Koľko kilogramov cementu na kubík betónu?

16. mar 2021120

Ideme robiť nový poter do izby. Poprosím o odpoved kolko dať kg cementu na kubík betonu ? Dakujem za odpoved 😎

 • cca 300-350kg na kubík

 • Pod 350kg nechodte a vyhnite sa cementu z Holcimu.Tiež nie všetko je len o množstve cementu,záleží aj na piesku a množstve vody.

 • Holcim je koncern a má rôzne výrobne, ale Rohožník kúpili len preto, že sa tam robí cement, ktorý sa používa do špeciálnych lepidiel, tak prečo sa mu treba vyhnúť?

 • Sponzor fóra
 • Súhlasím s min. 300 kg cementu, frakcia kameniva min. 0- 4 mm, max. množstvo vody 150 l a použitie vhodného plastifikátora, napr. Mapefluid N100, 1 l na 100 kg cementu.

 • každopádne musíš vedieť na aký účel ten beton bude použitý.také ,,odpásovky,,daj tam 300,350 a podobne to ani nečítaj.
  Betón: stavivo zo zmesi cementu, drobného a hrubého kameniva a vody, ktoré vznikne zatvrdnutím cementovej kaše. Okrem týchto z
  ákladných zložiek môže obsahovať aj prísady prímesi.
  Rozlišuje sa:
  •Čerstvý betón – betón v plastickom stave, ktorý je ešte schopný zhutnenia normálnym spôsobom
  •Zatvrdnutý betón – betón, ktorý zatvrdol a má urči tú pevnosť. Základné výhody betónu:je schopný prijať ľubovoľný tvar, vysoká
  pevnosť v tlaku,odolnosť voči účinkom prostredia, nepriepustnosť vody, ohňovzdornosť.Základné nevýhody:vysoká objemová hmotnosť, tepelná a zvuková vodivosť, zlá opracovateľnosť a nízka pevnosť v ťahu.8.1 Klasifikácia betónov Podľa objemovej hmotnosti: Ľahký: (ρ v 2 800 kg.m3) Podľa spôsobu a miesta uloženia v konštrukcii:Monolitický: čerstvý betón sa ukladá do debnenia priamo na stavbe, kde sa zhutní,ošetruje a necháva zatvrdnúť Prefabrikovaný: konštrukčné prvky (dielce) sa vyrábajú v stálych výrobniach vo formách. Podľa spôsobu využitia v konštrukcii: Tepelnoizolačný Výplňový (nenosný)Nosný: prostý vystužený: železový predpätý (vopred strunobetón, dodatočne káb
  lobetón)s rozptýlenou výstužou Podľa zvláštnych požiadaviek na funkciu:Trvanlivý Vodotesný Mrazuvzdorný PrevzdušnenýŽiaruvzdorný
  Podľa spôsobu spracovania: Vibrovaný, ubíjaný, liaty, lisovaný, odstreďovaný, odsávané
  Vyrába sa podľa technologického predpisu, ktorý okrem vlastnej výroby zahŕňa aj spôsob kontroly vstupných materiálov, spôsob a početnosť kontrol výstupného produktu.Návrh zloženia Vychádza z: požiadaviek na konečnú kvalitu betónu, požadovanej konzistencie
  a ekonomických podmienok. Zahŕňa tieto etapy:−Určenie požiadaviek na čerstvý betón, zatvrdnutý betón, technológiu výroby,
  funkciu v konštrukcii, vplyvy prostredia, ktorým bude konštrukcia vystavená, t.j.špecifikácia betónu.
  Podľa STN EN 20671:
  Betón EN 20671 – C25/30 – XF2, XC2 (SK) – Cl 0,4 – D max16– S3−Výber vhodných zložiek z hľadiska kvality a hospodárnosti
  −Výpočet zloženia−Overenie správnosti výpočtu preukaznými skúškami Výpočtové metódy: Bolomeyova, Kennedyho
  Základné zásady návrhu:
  Pomer drobného a hrubého kameniva: približne 40 : 60% Obsah cementu min 200 kg.m3 pre prostý betón, min 240 kg.m3
  pre železobetón.Minimálne množstvá cementu pre jednotlivé stupne vplyvu prostredia predpisuje norma.Množstvo vody najvhodnejšie vyjadruje pomer vody k spojivu, t.j. V/(C+P), vodný súčiniteľ. Navrhuje sa najmenšie možné množstvo vody pri dosiahnutí potrebnej konzistencie. Reálne w = 0,5 – 0,8 bez plastifikátorov, so superplastifikátormi je možné vyrábať so súčiniteľom cca 0,3 prípadne menej Dávkovanie:Suché zložky sa dávkujú hmotnostne, voda sa môže aj objemovo. Dôležité je dodržať presnosť dávkovania, cca ± 3%. Betón sa počas dopravy nesmie znehodnotiť, rozmiešať,nesmie dôjsť k úbytku zložiek (hlavne cementovej ka
  še), dopravná vzdialenosť musí rešpektovať čas tuhnutia betónu, v čase dodania musí mať požadovanú konzistenciu.Ukladanie:
