Cesta k žiadosti o stavebné povolenie - pozemok orná pôda v extraviláne

19. júl 2017
VYBRALI SME
 1. Vyhliadnutie si pozemku. Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu na stavebný úrad (obecný úrad), či je pozemok určený územným plánom obce na individuálnu bytovú výstavbu. Osobná návšteva vodární, či je možnosť napojenia na vodovod a kanalizáciu. Žiadosť o určenie bodu napojenia na elektrárne. Kúpna zmluva. Kúpa pozemku. Návrh na vklad na katastri 66€. (51€ elektronicky cez Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad).
 2. Oslovenie architekta, projektanta na vypracovanie projektu domu.
 3. Geodetická kancelária – vypracovanie polohopisu a výškopisu 150€.
 4. Slovak Telekom – žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí 13,90€.
 5. Podaná žiadosť o zlúčenie územného a stavebného konania na stavebný úrad (v našom prípade obecný úrad). Súčasne sme podali žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku, ktoré je potrebné pre Pozemkový úrad k žiadosti o vyňatie poľnohospodárskej pôdy.
 6. Projekt od architekta, projektanta.
 7. Kataster – 3 katastrálne mapy pozemku, 3 listy vlastníctva pozemku, 1 list vlastníctva s bonitou 36 €.
 8. Okresný úrad - Odbor starostlivosti o životné prostredie – podaná Žiadosť o vyjadrenie k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy, žiadosť potrebná pre Pozemkový úrad. Prílohy žiadosti -situácia domu na pozemku, LV (z katastra), KM (z katastra), územnoplánovacia informácia zo stavebného úradu (obecného úradu) = viď bod 1. (prílohy nám poslali späť s vyjadrením)
 9. Vodárne – žiadosť o vyjadrenie k projektu domu. Prílohy žiadosti: projekt kanalizačnej a vodovodnej prípojky, LV(z netu stiahnutý), KM (z netu stiahnutá). Poplatok 8,60€. (prílohy nám poslali späť s vyjadrením).
 10. Elektrárne – žiadosť o pripojenie. Príloha: projekt elektrickej prípojky, kópia predchádzajúceho vyjadrenia k bodu pripojenia a podmienkam pripojenia. Pripojovací poplatok 216,61€.
 11. Geodetická kancelária – geometrický plán pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy 226€.
 12. Pozemkový úrad – žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy. Prílohy: KM (z katastra), LV (z katastra), LV s bonitou (z katastra), výpočet skrývky humusu (vypísali sme to spolu na PÚ), vyjadrenie z Okresného úradu - Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo stavebného úradu (obecného) k zmene druhu pozemku (viď bod 5), projekt situácia stavby, 2x geometrický plán k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy, kolok 33€.
 13. Stavebný úrad (obecný úrad) – ohlásenie drobnej stavby (budovanie prípojok). Prílohy: projekty prípojok, LV k prístupovej ceste, súhlasy spoluvlastníkov prístupovej cesty (susedov), poplatok 10€.
 14.  Stavebný úrad – žiadosť o stavebné povolenie. Prílohy: 2xprojektová dokumentácia, LV (z katastra), KM (z katastra), vyjadrenie z Pozemkového úradu, Vyjadrenie z vodární, vyjadrenie z elektrární, poplatok 50€.
 • janamartishSuper článok, tieto užitočné informácie si zaslúžia svoje miesto aj vo Vybrali sme, tak tam teraz článok s radosťou pridávam 🙂 ďakujem, že si to tu takto pekne spísala! 🙂
  • zuzi163super spisane,my sme pri bode čislo jedna uz vyše dvoch rokov,stale čakame do zaradenia do uzemneho planu..neviem či sa vobec dočkame
   • peterkobAk by to chcel niekto počítať - 810,61 bez projektu. Niektoré sumy sa určite lokálne menia.
    • lenka1kvSuper článok akurát niečo podobné začínam riešiť ... Ďakujem
     • elko140Výborné napísané! Chcem sa ešte spýtať, či sa žiadosť o vyňatie z poľnohospodárskej pôdy podáva ešte pred začatím stavebného konania. Ďakujem.
      • norcima
       AUTOR
       @elko140 áno, lebo vyjadrenie z pozemkového úradu je prílohou k stavebnemu povoleniu.