem

Pridaj príspevok

  Nenašli ste čo ste hľadali?

  hľadať len v názvoch tém