  Tak, aby sa betón nerozmiešal – zhadzovanie z výšky max. 1,5 m (tekuté max. 0,5 m), v súvislých vodorovných plochách, ich hrúbka závisí od spôsobu zhutňovania.Zhutňovanie😛re konečnú kvalitu betónu je dôležitá jeho hutnosť, minimalizuje sa pórovitosť. Čerstvý betón voľne nasypaný do debnenia má príliš vľa pórov a vzduchových medzier, môžu znížiť pevnosť betónu až o 40%. Spôsoby zhutňovania:Ručne – prepichovanie, ubíjanie
  Spojivo (cement):Aktívna zložka betónu. Cement pre použitie do betónu musí vyhovovať príslušnejnorme. Pri voľbe druhu cementu sa zohľadňujú výsledné vlastnosti betónu, hlavne pevnosť a trvanlivosť. Pevnosť cementu musí zodpovedať pevnosti betónu. Ďalej
  rozhoduje účel konštrukcie, rozmery (masívnosť) konštrukcie, teplota prostredia pribetónovaní a iné.Pevnosť betónu zvyšuje aj väčšie množstvo cementu,treba však toto navrhovať ekonomicky.
  Plnivo (kamenivo):Vytvára v betóne nosnú kostru, svojim zložením ovplyvňuje vlastnosti čerstvého aj zatvrdnutého betónu aj spotrebu cementu. Pre kvalitný hutný betón je potrebné aj hutné kamenivo, ľahké pórovité kamenivo dáva betóny s nižšími objemovými hmotnosťami. Musí vyhovovať technickým požiadavkám uvedeným v norme, ktoré sa týkajú predovšetkým vhodnej zrnitosti, pevnosti, tvaru zŕn, mrazuvzdornosť, obsah škodlivín.
  Voda:V technológii výroby betónu sa používa:Voda zámesová – je zložkou betónu a dávkuje sa pri jeho miešaní.Zabezpečuje proces hydratácie cementu a vhodnú konzistenciu pre spracovanie.Teoretické množstvo vody potrebné na hydratáciu cementu je cca 19 – 23% z množstva cementu. Zámesová voda musí po kvalitatívnej stránke vyhovovať príslušnej norme, musí byť čistá, tak aby nemala nepriaznivé účinky na betón alebo výstuž, bez škodlivín (chloridy, sírany, organické látky), pH viac ako 4 a teplotu okolo15 ºC (teplota vody ovplyvňuje procesy tuhnutia).Pitná voda je vhodná bez skúšania, odpadové vody sa musia preveriť, morská voda len pre prosté betóny.Voda ošetrovacia – je potrebná na udržiavanie povrchu betónu vo vlhkom stave, aby bolo dostatok vlhkosti pre hydratáciu cementu a zachovala sa tak kvalita betónu. Príliš rýchle vysychanie povrchu betónu spôsobuje pokles pevnosti tým, že
  nezhydratuje všetok cement a navyše vznikajú zmrašťovacie trhliny zníženie trvanlivosti betónu.Prísady:Chemické zlúčeniny, ktoré sa do betónu pridávajú počas miešania, dávkujú sa vo vzťahu k cementu v malých množstvách (cca 1%). Upravujú vlastnosti čerstvého betónu – technologické hľadisko, a/alebo zatvrdnutého betónu.Plastifikačné: zlepšujú spracovateľnosť betónu (stekucujú ho) pri rovnakom množstve zámesovej vody, resp. umožnia dosiahnuť rovnakú konzistenciu pri znížení množstva zámesovej vody. Na báze lignosulfonánov,hydroxikarboxilových kyselín..
  Ochrana a ošetrovanie betónu:Tuhnúci betón nemá byť vystavený účinkom otrasov, chôdza a pohyb najskôr po 24 hodinách (pri normálnych podmienkach). Ochrana povrchu betónu pred vysychaním – účinkami poveternostných vplyvov – vietor, slnko. Minimálne
  doby ošetrovania sú predpísané podľa druhu betónu,poveternostných podmienok, druhu použitého cementu...Spôsoby ošetrovania: mechanická ochrana – fólie, rohože, plachty, lepenka,izolačný povlak – nástrek na báze voskov,Zvláštny režim opatrení a ošetrovania betónu je pri vysokých teplotách v lete a nízkych teplotách v zime.V lete – príliš sa urýchľuje hydratácia, hrozí zmra
  šťovanie cementu. Vtedy sa používajú cementy s nižším hydratačným teplom, chladná zámesová voda,chladené kamenivo.
  V zime – spomalenie až zastavenie hydratácie, prípadne narušenie štruktúry cementového tmelu pri zamrznutí čerstvého betónu. O
  hrievanie vody,kameniva, ohrev debnenia v počiatočnom štádiu tuhnutia, cementy s vysokým hydratačným teplom.Oddebňovanie:
   Konštrukcia musí mať primeranú pevnosť vzhľadom na zaťaženie a priehyb konštrukcie. Využívajú sa nedeštruktívne metódy zistenia pevnosti betónu.Čas oddebňovania sa stanovuje individuálne, orientačné časy:Bočné steny stien, nosníkov: 1-3 dni; stropné a strešné dosky: 3-8 dní;podperné časti nosníkov a dosák veľkého rozpätia: 6-21 dní.
