Plan nasho kralovstva - koniec obyv. steny a 1.dvere na terasu4/40
koniec obyv. steny a 1.dvere na terasu