Obavycka po rekonstrukcii , sedacka Phase Long Island.