  Pevnosť: jedna zo základných mechanických vlastností betónu. Závisí od technológie výroby, ale aj kvality vstupných zložiek, vzájomného pomeru a spolupôsobenia zložiek. Podľa spôsobu namáhania😛evnosť v tlaku: najdôležitejší druh pevnosti, podľa ktorého sa betón označuje. Pevnostné triedy betónov udáva norma pre obyčajné, ťažké aj ľahké betóny.Trieda betónu: kvalita betónu podľa jeho kockovej pevnosti po 28dňoch tuhnutia a tvrdnutia.Pevnosť v tlaku sa zisťuje a overuje na skúšobných
  telesách tvaru kocky alebo valca predpísaných rozmerov.Pevnosť v ťahu: predstavuje 1/8 – 1/15 pevnosti v tlaku-Pevnosť v ťahu pri ohybe: zisťuje sa na trámcoch zaťažovaných ohybovým momentom Deformačné vlastnosti:Modul pružnosti – pre bežné betóny 15 000 – 40 000MPa.Zmrašťovanie – hydratačné (0,3 – 0,5 mm.m1), karbonatizačné (0,7 – 1,0 mm.m1) –na povrchu betónu pri styku s CO2. .Druhy betónov Prostý betón: nevystužený obyčajný betón určený na podkladné vyrovnávacie vrstvy, základové konštrukcie, jadrové časti masívnych konštrukcií. Používajú sa väčšinou v nižších pevnostných triedach, do cca 30MPa.Železobetón: oceľová výstuž prenáša vnútorné napätia vzniknuté vonkajším zaťažením. Výstuž sa umiestňuje predovšetkým do oblastí namáhaných ťahom.Kombináciu betónu s oceľou umožňuje: dobrá súdržnosť medzi týmito materiálmi(zlepšuje sa ešte úpravou povrchu výstužných prútov– rebierka alebo zárezy),takmer rovnaká tepelná rozťažnosť, ochrana výstuže pred koróziou: betón tvorí alkalické prostredie (pH 12 – 13) ktoré pasivuje povrch výstuže a zabraňuje tak jej korózii – na to by bolo potrebné kyslejšie prostredie.
  Predpätý betón: oproti bežne vystuženým betónom zabraňujú aj vzniku trhlín tým, že sa napne výstuž – predpätie. Predpätie umožňuje lepšie využitie prierezu prvku a zvyšuje pevnosť. Využíva sa na vysoko namáhané konštrukčné prvky na veľké rozpätia – mostné nosníky. Vopred predpätý betón –výstuž sa po umiestnení do debnenia napne a zakotví. Zaleje sa betónom a po do
  statočnom zatvrdnutí sa výstuž uvoľní.Betón s rozptýlenou výstužou(Fiber Reinforced Concrete – FRC):V snahe zvýšiť nízke pevnosti v ťahu betónu a pevnosti v ťahu pri ohybe (cca 10 % z pevnosti v tlaku) bol vyvinutý vláknový betón. Vystužovanie betónu tyčovou
  betonárskou výstužou je prácne, časovo a finančne náročné. Vláknová výstuž sa pridáva do miešačky pri výrobe betónu ako jeho ďalšia zložka.Vlákna polypropylénové, celulózové, sklené vlákno
  betón– zabraňujú vzniku zmrašťovacích trhlín v kompozite v prvej fáze procesu tuhnutia a tvrdnutia.(Cracstop, Krenit, Fibrex a pod.).
  Vlákna oceľové – drátkobetón Na vystužovanie cementových betónov a mált s cieľom zvýšiť aj konečné pevnosti sa používajú (D
  ramix, Harex, Fatek a pod) Betóny s organickým spojivom😛olymércementový betón–Polymer Cement Concrete PCC: doplňujúcim
  spojivom okrem cementu je polymér. Vlastnosti PCC sú dané druhom a množstvom polyméru. Dávka je cca 10% z hmotnosti cementu. Nižšia pevnosť v tlaku, ale vyššia v ťahu pri ohybe – až 9 MPa, nižší modul pružnosti.Nevýhodou je vyššie zmrašťovanie spôsobené zmrašťovaním cementu aj polyméru.Polymérový betón– polymer concrete PC: jediným spojivom je polymér– väčšinou
  syntetické živice, ktoré tuhnú za studena. Vysoké požiadavky sa kladú na kamenivo,ktoré musí byť inertné a suché.Výhody
  PC majú vyššiu pevnosť v tlaku – až 100 MPa, pevnosť v ťahu pri ohybe cca1/3 – 1/5 pevnosti v tlaku, minimálnu pórovitosť, výborná trvanlivosť, odolnosť voči chemickým látkam, voči obrusu, dobrá priľnavosť na podklad.
  http://www.hirostavbet.sk/blog/?p=572
  http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/booklover/clanok/recept-na-beton-triedy-betonu/
  😕 🙂

