Kategórie

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie (budov) sú zostavy navzájom spolupracujúcich elektrických zariadení s koordinovanými vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekoľkých určených cieľov.

Elektrické zariadenie je akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, prenos, distribúciu alebo využitie elektrickej energie, ako sú stroje, transformátory, prístroje, meracie prístroje, ochranné prístroje, zariadenie, spotrebiče. Elektroinštalácie zabezpečujú možnosť nainštalovať všetky spotrebiče a ostatný elektro materiál tak, aby všetko fungovalo ako má.

Elektrické inštalácie

Elektroinštalácie sa využívajú v bytových a nebytových, teda priemyselných priestoroch a všade tam, kde je potrebný prívod elektrickej energie. Hlavné domové vedenie (HDV) začína v prípojkovej skrini (HDS) a končí pri odbočke k poslednému elektromeru na najvyššom podlaží. HDS sa obyčajne istí poistkami v prípojkovej skrini. Jeho zvislá časť prechádzajúca jednotlivými podlažiami sa nazýva hlavné stúpacie vedenie. Ak sa HDV rozvetvuje, realizuje sa odbočenie v odbočovacích rozvodniciach. Odbočka k elektromeru je vedenie, ktoré odbočuje z hlavného domového vedenia (HDV) a pripája elektromer alebo elektromerové rozvodnice.

Pre návrh rozvodu v obytnom objekte je dôležité jeho zaradenie podľa stupňa elektrifikácie a kategórie.

Rozlišujú sa tri stupne elektrifikácie:

Stupeň A – bežné vybavenie bytu elektrickými spotrebičmi (vrátane automatickej pračky, sušičky bielizne, umývačky riadu s rúrou na pečenie i akumulačným ohrevom teplej úžitkovej vody do 2 kW).

Stupeň B – rovnaké vybavenie elektrickými domácimi spotrebičmi ako pre stupeň elektrizácie A, avšak s elektrickou prípravou pokrmov (varenie i pečenie).

Stupeň C – rovnaké vybavenie ako pre stupne A alebo B, v ktorých sa navyše na vykurovanie alebo klimatizáciu používajú elektrické spotrebiče.

Súčasťou každej stavby pozemného staviteľstva je elektroinštalácia, vytvorená úzkou spoluprácou stavebníka, projektanta a zhotoviteľa. Projektant sa oboznámi s požiadavkami stavebníka – dispozičné riešenie miestností a spôsob ich užívania, rozmiestnenie nábytku, elektrospotrebičov, počet osôb, a vypracuje projekt. Ak počas výstavby príde k požiadavke stavebníka na zmenu umiestnenia elektroinštalácie (vypínače, zásuvky a pod.), tieto budú zmenené a zmeny zakreslené v projekte skutkového stavu, ktorý slúži najmä na vyhotovenie revíznej správy.

Revízia elektroinštalácie je doklad o schopnosti jej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Tento potrebujeme ku kolaudácii stavby a rovnako aj pre energetické závody k spísaniu a uzavretiu zmluvy na odber elektrickej energie.

Rozvody elektroinštalácie sa delia na:

  • silnoprúdový - svetelný, zásuvkový a motorický rozvod
  • slaboprúdový - na TV, počítače, telefóny (štátna linka, ISDN), domáce dorozumievacie zariadenie (audiovrátnik, videovrátnik), zabezpečovací systém (EZS), meranie a regulácia a pod.
  • bleskozvod - aktívny (na väčšie domy alebo skupinu objektov) alebo pasívny (bežný bleskozvod).
Stavebná Wiki je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám. Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (architekta, statika a pod.)