Správny výpočet spotreby materiálu z pohodlia Vášho domov

21. máj 2020
Mať prehľad o finančnej stránke výstavby je jedným zo základných pilierov úspešnej realizácie výstavby. Zlé rozvrhnutie či načasovanie financií poznamená nielen stavbu, ale mnohokrát celý život stavebníka. Potrebné je zrátať a naplánovať všetko. Z toho vyplýva aj potreba výpočtu materiálu, ktorý stavebníci obvykle potrebujú už pri príprave stavby na posúdenie finančnej náročnosti projektu a ako podklad pre získanie úveru. Pri samotnej realizácii stavby po zaobstaraní projektovej dokumentácie je to výpočet spotreby materiálu pre potrebu zakúpenia materiálu na vlastnú realizáciu (svojpomocne) alebo pre uzavretie zmluvy s dodávateľom. Tu ako výrobca stavebného materiálu poskytujeme rôzne služby i bezplatné poradenstvo – medzi iným aj výpočet spotreby materiálu.

Pre výpočet spotreby je nevyhnutná projektová dokumentácia v primeranom rozsahu s dostatočne jasnými základnými údajmi – presný typ materiálu, rozmery, skladba konštrukcií, ich výšky a podobne. Upozorňujeme, že tieto kritéria nespĺňa projektová dokumentácia pre územné konanie. Pri rodinných domoch je to zvyčajne projektová dokumentácia k stavebnému konaniu a pri väčšine stavieb až realizačný projekt. Pre výpočet materiálu PORFIX na zvislé a vodorovné konštrukcie sú to pôdorysy jednotlivých podlaží, zvislé rezy a pohľady. Poučenie nájdete i na našej webovej stránke.

Najčastejšími nedostatkami predkladanej dokumentácie je chýbajúca špecifikácia materiálu (hrúbka, pevnosť, objemová trieda), rozmery otvorov (šírka i výšky otvoru/parapetov), rozmery dispozície a pod.

Pri dodaní úplnej dokumentácie v stanovenom rozsahu Vám vypracujeme výpočet materiálu na nosné murivo, priečky, doplnkový materiál (nosné a nenosné preklady, U-profily, lepidlo) a stropy. Presnosť zodpovedá úrovni spracovania projektovej dokumentácie.

Výpočet materiálu na zvislé konštrukcie – na nosné a nenosné múry – priečky - sa po výbere vhodného sortimentu (projektová dokumentácia, technické parametre a pravidlá použitia) realizuje v troch krokoch:
1.    výpočet plného objemu muriva (dĺžka x výška x hrúbka muriva)
2.    odpočet objemu otvorov (šírka x výška otvoru x hrúbka muriva)
3.    odpočet objemu ostatných konštrukcií v murive (preklady, vence, komíny, stĺpy, ...)

Výpočet materiálu vodorovných konštrukcií - stropu - je pri systéme PORFIX realizovaný ako polomontovaná konštrukcia. Realizuje sa v dvoch etapách :
1.    predbežný nápočet sa robí ako prvý, s cieľom stanoviť predbežnú cenu s vysokou presnosťou, dozvedieť sa podstatné informácie o vhodnosti realizácie polomontovaného stropu na danom konštrukčnom systéme. Je  jednoduchšou formou výpočtu stropu, ktorá nie je určená pre objednávanie materiálu.
2.    návrh skladby stropu – je podrobný výkres skladby stropu z jednotlivých prvkov s presným okótovaním a jeho vypracovanie je potrebné nechať na odborníka. Stavebník musí zadefinovať všetky potrebné aktuálne údaje - rozmery skutočného vyhotovenia stavby (podstatné sú aj odchýlky 20 mm), i súvisiacich konštrukcií ako schodište, komín, ... Tento výkres je podrobný a presný, čomu zodpovedá aj časová náročnosť na vyhotovenie. Vzhľadom na rozsah stropného sortimentu je jeho dostupnosť len na sklade u výrobcu, prípadné zmeny a zámeny sú problematické najmä čo sa týka dopravy.

Túto pomoc pri výstavbe Vášho vysnívaného domova môže získať každý stavebník realizujúci stavbu z komplexného stavebného systému PORFIX bezplatne pri splnení podmienky poskytnutia požadovaných podkladov. Výhodné je získať pomoc priamo, kontaktom stavebníka s výrobcom, z pohodlia domova prostredníctvom našej webovej aplikácie, čím sa šetrí čas a zlepšuje tok informácií.