 • Dobrý den. Všeho s mírou.Když jsme na vojně šli na vycházku, tak náš velitel čety vždycky říkal, kluci, když budet chlastat, tak jenom s Mírou. On se jmenoval Miroslav. Nicméně, souvislost s betonem je zřejmá. Podle toho, k čemu je ten beton určen, tak se mění i jeho skladba. A to by si každý měl nejdříve ujasnit, aby nedopadl jak ti dva ve filmu Císařův pekař a pekřův císař, když tam všeho dávali přiměřeně. 😃 😃 😃 matko 101112 to je už román na pokračování, ale podle délky to určitě bude pravda. ( i když jsem to nečetl 😛 )
  S pozdravem Laďa

 • Ahoj, a davate do toho poteru aj nejake prisady ? Davate karisiete ? Ake ? 🙂

 • Robíš poter v zime - nemrznúca zmes
  Robíš podlahové kúrenie - plastifikáor
  Karisieť to len zbytočne predraží a ak je poter hrúbky aspoň 10 cm je úplne zbytočná.
  Do 150 L miešačky 2,5 vreca cementu a "lepí" pekne
  - cement 325 ladce

 • @matko101112  odkial mas skopirovany ten text???
  -- tepelna a zvukova vodiovost ako nevyhody??? - beton/ZB je z akustickeho hladiska dost vhodny...
  -- lahky beton 2800 km*m-3 (kolko ma potom ,,tazky,, beton??) beton vystuzeny = ZB ma 2500 kg*m-3
  Dalej som uz ani necital, pre istotu.

 • Nechápem odpoveď užívateľa antonmesaros. Holcim má najlepší cement v strednej EÚ, tak prečo sa mu treba vyhnúť?

 • tak tu je receptura na C25/30...

 • @matko101112  Potom vám to padá, alebo to o dva roky opravujete. Zaujímavé, že "odpásovky" po päťdesiat rokoch držia a rozbíjať ich znamená prejsť na hinduizmus- žiadne iné náboženstvo nemá dosť bohov!

 • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.

Pridaj príspevok

  Nenašli ste čo ste hľadali?

  hľadať len v názvoch tém
  Odporúčaní dodávatelia
  Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
  Naša firma sa zaoberá poradenstvom, predajom, montážou dverí a podláh.
  Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
  Laminátové ,vinylové a drevené podlahy od nemeckých výrobcov Classen a Kronoflooring , CPL interiérové dvere , profesionálne poradenstvo a servis .
  Články od našich partnerov
  Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
  SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
  Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
  Archív článkov od partnerov